2009 - 2014

11 January 2012

Voorstel van resolutie betreffende het remuneratiebeleid van en de vertegenwoordiging in financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid

TOELICHTING
Sinds de financiële crisis heeft de Vlaamse overheid enkele financiële instellingen ondersteund. Als gevolg hiervan heeft de Vlaamse overheid een aantal vertegenwoordigers in deze financiële instellingen.

Dit voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering om via haar vertegenwoordigers in deze financiële instellingen erover te waken dat de uitvoerende bestuurders van deze bedrijven geen variabele verloning ontvangen, rekening houdend met de kwaliteit van de uitvoering van het herstelplan, waarbij de beperking van de variabele verloning niet louter mag leiden tot een verhoging van de vaste vergoeding.

Tevens vraagt het voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering om er via haar vertegenwoordigers in deze financiële instellingen over te waken dat niet-uitvoerende bestuurders geen aandelengerelateerde verloning zouden krijgen. Dit principe staat tevens vermeld in de Corporate Governance Code (code-Lippens), maar is niet expliciet verboden. Dit is nochtans noodzakelijk opdat de niet-uitvoerende bestuurders een helikopterzicht kunnen bewaren en zich niet enkel laten leiden door de aandeelhoudersbelangen.

Ten slotte vraagt het voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering om er bij de Federale Regering op aan te dringen het (federale) juridisch kader in die zin verder aan te spannen. Het is immers het federale niveau dat juridisch kan vastleggen wat financiële instellingen al dan niet mogen doen.
Lode Vereeck, Ludwig Caluwé, Bart Van Malderen,Kris Van Dijck, Sas van Rouveroij en Filip Watteeuw
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering om:
1° niet langer financiële steun te verlenen aan financiële instellingen zonder de beschikking te krijgen over een niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van de financiële instelling in kwestie;
2° via haar vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de financiële instellingen die worden ondersteund door de Vlaamse overheid, aan te dringen om voortaan geen variabele verloning toe te kennen aan uitvoerende bestuurders, rekening houdend met de kwaliteit van de uitvoering van het herstelplan;
3° via haar vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de financiële instellingen die worden ondersteund door de Vlaamse overheid aan te dringen om niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur geen aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toe te kennen;
4° er bij de Federale Regering op aan te dringen om het juridisch kader met betrekking tot financiële instellingen die ondersteund worden door openbare middelen aan te passen in de zin van punt 2° en 3°.

Lode Vereeck, Ludwig Caluwé, Bart Van Malderen,Kris Van Dijck, Sas van Rouveroij en Filip Watteeuw