2009 - 2014

30 May 2012

Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla

TOELICHTING<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
De wereld reageert met afschuw op de slachtpartij in Houla, niet ver van de opstandige steden Homs en Hama in Centraal-Syrië. Afgelopen weekend werden daar meer dan honderd mensen gedood, vooral vrouwen en kinderen, die op gruwelijke wijze werden geëxecuteerd. Houla werd gebombardeerd door regeringstroepen na straatprotesten tegen het regime door dorpelingen waarna proregeringsmilities de stad binnentrokken en heel wat burgers hebben vermoord.
Hoewel de Syrische Regering elke betrokkenheid ontkent, bevestigen heel wat bronnen de medeplichtigheid van de regering.
Naar aanleiding van deze zoveelste vorm van brutaal en alles ontziend geweld zetten verschillende landen de Syrische ambassadeur hun land uit.
Het VN-wapenbestand dat op 12 april inging, werd van in het begin maar sporadisch gerespecteerd. Het staat buiten kijf dat de regering nog altijd hard optreedt tegen vreedzame demonstranten. In de gevangenis worden opposanten systematisch gefolterd, soms met de dood tot gevolg. Mensen verdwijnen of worden geëxecuteerd.
Ook de antiregeringsgezinde verzetsgroepen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het aangekondigde staakt-het-vuren niet gerespecteerd.
Nochtans roept het vredesplan van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan alle partijen op om de wapens neer te leggen omdat enkel via onderhandelingen een duurzame en vreedzame oplossing bereikt kan worden.
De indieners van dit voorstel van resolutie wensen het wereldwijde signaal van verzet kracht bij te zetten en veroordelen met klem de terreur van de Syrische Regering en het verder gebruik van geweld door alle partijen in het conflict.
Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de Universele Verklaring van de rechten van de mens;
2° het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) waarbij Syrië partij is;
3° het Verdrag van de VN tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, door Syrië geratificeerd;
– overwegende:
1° de berichtgeving over buitensporig geweld en moordpartijen in Houla;
2° de aanwijzingen dat ook in andere plaatsen in Syrië opposanten systematisch worden gefolterd en vermoord;
3° het uitzetten van de Syrische ambassadeur door verschillende landen;
4° dat enkel door onderhandelingen een vreedzame en duurzame oplossing uit het conflict kan gevonden worden;
– veroordeelt:
1° in de scherpste bewoordingen de aanval door het Syrische leger op een woonwijk door artillerievuur en bombardementen;
2° de daaropvolgende moordpartij van meer dan honderd burgers in Houla door regeringsgezinde milities;
3° het gebruik van buitensporig geweld door alle partijen in andere delen van Syrië;
– drukt de hoop uit dat er op korte termijn werk kan worden gemaakt van een wapenstilstand die de weg moet vrijmaken voor een duurzaam vredesproces;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° zich aan te sluiten bij de veroordeling door het Vlaams Parlement;
2° alle betrokken partijen met aandrang te verzoeken:
a) de vijandigheden en het geweld met onmiddellijke ingang te stoppen;
b) de humanitaire organisaties toe te laten op het grondgebied;
c) gearresteerde opposanten, journalisten en mensenrechtenactivisten onmiddellijk vrij te laten;
d) er samen met de Federale Regering bij de EU en de VN op aan te dringen:
1) een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot het veroordelen van het geweld in Syrië in te nemen;
2) zo snel mogelijk werk te maken van veiligheidszones met behulp van een internationale vredesmacht, die kan waken over:
1.. het naleven van het staakt het vuren;
2.. het beschermen van de humanitaire hulpverlening;
3.. de veiligheid van de internationale waarnemers.
Jan Roegiers, Ludwig Caluwé, Marc Hendrickx, Fientje Moerman Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans