2009 - 2014

29 September 2009

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

TOELICHTING<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Algemene toelichting
Op <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />26 mei 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 12 mei 2009 tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de zogenaamde Cultuurpactwet.
Het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie verstrijkt volgens artikel 23 van de Cultuurpactwet drie maanden na de vernieuwing van de wetgevende kamers. De leden worden echter benoemd door de gemeenschapsparlementen, waarvan de vernieuwing, in de huidige stand van de wetgeving, niet noodzakelijk samenvalt met de vernieuwing van de wetgevende kamers. Daardoor kan het gebeuren dat de politieke samenstelling van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie niet evenredig is met de politieke samenstelling van de gemeenschapsparlementen.
Door de wet van 12 mei 2009 werd de Cultuurpactwet op dit punt aangepast. Voortaan verstrijkt het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zes maanden na de vernieuwing van de gemeenschapsparlementen.
Aangezien het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 dezelfde tekst heeft als de Cultuurpactwet is het aangewezen om dezelfde wijzigingen aan te brengen aan de tekst van het Cultuurpactdecreet.
Commentaar bij de artikelen
Artikel 1. Dit artikel behoeft geen commentaar.
Art. 2. Artikel 22 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, bepaalt dat de duur van het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie vier jaar bedraagt. Die termijn werd door de wetswijziging op vijf jaar gebracht, aangezien hun mandaat voortaan zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen zal verstrijken en de gemeenschapsparlementen om de vijf jaar worden vernieuwd. Met de woorden “de algehele vernieuwing” worden, zoals gebruikelijk, de verkiezingen bedoeld.
Art. 3. Artikel 23 van de Cultuurpactwet bepaalt dat het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie drie maanden na de vernieuwing van de wetgevende kamers verstrijkt. De wetswijziging verlengde dit tot zes maanden. Immers, de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen vindt steeds begin juni plaats waardoor de mandaten begin september verstrijken en dit is geen gunstige periode om de gemeenschapsparlementen nieuwe leden te laten verkiezen of aanwijzen. Door de termijn te verlengen tot zes maanden, zullen de mandaten veelal in december verstrijken.
VOORSTEL VAN DECREET
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 22, vierde lid, van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact wordt het woord “vier” vervangen door het woord “vijf ”.
Art. 3. In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “drie maanden na de hernieuwing van de Wetgevende Kamers” vervangen door de woorden “zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen”.
Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 15 oktober 2009.
Ludwig Caluwé, Peter Vanvelthoven, Kris Van Dijck, Sven Gatz, Lode Vereeck en Filip Watteeuw