2009 - 2014

30 May 2012

Voorstel van resolutie betreffende het Handvest voor Vlaanderen

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />TOELICHTING

Door middel van dit voorstel van resolutie wil het Vlaams Parlement – in samenspraak met de Vlaamse Regering – duidelijk aangeven waar Vlaanderen voor staat, wat de grondslagen zijn van de organisatie van de Vlaamse instellingen en wat de belangrijkste beginselen zijn die Vlaanderen wil respecteren, nu en in de toekomst. Het respect en de verdediging van alle democratische verworvenheden en de uitdrukkelijke keuze voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel staan daarbij voorop.
Het voorgestelde Handvest voor Vlaanderen is een overzicht van de belangrijkste beginselen van de organisatie en werking van de Vlaamse democratische rechtsstaat en van de grondrechten die in de Vlaamse samenleving gewaarborgd worden. De voorgestelde tekst bevindt zich in het bestaande, evoluerende grondwettelijke kader.
Voor eenieder die in Vlaanderen leeft, is het belangrijk dat in dit Handvest voor Vlaanderen beknopt en helder wordt aangegeven wat de hoofdzaken zijn wat de inrichting van het staatsbestel betreft en wat de grondrechten betreft, die momenteel verscholen liggen in een geheel van regelgeving.
De organisatiebeginselen zijn ontleend aan de federale Grondwet, de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen en het bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen. Niet alle bepalingen in verband met de Vlaamse instellingen werden overgenomen. Dit Handvest is beperkt tot de hoofdzaken wat de inrichting van het staatsbestel betreft.
De rechten en vrijheden die in dit Handvest voor Vlaanderen zijn opgenomen, zijn ontleend aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de federale Grondwet.
Het is een belangrijk politiek signaal dat Vlaanderen aangeeft dat het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie het referentiekader is voor de bescherming van de grondrechten in de Vlaamse samenleving. Het Europese Handvest is een eigentijdse synthese die voor het eerst alle traditionele burgerrechten en politieke rechten, alsmede de economische en sociale rechten, in één enkele tekst bijeenbrengt. Het Handvest wil een ruimte tot stand brengen van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
De tekst van het Handvest voor Vlaanderen staat los van de precieze bevoegdheden waar;over Vlaanderen beschikt of zal beschikken. Om die reden wordt bij het vastleggen van het formele legaliteitsbeginsel in verscheidene bepalingen geen optreden van ‘de wet’ of ‘het decreet’ vereist, maar wel van ‘de wetgevende macht’.
Het voorstel van Handvest voor Vlaanderen dat in dit voorstel van resolutie is opgenomen, vormt een belangrijk politiek engagement.
Maar bovenal vormt dit een basisdocument met daarin de grondslagen van het Vlaamse politieke verband dat de ambitie heeft de basis te vormen voor een echte grondwet, met de daaraan verbonden juridische gevolgen, wanneer Vlaanderen eenmaal de grondwetgevende bevoegdheid verworven heeft.
Ludwig Caluwé, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
– gelet op de voornoemde overwegingen en uitgangspunten;
– gelet op de toelichting van de minister-president;
– stelt de bijgevoegde tekst van ‘Handvest voor Vlaanderen’ voor als basisdocument voor Vlaanderen.
Ludwig Caluwé, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen