2009 - 2014

24 September 2009

Met redenenen omklede motie over het dossier van Opel Antwerpen en over de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen

Met redenenen omklede motie tot besluit van de op <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />22 september 2009 door de heren Jan Penris, Sven Gatz en Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de gevolgen van de aangekondigde sluiting van de Antwerpse Opelvestiging, over het dossier van Opel Antwerpen en over de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellaties van de heren Jan Penris, Sven Gatz en Filip Watteeuw;
– gehoord het antwoord van minister-president Kris Peeters;
– gelet op:
1° de onzekerheid voor de werknemers van Opel Antwerpen over de toekomstplannen van Magna met de vestiging in Antwerpen;
2° het belang van de voertuigindustrie en haar toeleveranciers voor het economische weefsel en de werkgelegenheid in Vlaanderen;
3° de tegenstrijdige signalen van verschillende betrokkenen in de media;
4° de inspanningen die de huidige en de voorgaande Vlaamse regeringen zich hebben getroost om, in overleg met de sector, de toekomst van de voertuigindustrie in het algemeen en Opel Antwerpen in het bijzonder veilig te stellen;
5° het beleid van deze en voorgaande Vlaamse regeringen om proactief contact op te nemen met de buitenlandse hoofdkwartieren van grote ondernemingen om hen te wijzen op de blijvende inspanningen die de Vlaamse Regering zich getroost om het ondernemingsklimaat te blijven verbeteren;
6° het voornemen van de Vlaamse Regering om ook in de komende jaren de inspaningen binnen de rondetafel voertuigindustrie verder te zetten;
7° de expertise die werd opgedaan binnen projecten van Flanders Drive, dat 163 bedrijven uit de sector verzamelt;
8° de ambitie die in het regeerakkoord werd uitgesproken om van Vlaanderen een internationaal zichtbaar en erkend innovatie-ecosysteem te maken voor onderzoek, ontwikkeling, testen, de implementering van vernieuwende mobiliteitsconcepten, innoverende diensten en hoogtechnologische producten met hoge maatschappelijke waarde en exportpotentieel;
– overwegende dat:
1° Antwerpen en Vlaanderen uitstekende troeven hebben als locatie voor de voertuigindustrie, met de haven, onze centrale ligging als distributieknooppunt, de aanwezige knowhow, de zeer gemotiveerde, flexibele en goed opgeleide werknemers en de zeer hoge productiviteit;
2° Vlaanderen over een sterk uitgebouwd en performant netwerk van toeleveranciers beschikt;
3° het verloop van dit dossier duidelijk aantoont dat er een gemeenschappelijke Europese aanpak nodig is om dergelijke dossiers te beheren en om te vermijden dat er een opbod tussen de individuele lidstaten ontstaat;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° alle nodige en mogelijke inspanningen te blijven leveren voor de toekomst van Opel Antwerpen en zijn werknemers;
2° bij de Europese Commissie en bij de andere betrokkenen te blijven aandringen om erop toe te zien dat de beslissingen die in dit dossier genomen worden, gebaseerd zijn op economische parameters;
3° te blijven investeren in het overleg binnen de Vlaamse rondetafelconferentie voertuigindustrie;
4° zo snel mogelijk werk te maken van een geïntegreerd actieplan voor het uitwerken van een internationaal erkend innovatie-ecosysteem voor de voertuigindustrie in Vlaanderen, waarbij vanuit de verschillende beleidsdomeinen de handen in elkaar worden geslagen;
5° erop aan te dringen dat tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 onderzocht wordt hoe erop toegezien kan worden dat in dergelijke dossiers op Europees vlak gemeenschappelijk kan worden opgetreden.

Ludwig Caluwé, Güler Turan, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne, Mia De Vits, Liesbeth Homans