1999 - 2003

Vragen voor de Eerste-Minister Guy Verhofstadt

19 jul 2001

Vraag om uitleg over de besluitvorming van de federale regering omtrent het NMBS-investeringsplan

25 jan 2001

Vraag om uitleg over het Lambermontakkoord

08 jun 2000

Mondelinge Vraag over de controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof

30 mrt 2000

Vraag om uitleg over de federale recuperatie op tal van Vlaams bevoegdheidsterreinen

Vragen voor de Minister van Justitie, Marc Verwilghen

28 mrt 2002

Mondelinge Vraag over de onrust in de Antwerpse gevangenis

14 dec 2000

Mondelinge Vraag over de medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter

24 feb 2000

Vraag om uitleg overhet uitblijven van het koninklijk besluit waarbij de medewerking van de operatoren van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter wordt geregeld

19 nov 1999

Schriftelijke Vraag over Gerechtelijke technische assistenten. ­ Datum indiensttredingen.

Vragen voor de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke

08 jul 2002

Schriftelijke Vraag over: Loopbaanonderbreking. Deeltijdse arbeid. Tijdskredietstelsel.

13 nov 2001

Schriftelijke Vraag over de verdere subsidiëring door het R.I.Z.I.V. voor het project 'TIPI' van de vzw. "De Kiem".

17 mei 2001

Vraag om uitleg over het gratis bezorgen van een euro-minikit aan de rechthebbenden op sociale uitkeringen

09 apr 2001

Schriftelijke Vraag over de terugbetalingsmodaliteiten bij dringende medische hulpverlening in de grensstreek

02 aug 2000

Schriftelijke Vraag over de verhoging van de laagste pensioenen.

11 mei 2000

Mondelinge Vraag over de betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald

30 mrt 2000

Vraag om uitleg over het sociaal statuut van de lokale verkozenen

16 nov 1999

Schriftelijke Vraag over Berekening pensioen. ­ Afbouw herwaarderingscoëfficiënt.

Vragen voor Minister Neyts, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

09 jan 2002

Schriftelijke Vraag over de sponsoring van het Europees voorzitterschap

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, Luc Van den Bossche

07 mei 2001

Schriftelijke Vraag over het ter beschikking stellen door de federale overheid van Euro-minikits aan zijn werknemers

31 jul 2000

Schriftelijke Vraag over de toepassing van het taalhoffelijkheidsakkoord bij Selor

Vragen voor minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Johan Vande Lanotte

20 jan 2000

Mondelinge Vraag over de inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem

23 nov 1999

Schriftelijke Vraag over Tegemoetkomingen voor gehandicapten. ­ Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken. ­ Toepassing wet van 19 april 1999.

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

04 sep 2001

Schriftelijke Vraag over de taakregeling bij de federale politie

09 mei 2000

Schriftelijke Vraag over het gebruik van publiciteitsborden te Sint-Joost-ten-Node bij de gemeenteraadsverkiezingen.

03 mei 2000

Vraag om uitleg over de spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid

17 mrt 2000

Schriftelijke Vraag over de verdeling van de kosten bij begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de Rijkswacht

18 nov 1999

Schriftelijke Vraag over het gehanteerd bevolkingscijfer voor de bepaling van het aantal gemeenteraadsleden en het aantal schepenen na de gemeenteraadsverkiezingen 2000.

Vragen voor Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Magda Aelvoet

10 jul 2002

Mondelinge Vraag over de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan

13 jun 2002

Mondelinge Vraag over de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan

17 jan 2002

Schriftelijke Vraag over het inzetten van helihulp als dringende medische hulpverlening

24 apr 2001

Schriftelijke Vraag over de dringende medische hulpverlening in de grensstreek

09 apr 2001

Schriftelijke Vraag over de dringende medische hulpverlening in de grensstreek

02 mei 2000

Mondelinge Vraag over de herziening van het Koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende vleeswinkels en bereidingsplaatsen

27 jan 2000

Mondelinge Vraag over de eventuele gevolgen van de mazelenepidemie in Nederland

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué

18 dec 2001

Schriftelijke Vraag over de bestedingen van de gemeenten van de federale middelen voor het grootstedenbeleid

17 dec 2001

Schriftelijke Vraag over de gerenoveerde appartementen van Karel van Lorreinen

30 mei 2000

Mondelinge Vraag over de nieuwe reglementering op de handel in vuurwerk en de blijvende gevaren die eruit voortspruiten

27 apr 2000

Vraag om uitleg over de prijsaanduiding per meeteenheid in de kleine handelszaken

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

21 jan 2003

Schriftelijke Vraag over de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen

15 apr 2002

Schriftelijke Vraag over de verhoogde belastingsvermindering op kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen

24 jan 2002

Vraag om uitleg over "de fiscale behandeling van de werkzaamheden van Aquafin"

31 mei 2001

Vraag om uitleg over de herinvlagging van de Belgische koopvaardij

03 mei 2001

Mondelinge Vraag over de gratis bezorging van een euro-minikit aan de federale ambtenaren en de niet-actieven

31 mrt 2001

Schriftelijke Vraag over de ter beschikkingstelling van Euro-minikits

15 feb 2001

Vraag om uitleg over het herziene dubbelbelastingverdrag België-Nederland en de gemeenten

06 feb 2001

Schriftelijke Vraag over de invoering van de Euro en de lange wachtrijen aan de loketten bij de NMBS

23 jan 2001

Schriftelijke Vraag over Pensioenspaarfondsen. — Belegging in Belgische aandelen. — Strijdigheid met de Europese regelgeving.

22 dec 2000

Schriftelijke Vraag over de invoering van de euro en de maatregelen hiervoor voor blinden en slechtzienden

09 mei 2000

Schriftelijke Vraag over Grensarbeiders. ­ Nieuw belastingsverdrag met Nederland. ­ Discriminatie.

16 dec 1999

Vraag om uitleg over de gevolgen van de herziening van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland voor de grensgemeenten

Vragen voor Minister van Landsverdediging, André Flahaut

22 jun 2000

Vraag om uitleg over het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

28 okt 2017

Schriftelijke Vraag over het fietsverkeer in de Haven

03 apr 2003

Mondelinge Vraag over de spoordossiers tussen België en Nederland

24 okt 2002

Mondelinge Vraag over de gevolgen van de recente maatregelen voor Lijn 12

04 okt 2002

Schriftelijke Vraag over het afleveren van een vergunning door Vlaams minister Van Mechelen voor het inplanten van een station voor autokeuring op het industrieterrein van Malle.

08 mei 2002

Mondelinge Vraag over de ontslagbrief van de Heer Heinzmann.

19 apr 2002

Schriftelijke Vraag over de toenemende vervuiling van de treinstellen

16 apr 2002

Schriftelijke Vraag over de te lange wachttijden voor de slagbomen van de zes spoorwegovergangen te Kalmthout

21 feb 2002

Mondelinge Vraag over de onderhandelingen met betrekking tot de IJzeren Rijn

17 dec 2001

Schriftelijke Vraag om langs Lijn 11 passagiersvervoer mogelijk te maken

28 jun 2001

Mondelinge Vraag over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen omtrent het investeringsplan van de NMBS

21 jun 2001

Mondelinge Vraag over de reactie van de minister op de resolutie die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in verband met het investeringsplan van de NMBS

07 mrt 2001

Schriftelijke Vraag over de beperkingen van de maximale snelheid tot 40 km./u. op Nederlands grondgebied van de Ijzeren Rijn

11 jan 2001

Mondelinge Vraag over het transportplan van de minister en het er niet in opgenomen zijn van voorname investeringen voor de Antwerpse Haven en meer in het bijzonder lijn 11

22 dec 2000

Schriftelijke Vraag over de oorzaken van de vertragingen op de Lijn Antwerpen - Essen

23 nov 2000

Mondelinge Vraag over de uitvoering van de op 14 november unaniem goedgekeurde motie van het Vlaams Parlement met betrekking tot de betrokkenheid van het Vlaams Gewest bij het federale mobiliteitsbeleid

21 nov 2000

Schriftelijke Vraag over de ontregeling van het treinverkeer op 29 augustus 2000

22 mrt 2000

Schriftelijke Vraag over de aanpassing van oude bruggen voor de hogere treinstellen.

02 mrt 2000

Vraag om uitleg over de rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer

10 feb 2000

Vraag om uitleg over de rol van de gewesten in het spoorbeleid

07 feb 2000

Mondelinge Vraag over de gevolgen van de beslissingen omtrent de nachtvluchten voor het investeringsprogramma van de NMBS

23 dec 1999

Mondelinge Vraag over de onderhandelingen over de ingebruikname van de IJzeren Rijn en de alternatieven die door Nederland worden voorgesteld

22 dec 1999

Schriftelijke Vraag over de kostprijs van het grensoverschrijdend sporen

09 nov 1999

Schriftelijke Vraag over Lijn 12

28 okt 1999

Vraag om uitleg over de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven

01 sep 1999

Schriftelijke Vraag over een stopplaats te Essen voor de internationale trein Amsterdam-Brussel

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems

12 mrt 2003

Schriftelijke Vraag over de postzegel in de reeks 'fenomenen van de 20ste eeuw'

17 dec 2001

Schriftelijke Vraag over de gerenoveerde appartementen van Karel van Lorreinen

26 mrt 2001

Schriftelijke Vraag over Belgacom - tweetaligheid

12 okt 2000

Mondelinge Vraag over de daling van de tarieven voor de vaste telefonie

25 mei 2000

Schriftelijke Vraag over de nummeroverdraagbaarheid

28 okt 1999

Mondelinge Vraag over de aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven

Vragen voor Minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx

01 mrt 2000

Schriftelijke Vraag over het vijfstedenbeleid

10 nov 1999

Mondelinge Vraag over de besluitvorming rond het Rosetta-plan

Vragen voor Staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze

28 nov 2002

Mondelinge Vraag over het uitstel van een investering van 150 miljoen euro door BASF omwille van de onzekerheid over het Belgische Kyoto-beleid»

Vragen voor vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel

07 nov 2002

Mondelinge Vraag over de goedkeuring van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland

09 jan 2002

Schriftelijke Vraag over de sponsoring van het Europeade voorzitterschap

05 jul 2001

Mondelinge Vraag over de ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden