2009 - 2014

16 March 2011

Actualiteitsmotie over de bevolkings- en huishoudensprojecties 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid

Het Vlaams Parlement,

– gehoord het op 16 maart 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de bevolkings- en huishoudingsprognoses 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid;

– gehoord het antwoord van de Vlaamse Regering;

– overwegende dat:
1° de recente publicatie van de SVR over de bevolkings- en huishoudenprojecties voor de periode 2009-2030 een goed inzicht biedt in de nieuwe demografische ontwikkelingen en hun impact op de evolutie van de geboortes, de vergrijzing, de verzilvering en de gezinsverdunning, evenals in belangrijke lokale verschillen ter zake;

2° de Vlaamse Regering een beleid voert, in uitvoering van Vlaanderen in Actie (ViA)en met de doelstellingen van het Pact 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de voorspelde demografische uitdagingen;

– vraagt de Vlaamse Regering:
1° verder wetenschappelijke bevolkingsprognoses te verrichten en te zorgen voor een regelmatige actualisatie van de gegevens;

2° de gevolgen van de nieuwe prognoses te onderzoeken voor het beleid, in het bijzonder wat betreft kinderopvang, onderwijs, arbeidsmarkt en economie, huisvesting, mobiliteit, leefbaarheid en zorg en daarbij ook rekening te houden met de lokale verschillen;

3° gezien de snel wijzigende evoluties snelle ingrepen noodzakelijk maken, blijvend verhoogde aandacht te hebben voor het vereenvoudigen en versnellen van de procedures die belangrijk zijn voor die ingrepen;

4° in uitvoering van het regeerakkoord verder de gepaste maatregelen te nemen om de gevolgen van de prognoses op te vangen en daarover het Vlaams Parlement te informeren.