2009 - 2014

1 April 2010

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

TOELICHTING<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
1. Algemene toelichting
Door het decreet van 5 december 2003, dat in deze assemblee werd aangenomen, werd in het decreet van 19 april 1995 betreffende de loodsdienst en het brevet van havenloods ook een regeling opgenomen tot bescherming van het brevet van bootman. Zo kreeg die tot dan toe niet-erkende beroepscategorie een beschermd statuut.
Sindsdien moet eenieder die in de havens bootmannenwerk verricht, in het bezit zijn van een officieel brevet van bootman. Nu blijkt evenwel dat die regel niet afdwingbaar is. Wanneer externe werkers of niet-gerechtigde personen zelf het schip aanmeren en daarbij handelingen verrichten die als ‘bootmannenwerk’ moeten worden beschouwd, zijn zij in overtreding, maar meer dan dit vaststellen kunnen de havenautoriteiten niet. Bij inbreuken op die voorschriften kunnen de autoriteiten een verslag opstellen, maar er is in geen enkele sanctie voorzien.
De inbreuken blijken in de praktijk ook steeds vaker voor te komen, allicht onder druk van de concurrentiestrijd. Om de veiligheid in de haven en de betrokken werknemers te beschermen is het dan ook dringend noodzakelijk de bestaande regels – die goed zijn – afdwingbaar te maken door te voorzien in passende sancties bij overtreding ervan.
2. Commentaar bij de artikelen
Artikel 1
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 2
Artikel 20 van het decreet stelt een sanctie in de vorm van een geldboete op diverse inbreuken op het decreet. In punt 9° van dat artikel wordt een sanctie gesteld op het uitvoeren van de taken van havenloods of het zich als dusdanig aanbieden. In een nieuw punt 10° kan naar analogie precies dezelfde formulering worden gebruikt voor bootmannen, en aldus dezelfde sanctie worden gesteld op de desbetreffende inbreuken.
VOORSTEL VAN DECREET
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Aan artikel 20 van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en van 13 februari 2009, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“10° hij die, zonder houder te zijn van het brevet van bootman, optreedt als bootman of zich als dusdanig aanbiedt in de gedecentraliseerd bestuurde havens en kanalen
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Bart Martens, Ludwig Caluwé, Liesbeth Homans, Patrick Janssens, Dirk de Kort, Sophie De Wit