toespraken

17 March 2017

Toespraak ter gelegenheid van de viering 70-jarig bestaan landsbond pluimvee

Dames en heren,
Beste vrienden,

De provincie Antwerpen en de Provinciale Vereniging voor bedrijfspluimveehouders van Antwerpen hebben een lange en goede relatie.

De pluimveehouderij die na de Tweede Wereldoorlog vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen groeide, kende in de jaren ’60 van de vorige eeuw een stevige boost in de provincie Antwerpen.

De gedeputeerden voor Landbouw en de directeurs van de provinciale landbouwdiensten hadden sindsdien, tot op de dag van vandaag, een goede relatie met jullie vereniging. Die goede relatie stond de voorbije decennia garant voor een doorgedreven pluimveebeleid en heel wat aandacht voor de pluimveesector binnen het provinciaal landbouwbeleid.

Die goede vertrouwensrelatie resulteerde ook in enkele belangrijke initiatieven op het terrein.

In Stabroek werd er een pluimveeschool opgericht voor naschoolse vorming, waar heel wat actieve pluimveehouders van vandaag hun vorming hebben gekregen.
In die tijd waren er ook nog verschillende legrassen op de markt. Deze werden in Stabroek vergeleken door uitgebreide testen van de eieren die deze hennen produceerden. Onze vroegere provinciale medewerker Frans Vanhoof was verantwoordelijk voor deze testen, en zijn passie voor eieren werd ook altijd duidelijk door zijn aanwezigheid op de “Pluimveedagen” in Geel. Ik veronderstel dat velen onder jullie zich zijn stand met eieren nog wel zullen herinneren.

Vanaf de jaren ’80 broedde de droom om een provinciaal proefstation voor pluimvee op te richten. Een droom die werkelijkheid werd, toen in 1993 de proefstallen voor vleeskuikens op het huidige Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij in gebruik werden genomen.

Van dan af werd de band tussen de provincie Antwerpen en Provinciale Vereniging voor bedrijfspluimveehouders van Antwerpen nog intenser.

We zijn blij dat we steeds op afgevaardigden van jullie vereniging konden en kunnen rekenen in onze adviesraden van het Proefbedrijf. Dit zorgt ervoor dat onze werking perfect inspeelt op wat jullie belangrijk vinden. Ook was onze samenwerking tijdens de Pluimveedagen (beurs) zeer intens. We zaten samen in werkgroepen om thema’s te bedenken en uit te werken voor deze voorloper van de Agridagen. Hierbij denk ik aan een grote tentoonstelling voor de consument in de landbouwhal van de Katholieke Hogeschool. Verder hebben we ook tijdens deze beurs samengewerkt aan de stal van de toekomst. Dit is slechts een greep uit de verschillende thematentoonstellingen waar we samen onze schouders hebben onder gezet. Ik geloof namelijk in een sterk provinciaal beleid in goede verstandhouding en samenwerking met de sector.

Sinds de jaren ’90 kwamen er ook steeds meer maatschappelijke uitdagingen op jullie af. Ik denk hierbij aan het MAP, de discussies rond salmonella-infecties, en tot slot begon ook nog dierenwelzijn een zeer belangrijk thema te worden. Even later kwamen de ammoniakemissies in beeld en de eerste discussies over het gebruik van antibiotica doken op.

Kortom, pluimveehouden werd een hele uitdaging en met het Proefbedrijf Pluimveehouderij willen we jullie zoveel mogelijk helpen om oplossingen te vinden voor de vraagstukken die opduiken.
De uitdagingen op het vlak van dierenwelzijn hebben onszelf in 2012 gedwongen om de legstallen, die we in 1996 in gebruik hadden genomen, af te breken. We hebben ze vervangen door een volledig nieuwe leghennenstal, die we in 2014 in gebruik namen. Ook de uitdagingen voor de vleeskuikensector waren toegenomen zodat we ook een bijkomende vleeskuikenstal hebben gebouwd. Gelukkig konden we voor de bouw van deze stallen rekenen op de steun van de sector en de rol van de provinciale Vereniging van Antwerpen is hierbij zeer belangrijk geweest. Enkel zo kunnen we op lange termijn een meerwaarde voor elkaar blijven betekenen.

We hebben ook samen het aangename aan het nuttige gekoppeld. De jaarlijkse “fietseling” die we samen met de Nederlandse collega’s inrichtten, zal bij menigeen nog leuke herinneringen oproepen.

Laat mij duidelijk stellen dat het absoluut mijn ambitie is om deze relatie die de provincie Antwerpen en de Provinciale Vereniging voor bedrijfspluimveehouders van Antwerpen hebben verder te zetten, en te versterken. Enkel zo kunnen we met z’n allen zorgen voor een duurzame en leefbare pluimveesector met de blik op de toekomst.