2009 - 2014

25 January 2010

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 25 januari 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering

Het Vlaams Parlement,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
– gehoord het op 25 januari <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering;
– gehoord de toelichting van Vlaams minister-president Kris Peeters;
– rekening houdend met de precaire toestand waarin de werknemers van Opel Antwerpen en haar toeleveranciers zich bevinden;
– gelet op de verklaringen van de GM-top;
– gelet op de aangehouden inspanningen van de vakbonden op Vlaams, federaal en Europees vlak;
– drukt haar solidariteit uit met de werknemers van Opel Antwerpen;
– drukt haar waardering uit voor de inspanningen die door de Vlaamse Regering zijn geleverd om de toekomst van Opel Antwerpen te verzekeren;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° actief het overleg tussen vakbonden en Opel tijdens de informatie- en consultatie­fase te ondersteunen;
2° de nodige steun te blijven voorzien voor alternatieven;
3° een actief investerings- en omkaderingsbeleid voor de werkgelegenheid in de auto­assemblage te verankeren;
4° haar sturende rol verder in te vullen en hiervoor overleg te organiseren met de fede­rale overheid, de provincie en de stad Antwerpen;
5° erover te waken dat de Europese Commissie haar taak vervult en er voor zorgt dat Europese regels voor staatssteun, interne markt en concurrentie strikt worden nage­leefd;
6° bij de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad de agendering te verzoeken van een gemeenschappelijk standpunt aangaande trans­nationale herstructureringen en het aanwenden van publieke middelen daarbij.
Ludwig Caluwé, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel en Robrecht Bothuyne, mevrouw Mia De Vits en de heer Bart De Wever