2009 - 2014

1 April 2010

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Algemeen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Met het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, werd een decretale rechtsgrond voor het wapenschild en de vlag van een district gecreëerd. Tegelijk werd de rechtsgrond voor vlaggen en wapenschilden van gemeenten, provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie overgenomen.
Vandaag stellen we vast dat om diverse redenen verschillende districten nog niet een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag hebben aangenomen. Om de impasse te doorbreken wordt met deze decreetswijziging ingevoerd dat districten die op 1 juli 2010 nog geen nieuwe vlag en geen nieuw wapenschild hebben aangenomen, automatisch opnieuw de vlag en het wapen krijgen van voor de fusie in 1983. Een district neemt dus automatisch de vlag en het wapen over van de toenmalige gelijknamige gemeente.
Om niet in conflict te komen met artikel 2 van voornoemd decreet wordt in dat artikel ook de bepaling geschrapt dat het wapen van een district moet verwijzen naar het wapenschild van de gemeente waartoe het district behoort. Ook de verplichting voor een vlag van een district om twee slippen aan de vlucht te hebben wordt geschrapt.
Commentaar bij de artikelen
Artikel 1
De Vlaamse heraldiek behoort tot het erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap en valt daarom onder de gemeenschapsaangelegenheden.
Artikel 2
De verplichting voor districten om in hun wapenschild te verwijzen naar de gemeente waartoe het district behoort, wordt geschrapt. Ook de verplichting voor vlaggen van districten om twee slippen aan de vlucht te hebben wordt verwijderd. Ten slotte wordt ook de verplichting voor de provincies om in hun wapen te verwijzen naar een kroon geschrapt.
Artikel 3
Heden zijn er nog een aantal districten waarvan nog geen wapen en vlag werden vastgesteld. Met de wijziging die door dit artikel wordt aangebracht, worden de districten aangespoord om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Indien dat niet voor 1 juli 2010 is gebeurd, nemen de districten automatisch het wapen en de vlag aan van dezelfde gemeente voor de fusie van 1983.
VOORSTEL VAN DECREET
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2. In artikel 2, §2, van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districtsraden en de Vlaamse Gemeen­schapscommissie worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid worden de woorden “, een kroon” opgeheven;
2° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
“§1. Als op 1 juli 2010 voor een district nog geen vlag of wapen werd vastgelegd, neemt het district van rechtswege de vlag of het wapen aan dat rechtskracht had op de gebieds­omschrijving van het district voor de fusie van 1983.”.
Liesbeth HOMANS, Bart MARTENS, Ludwig CALUWÉ, Wilfried VANDAELE, Michèle HOSTEKINT, Katrien SCHRYVERS, Ward KENNES