2009 - 2014

24 February 2010

Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld

Het Vlaams Parlement,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
– gelet op:
1° het Non-Proliferatieverdrag van 1968 dat door 189 landen ondertekend en geratificeerd werd en dat gebaseerd is op drie pijlers: non-proliferatie, ontwapening en het recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te gebruiken;
2° het Internationaal Gerechtshof van Den Haag dat van mening is dat het dreigen met of het gebruik van atoomwapens in strijd is met de universeel geldende regels van het internationaal recht, die van toepassing zijn gedurende gewapende conflicten (het oorlogsrecht) en in het bijzonder met de beginselen en regels van humanitair recht;
3° het Internationaal Gerechtshof van Den Haag dat tevens bevestigde dat het Non-Proliferatieverdrag sinds 1970 de absolute verplichting oplegt om alle kernwapens weg te onderhandelen, maar dat dergelijke onderhandelingen door sommige officiële kernmachten als onbespreekbaar beschouwd worden;
4° de Nurembergprincipes, die betrokkenheid bij het overtreden van het oorlogsrecht en het humanitair recht bestempelen als een misdaad onder het internationaal recht, en die bepalen dat iedereen die betrokken is bij het begaan van een misdaad onder internationaal recht, daarvoor zelf verantwoordelijk is en gestraft zal worden, ook al was die daad conform de nationale wetgeving;
5° de door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />23 februari 2000 goedgekeurde resolutie betreffende de aanwezigheid van kernwapens op Vlaams grondgebied;
6° het feit dat ruim 240 Vlaamse steden en gemeenten de oproep van de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki onderschreven hebben, met als belangrijkste punt van de oproep de afschaffing van alle kernwapens tegen 2020;
7° het feit dat vier ministers van staat in een onlangs gepubliceerd opiniestuk pleitten voor de verwijdering van kernraketten uit Europa en dus ook uit Vlaanderen;
– overwegende dat:
1° steeds meer landen in het bezit zijn van kernwapens;
2° de verspreiding ervan niet voldoende onder controle is;
3° daardoor nieuwe dreigingen ontstaan;
– veroordeelt kernwapens als de meest destructieve en gruwelijke massa-vernietigingswapens die ooit ontwikkeld werden;
– is van oordeel dat de Amerikaanse tactische kernwapens van geen enkel militair belang meer zijn en dus zo snel als mogelijk uit Europa moeten worden verwijderd;
– is zich bewust van het gevaar van niet-gecontroleerde verspreiding van nucleaire technologie en van nieuwe dreigingen en dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om hiertegen gepast op te treden;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° om er bij de Federale Regering op aan te dringen om binnen het NAVO-bondgenootschap te pleiten voor de verwijdering van alle kernwapens uit de wereld en dus ook uit Vlaanderen;
2° dit standpunt ook bekend te maken op de internationale fora waarop ze vertegenwoordigd is wanneer deze thematiek er ter sprake zou komen.Jan ROEGIERS, Kris VAN DIJCK, Ludwig CALUWE, Peter VANVELTHOVEN, Matthias DIEPENDAELE, Johan VERSTREKEN, Sabine POLEYN