2009 - 2014

29 February 2012

Actuele vraag van de heer Ludwig Caluwé tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van de gevolgen van de zesde staatshervorming, wat betreft de overdrachten van bevoegdheden, personeel en budget

De heer Ludwig Caluwé: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Voorzitter, minister-president, leden van de regering, collega’s, ik stel deze vraag voor een deel omdat het vandaag schrikkeldag is, 29 februari. Niet alleen zijn er 6800 landgenoten die ik voor een keer een gelukkige verjaardag mag wensen, maar het is ook de vierde verjaardag van een bepaalde nota. Ze is 16 jaar oud. Het is namelijk de Schrikkelnota van Luc Van den Brande die hij als minister-president op 29 februari 1996 heeft opgesteld met betrekking tot de vooropgestelde nieuwe staatshervorming, nadat die van 1988 en 1993 waren doorgevoerd, en wat Vlaanderen aan bijkomende bevoegdheden en middelen wenste. Dat heeft geresulteerd in resoluties van het Vlaams Parlement, in verschillende regeerakkoorden en finaal in de zesde staatshervorming, waarvan dit parlement met een ruime meerderheid op 12 oktober heeft gezegd dat ze in overeenstemming was met het regeerakkoord van deze Vlaamse Regering.
In een motie heeft het Vlaams Parlement meteen de opdracht gegeven aan de Vlaamse Regering om de uitvoering van die staatshervorming voor te bereiden en mee te werken aan wat daaromtrent moet worden opgesteld.
Ik heb begrepen dat de Vlaamse Regering aan haar administratie heeft gevraagd om een aantal documenten – fiches – op te maken om de voorbereiding in goede banen te leiden. Die zouden in februari klaar moeten zijn. Zijn zij klaar? En welke conclusies kunnen daaruit worden getrokken?
De voorzitter:
Minister-president Peeters heeft het woord.
Minister-president Kris Peeters:
Voorzitter, collega\'s, het is hier al benadrukt dat de Vlaamse Regering de administratie zo snel mogelijk wou inschakelen bij de opmaak van de inventaris van de zesde staatshervorming. Het was een wijze beslissing om dat te doen. Het klopt dat de administratie die opdracht heeft afgerond. Ik heb die fiches ontvangen. Straks zal ik ze aan de voorzitter overmaken, zodat men ze u kan bezorgen.
Ik wil even benadrukken dat de fiches in een vroeg stadium zijn opgesteld, en dat het dus om een ‘work in progress’ gaat. Er moet nog heel wat worden verfijnd en verduidelijkt. Ik geef enkele voorbeelden. Zo moet de nieuwe bevoegdheidsverdeling in de Grondwet, een bijzondere wet of de gewone wetten worden gegoten, waardoor de precieze omvang en draagwijdte ervan duidelijk zal worden.
Er ontbreekt ook nog veel cijfermateriaal, zowel over het personeel als over de middelen. Ik heb begrepen dat men ook op het federale niveau aan de opmaak van fiches werkt. Die moeten op 15 maart klaar zijn, en ik ga ervan uit dat die belangrijke informatie zullen bevatten. In het document dat ik zal overmaken, is opgenomen dat de Vlaamse administratie uitdrukkelijk vraagt om de samenwerking op administratief niveau tussen Vlaanderen en het federale niveau op te drijven en informatie uit te wisselen. Ik steun die vraag, en ga ervan uit dat het federale niveau de nodige initiatieven neemt om dat te organiseren, zodat wij in Vlaanderen over voldoende informatie beschikken. Ik zal dan ook mijn fiches aan de premier overmaken, zodat hij daarvan kennis kan nemen.
Het gaat over een breed aantal bevoegdheden, wat betekent dat wij de evolutie van zeer nabij moeten opvolgen. U zult merken dat uit de fiches blijkt dat veel bijkomende instrumenten en mogelijkheden bij Vlaanderen terechtkomen op het vlak van personeelsbeleid, het economisch ondersteuningsbeleid, het handelsvestigingsbeleid, enzovoort. Ook het aantal controle- en inspectietaken zal sterk toenemen. Ten slotte is het zo dat in het federale regeerakkoord in veel samenwerkingsakkoorden is voorzien, en daarover zijn ook fiches opgemaakt.
Ik besluit en vat samen. De administratie heeft haar werk gedaan, aan de hand van de informatie die wij vandaag hebben. Er zijn verdere stappen nodig. Wij zullen met de federale overheid moeten afspreken hoe wij ten minste op het administratieve niveau de uitwisseling van informatie kunnen organiseren. Ik ga er wel van uit dat het mogelijk is dat u, na lezing van die fiches, misschien nog een actuele vraag over dit onderwerp zult stellen.
De heer Ludwig Caluwé:
Ik dank u voor het antwoord. Ik ben blij dat de administratie op tijd haar werk heeft afgeleverd en dat wij klaar zijn voor het gesprek met het federale niveau, dat op 15 maart over haar voorbereidend document moet beschikken. Ik ben ook verheugd dat wordt bevestigd dat een zeer ruim pakket van bevoegdheden zal worden overgeheveld. In de commissie zullen wij onder leiding van de heer Van Rompuy nagaan hoe wij dit dossier op een goede manier kunnen opvolgen.
De voorzitter:
De heer Van Hauthem heeft het woord.
De heer Joris Van Hauthem:
Ik ga niet in op de opmerking van de heer Caluwé over de vraag of de zesde staatshervorming nu in overeenstemming is met het Vlaamse regeerakkoord of niet.
De heer Ludwig Caluwé:
Dat heeft dit Vlaams Parlement beslist. Daar heeft het parlement met een ruime meerderheid mee ingestemd.
De heer Joris Van Hauthem:
Dé meerderheid, ja ja.
Minister-president, u hebt in het verleden ook al fiches ter beschikking gesteld, die een uitwerking waren van de resoluties. Ooit hebt u uw administratie daartoe de opdracht gegeven.
Minister-president Kris Peeters:
En die zijn overgemaakt.
De heer Joris Van Hauthem:
Die zijn op onze vraag inderdaad ook overgemaakt. Naar aanleiding van wat er nu aan de hand is, is mijn enige vraag of u ook fiches gaat maken waarin u de vergelijking maakt tussen enerzijds wat er nu bij de staatshervorming naar ons komt en hoe dat moet gebeuren en anderzijds de resoluties. Of gaat het enkel over de bevoegdheidsoverdrachten die nu komen? Gaat u geen vergelijking maken met de fiches die u hebt gemaakt naar aanleiding van de resoluties? Uw administratie heeft toen uitgeschreven wat er allemaal moest gebeuren als we de resoluties willen omzetten. Maar dat gaat u dus niet doen, of wel?
Minister-president Kris Peeters:
Mijnheer Van Hauthem, deze fiches bouwen ook qua structuur verder op wat in het verleden – in 2010, als ik me niet vergis – is gebeurd, maar de fiches slaan op wat in het federale regeerakkoord staat over de zesde staatshervorming. U moet eerst kennis nemen van deze fiches. In de schoot van de Vlaamse Regering moeten we nu ook afspraken maken over hoe we daarmee verder omgaan. Het is ‘work in progress’. Heel wat witte vlekken, waarop de Vlaamse administratie terecht wijst, moeten worden opgevuld. Ik ga ervan uit dat u uitermate goed geplaatst bent om de vergelijking te maken, als u de andere fiches nog hebt. Ik maak me geen illusies dat daarover geen vragen meer zouden worden gesteld.
– Minister-president Kris Peeters overhandigt de fiches aan de voorzitter. (Applaus)