toespraken

8 March 2013

Toespraak Symposium Innotek "Bedrijven creëren Bedrijven"

Dames en heren,

Welkom op het slotevent van ons project “Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs”.
Spin-offs worden nog dikwijls geassocieerd met bedrijven of bedrijfjes opgericht door academici (onderzoekers, professoren, studenten) gebruik makend van de aan de onderzoeksinstelling, universiteit of hogeschool ontwikkelde kennis of technologie. Academische spin-offs zijn inderdaad een interessante manier om met overheidsgeld ontwikkelde kennis economisch te valoriseren, maar ook als katalysator voor de introductie van nieuwe technologieën en innovatie spelen zij een belangrijke rol..

Maar – en dat zal u niet verwonderen – bij Innotek vinden wij spin-offs van bestaande bedrijven minstens even belangrijk. Meer nog: in 2005 verwonderden wij ons erover dat het beleid weinig of geen aandacht had voor spin-offs vanuit het bedrijfsleven. Dit ondanks dat meerdere studies suggereerden dat zulke spin-offs het doorgaans (veel) beter deden op het vlak van overlevingskans, groeicurve en resultaat dan hun academische broeders die wel de gepaste aandacht kregen. Voornaamste redenen hiervoor zijn rijpere technologieën of productideeën en vooral de sterker ontwikkelde management en commerciële vaardigheden bij de ondernemersteams van industriële spin-offs.

Wij besloten er dus iets aan te doen en konden zowel Europese, Vlaamse en provinciale overheden overtuigen om ons hierbij te steunen. Na een pilootproject in Interreg verband volgde in de periode 2009 -2011 een EFRO-project dat over heel Vlaanderen werd uitgerold en wegens succes voor 2 jaar werd verlengd. Van dit laatste project willen wij jullie vandaag de realisaties en resultaten presenteren. En ze mogen gezien worden. Hiervan zullen de projectcoördinatoren u straks ongetwijfeld overtuigen.

Het stimuleren van industriële spin-offs is een belangrijke ambitie van Innotek. Meer algemeen willen wij volop inzetten op het helpen realiseren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid met als doel het behoud en de creatie van hoogwaardige tewerkstelling. Wij beschikken hiervoor over een aantal troeven en instrumenten.

Vooreerst zijn er onze twee incubatiegebouwen, de Technologiehuizen in Geel en Mol waar momenteel 21 innovatieve bedrijven gevestigd zijn.
Dat we ook academische spin-offs graag zien bewijst ons Interreg –project “Incubatorennetwerk(t)”. Samen met de technologie transfer offices van de universiteiten van Leuven, Antwerpen, Hasselt en Eindhoven streven we ernaar om - door het bundelen en uitwisselen van kennis, technologie en expertise, zowel interuniversitair als grensoverschrijdend - krachtigere spin-offs te realiseren en bestaande spin-offs sneller te laten groeien.

In december vorig jaar mochten we de lancering van ESA BIC Flanders vieren. Innotek werd door het European Space Agency gekozen om in Vlaanderen een ESA BIC (Business en Incubatie Centrum) te realiseren. Dit project kan ook rekenen op de steun van BELSPO (het federale wetenschapsbeleid) en het Agentschap Ondernemen. ESA BICs, waarvan er momenteel een zevental zijn in Europa, hebben als opdracht het opsporen en coachen van projecten van starters en jonge bedrijven die ruimtevaarttechnologie gebruiken voor aardse toepassingen. Voor ESA is het een manier om de ontwikkelde kennis en technologie economisch te valoriseren. Ons objectief is om op 4 jaar tijd 10 dergelijke bedrijven op te zetten. In hun start kunnen ze ook rekenen op financiële steun van ESA (BELSPO), IWT en PMV. Met hun technische vragen kunnen ze terecht bij de VITO, het SCK en IMEC die alle hun steun aan het project hebben toegezegd.

New Business Development (NBD) is het luik van onze activiteiten waar we hands-on projectideeën aanpakken. Onze business development managers, die wij rekruteren uit ons netwerk van ervaren coaches, business angels en ex-ondernemers, pakken deze projecten aan alsof het hun eigen bedrijf wordt.

Binnen NBD werken we samen met een aantal competente partners. Met het SCK, de Thomas More Hogeschool en Belgoprocess heeft Innotek de cvba Spinlinc opgericht. Ook de Universiteit Antwerpen en VITO hebben hun samenwerking binnen dit project toegezegd.
Recent werd Innotek ook gekozen om deel uit te maken van het Stakeholdersplatform Groei van het Agentschap Ondernemen. Hierbij is het de bedoeling om bij KMO’s met groeipotentieel met behulp van ervaren consultants een opportuniteitsanalyse uit te voeren en hen desgevallend te coachen bij hun internationalisatie.

Zoals u merkt zetten we volop in op nieuw en meer ondernemerschap omdat we ervan overtuigd zijn dat dit sleutelelementen zijn om de aanhoudende economische crisis het hoofd te bieden. En alsof dat nog niet genoeg is hebben we voor straks nog een tweetal primeurs in petto.
Maar voor het zover is willen we jullie eerst laten kennismaken met de realisaties van ons spin-off project. Ik wil allen danken die hieraan hebben meegewerkt: onze financiers (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Agentschap Ondernemen en de provincies Antwerpen en Limburg), de projectcoördinatoren van Innotek en last but not least de spin-off coaches die hun ervaring, kennis, professionaliteit en enthousiasme hebben ter beschikking gesteld van de individuele spin-off projecten.

Komend aan het eind van mijn verhaal betrap ik er mij op dat ik nog geen enkele quote heb gebruikt. Maar het is nog niet te laat. Ik heb er zelfs twee. Uiteraard beide over ondernemerschap.

De eerste is van Ted Turner, de mediamagnaat en oprichter van CNN:
"My son is now an 'entrepreneur'. That's what you're called when you don't have a job."

De tweede is van Richard Branson, serie-ondernemer en visionair:

"Business opportunities are like buses, there's always another one coming."

Aan jullie de keuze.