2009 - 2014

12 October 2011

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 12 oktober 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het politieke akkoord voor een zesde staatshervorming

Het Vlaams Parlement,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
– gehoord de verklaring van de Vlaamse Regering over de zesde staatshervorming;
– gehoord het in de plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat;
– overwegende dat:
1° in het Vlaams regeerakkoord een duidelijke visie op een verdere staatshervorming is opgenomen waarvan de algemene doelstelling is een meer kwaliteitsvol en slagvaar­diger bestuur tot stand te brengen;
2° de principes die daarbij vooropgesteld worden de volgende zijn: wederzijds respect, territoriale integriteit, transparante solidariteit, subsidiariteit, efficiënte bevoegd­heidsverdeling, financiële en fiscale verantwoordelijkheid;
– stelt vast dat het akkoord over de zesde staatshervorming dat op het federale niveau door de politieke partijen werd afgesloten niet in tegenspraak is met het Vlaams regeer­akkoord;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° de nodige maatregelen te nemen om de overdracht van de bevoegdheden, zoals die voortvloeien uit het akkoord over de zesde staatshervorming, voor te bereiden;
2° haar medewerking te verlenen aan de concrete overdracht van deze bevoegdheden teneinde deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Ludwig Caluwé, John Crombez en Kris Van Dijck