Is er leven na de politiek?

Ludwig Caluwé neemt afscheid als gedeputeerde, maar laat het provinciebestuur niet los. Hij blijft de volgende jaren actief als provincieraadslid en als lid van de Raad van Bestuur van het Havencentrum, van POM Antwerpen en van Stichting Kempens Landschap.

“Daarnaast ga ik me als grensbewoner bekommeren om een aantal grensaangelegenheden. Zo heeft BENEGO,  het samenwerkingsverband van Antwerpse en Noord-Brabantse grensgemeenten, waarvan ik van 2001 tot 2012 al bestuurslid was, me gevraagd om samen met een jonge Nederlandse beleidsconsultant een toekomstverkenning voor de organisatie uit te tekenen. Maar de meeste aandacht zal wellicht gaan naar een andere grensoverschrijdende materie, het Geopark Schelde Delta,” vult Caluwé aan.

Samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en de EGTS Linieland van Waas en Hulst (*) werkt de provincie Antwerpen aan een traject om het gebied van de Schelde Delta te erkennen als Unesco Geopark. Dit label is een keurmerk voor geologisch erfgoed, cultuurhistorie en natuur van internationale waarde. Het vormt geen nieuwe, bijkomende beschermingslaag maar is een internationale erkenning voor de waarde van de reeds bestaande nationale beschermingen, de maatschappelijke betrokkenheid erbij en de aandacht ervoor in onderwijs, onderzoek en toerisme.

Ludwig Caluwé : “Kenmerkend voor het gebied, en daardoor ook erg aantrekkelijk voor Unesco, is dat het gaat om erg recente geologische geschiedenis. Het gebied heeft zijn huidige geologische kenmerken gekregen terwijl de mens er al rondliep. Het werd vooral gevormd door de kracht van het opkomende water. In de recente geschiedenis heeft de Schelde meermaals haar loop verlegd. Telkens heeft de mens zich daaraan aangepast. Hierdoor vormt het gebied een levend laboratorium voor de manier waarop de mens omgaat met klimaatadaptatie, een uitdaging die vandaag niet alleen op ons afkomt, maar ook op vele andere streken op de planeet.”

Het Geopark wordt aangestuurd door een stuurgroep met onder meer een gedeputeerde van elke provincie. Het eigenlijke werk gebeurt door een kernteam van medewerkers van de vijf provincies en de EGTS Linieland van Waas en Hulst. De voorbije twee jaar zat Ludwig Caluwé de stuurgroep voor. De komende twee jaar zal hij het kernteam begeleiden bij de opstelling van het bidbook voor Unesco en de functionering van het netwerk rond het Geopark, bestaande uit gemeenten, musea en heemkringen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, toeristische organisaties, havens, natuur- en landbouwverenigingen.

Er staat dus boeiend werk voor de deur. Ludwig Caluwé is bijzonder trots op deze nieuwe opdracht. Hij voelt zich ook persoonlijk sterk betrokken bij het Geopark Schelde Delta. “Het werkingsgebied omvat in de provincie Antwerpen enkele mij goed gekende streken, zoals Klein-Brabant, de Rupelstreek en de gemeenten rond het Grenspark Kalmthoutse Heide. Ook vind ik hier een materie terug die me al eens eerder sterk gepassioneerd heeft. Twintig jaar geleden mocht ik parlementair verslaggever zijn van het akkoord over de verdieping van de Westerschelde. We hebben toen gezamenlijk met de haven en Zeeland een visie ontwikkeld, die inhield dat de economisch noodzakelijke Scheldeverdieping onder meer via een slimme stortstrategie kon samengaan met de veiligheid tegen overstromingen en de instandhouding van de natuurlijke en dus ook geologische kenmerken van het estuarium. Dit draagt zeker bij tot het behalen van het Unesco keurmerk.

(*) Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) zijn in het leven geroepen om grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking tussen de lidstaten of hun regionale en lokale overheden te vergemakkelijken. Dankzij de EGTS kunnen deze partners gezamenlijke projecten uitvoeren, expertise uitwisselen en hun ruimtelijke ordening beter coördineren.