toespraken

15 February 2017

Toespraak bij het persmoment nota trends landbouw

Dames en heren,

Ik mag u hier in Ekeren verwelkomen op het landbouwbedrijf van de familie Van Look. Naast rundvee en akkerbouw baten Olivier en Veerle ook een hoevewinkel uit. Tijden veranderen, ook de bedrijfsvoering binnen landbouw verandert. En de landbouwinfrastructuur verandert mee.

Op het scherm ziet u enkele beelden van de vroegere bedrijfsvoering op de boerderij van Olivier.

• Het ‘karrekot’ (opslagplaats) en de oude stal met woonhuis
• Het woonhuis (wit gedeelte) met daaraan de stallingen
• De vroegere uitbating van de boerderij, melkkoeien in de oude stal aan het woonhuis
• De oude schuur, momenteel gebruikt voor opslag, maar vroeger voor het stallen van het vee. Door de structuur van het gebouw moest er veel handwerk gebeuren, zoals uitmesten en voederen.
• Nieuwe gebouwen zijn nodig vanuit milieuoverwegingen, maar ook om mechanisatie mogelijk te maken.

Olivier en Veerle hebben ervoor gekozen om een bestaand landbouwbedrijf te moderniseren en te verbreden met een hoevewinkel. Dit is een mooi voorbeeld van hergebruik van een bestaande landbouwsite.

Bij de provinciale bouwberoepen zien we veel andere situaties. Jonge land- en tuinbouwers die een nieuwe bedrijfssite willen bouwen in de open ruimte, zonevreemde activiteiten in agrarisch gebied waarvoor een verbouwing of uitbreiding gevraagd wordt, land- en tuinbouwers die willen uitbreiden op hun site maar botsen op bezwaren van buren.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van actuele trends in agrarisch gebied.
Land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector omdat er een uitgebreid netwerk van toeleveranciers en afnemers rond gegroeid is, het agrocomplex genaamd. Aangezien één vijfde van onze bedrijven daaraan gelinkt is, willen we daar als provincie sterk op inzetten.
Om een goed landbouwbeleid te kunnen voeren, hebben we echter ook kennis en cijfers nodig. Hiervoor werken we samen met ILVO, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Recent heeft ILVO het onderzoeksrapport ‘Niet-agrarisch gebruik van agrarisch gebied in de provincie Antwerpen’ afgerond. Daarin stellen we cijfermatig vast dat er in ons landbouwgebied heel wat meer gebeurt dan landbouw alleen. Dit hebben we nader onderzocht en vandaag willen we jullie samen met ILVO de nota ‘Druk op landbouwgronden en –gebouwen: Actuele trends en drijvende krachten’ voorstellen.
Hieruit blijkt dat de actuele knelpunten in agrarisch gebied een bredere oorsprong hebben dan landbouw alleen. Samenwerking tussen beleidsdomeinen en beleidsniveaus zal bijgevolg nodig zijn om een beleid en instrumenten te ontwikkelen die duurzame oplossingen bieden voor de actuele uitdagingen op ons platteland.

Dan laat ik nu graag het woord aan Dr Anna Verhoeve van ILVO om ons deze trends toe te lichten.