toespraken

19 April 2016

Toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van incubator Darwin op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen te Niel.

Geachte minister,
Geachte burgemeester,
Geachte mevrouw De Schepen,
Geachte rector,
Dames en heren,

Graag heet ik u van harte welkom hier op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, en meer bepaald op de feestelijke opening van incubator Darwin. Op deze unieke site wil de Provincie Antwerpen in nauwe afstemming met de Universiteit een cluster creëren van hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid.

Bedrijvigheid aantrekken, ondersteunen en verankeren, blijft een belangrijke focus. We willen in de eerste plaats voldoende ruimte voorzien, waar ondernemingen zich kunnen vestigen en in optimale omstandigheden kunnen groeien. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen neemt deze missie ter harte met oog voor slim, efficiënt ruimtegebruik én respect voor omliggende functies, denken we maar aan woonwijken of groenzones. Het voorbije decennium ontwikkelde POM Antwerpen op die manier 32 ha, goed voor de vestiging van 55 bedrijven die samen instaan voor zo’n 2.000 werknemers.

Sinds enkele jaren gaat POM nog een stapje verder en maakt het werk van gespecialiseerde bedrijventerreinen, terreinen met een specifieke nichefocus, waar we bepaalde activiteiten willen samenbrengen, inzetten op gedeelde infrastructuur en partners betrekken die in die specifieke niches een meerwaarde betekenen. We focussen als provincie op die sectoren die een belangrijke bijdrage leveren aan de tewerkstelling en toegevoegde waarde, namelijk chemie en life sciences, duurzame bouw, logistiek en haven, agro en de creatieve industrie.
Een eerste voorbeeld is Veiling Zuid, een terrein waar we liefst 35 ha te koop aanbieden aan de agro-industrie en dat gesitueerd is net naast Belorta, de grootste coöperatieve veiling van Europa. Een ander voorbeeld brengt mij naadloos bij de festiviteiten van de dag: het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, waar we kennisintensieve bedrijven samenbrengen met een sterke focus op life sciences, milieuwetenschappen en IT.

Centraal gelegen op de as Antwerpen-Brussel bouwt POM hier een campus uit voor bedrijven van elk formaat, van prestarter tot multinational. Een complementair aanbod van ruimte voor jonge ondernemers in de incubator, voor groeiers in doorgangsgebouw Archimedes en meerdere kavels van diverse formaten voor bedrijven die willen investeren in een eigen pand, garandeert infrastructuur die tegemoet komt aan ieders behoefte.

Met een team van verschillende medewerkers, onder leiding van onze directeur Luc Broos, zetten we sterk in op dit project. Hier komen namelijk heel wat doelstellingen samen.
Het is ook om die reden dat de provincie Antwerpen sterk heeft ingezet op dit project. Enerzijds door de provinciale borgstelling, zodat POM Antwerpen kon beschikken over de gronden op deze site. Daarnaast ook via het beschikbaar stellen van financiële middelen aan de POM Antwerpen voor de realisatie van innovatie-infrastructuur.
Naast het aanbod van een degelijke infrastructuur, zorgt dit project voor het stimuleren van innovatie en kunnen de bedrijven er een beroep doen op de kennis en expertise van de Universiteit Antwerpen.

POM Antwerpen realiseert dit namelijk niet alleen. De Universiteit Antwerpen, met wie de provincie doorheen de jaren een uitstekende relatie opbouwde en tal van samenwerkingsprojecten opzet, is onze belangrijkste partner in de verwezenlijking van dit project. Niet alleen beoordeelt de Universiteit het innovatieve karakter van de bedrijven die zich hier huisvesten, ook is zij actief aandeelhouder en informeert zij de ondernemingen over de talloze mogelijkheden tot synergie en samenwerking. Ik wens de Universiteit dan ook uitdrukkelijk te danken voor hun steun.

Een andere partij die zowel de uitbouw van het wetenschapspark als de bouw van de incubator financieel mogelijk maakt, is het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. De blijvende focus op het aantrekken van innovatieve bedrijvigheid, de ondersteuning van slimme clusters en het actief uitbouwen van een incubatorennetwerk, garanderen een stevig en stabiel beleidskader, waarbinnen projecten als dit met een lange doorlooptijd en nichefocus kunnen gedijen.

Ook het UBCA, de vzw achter de exploitant van de voormalige universitaire incubator te Edegem wil ik graag danken, voor hun participatie en jarenlange ervaring. En de gemeente Niel tot slot toont zich evenzeer een constructieve partner in het ontwikkelen van een lange termijnvisie op deze site.

Dames en heren,

Het wetenschapspark Universiteit Antwerpen is in zijn huidige vorm een jonge telg in het gevarieerde en immer groeiende landschap van locaties en organisaties die zich richten op de jonge en innovatieve ondernemer. Laat ik afronden met een warme oproep tot samenwerking en kennisdeling in onze inspanningen voor het innovatief ondernemerschap. Ik ben ervan overtuigd dat wij op die manier de provincie Antwerpen daadwerkelijk kunnen uitbouwen tot pleisterplaats voor slim en creatief talent.