toespraken

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

27 June 2014

Toespraak bij de SALV-bijeenkomst in de Hooibeekhoeve

Beste collega’s,

Welkom op de Hooibeekhoeve. Welkom in de provincie Antwerpen. Ik doe deze verwelkoming mede namens mijn collega, Peter Bellens, bevoegd voor plattelandsbeleid. Bij de bevoegdheidsverdeling binnen onze deputatie hebben we er bewust voor gekozen landbouw en plattelandsbeleid niet in één hand te houden. Op die manier illustreren we dat landbouwbeleid meer is dan plattelandsbeleid. We willen dat de professionele landbouw de volle aandacht krijgt als volwaardige economische sector, basis van de voedingsindustrie, momenteel de belangrijkste economische activiteit in ons land.

De voorbije jaren werden gekenmerkt door de interne staatshervorming. Zo heeft het witboek de provincies een aantal landbouwtaken toegewezen, zoals praktijkonderzoek, landbouweducatie en landschapsintegratie. Binnen de contouren van het door Vlaanderen uitgetekende beleid zorgen de provincies op deze terreinen voor een gebiedsgericht invulling. Ik wil niemand hier stroop aan de baard smeren, maar ik meen toch te mogen zeggen dat binnen het domein landbouw- en plattelandsbeleid de samenwerking tussen Vlaanderen en de provincies uitstekend verloopt.

Momenteel herwerken we ons landbouwbeleid om de toegewezen taken optimaal uit te voeren. De provincie Antwerpen kiest hierbij voor duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex.

We hebben hierbij drie doelstellingen:
- 1. Het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. We doen dit via de in onze provincie gelegen proefcentra en proefbedrijven. Voor de groententeelt de proefcentra van Sint Katelijne Waver en Hoogstraten. Voor pluimvee het aan de andere kant van Geel gelegen proefbedrijf waar recent nog de nieuwe stallen zijn in gebruik genomen en voor melkvee hier de Hooibeekhoeve.

- 2. Het vrijwaren van ruimte voor duurzame landbouw . Op 10 jaar tijd komen er in onze provincie 100.000 inwoners bij. De provincie wordt echter niet groter. Het stelt ons voor de enorme uitdaging om aan alle sectoren zuinig ruimtegebruik op te leggen.

- 3. Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak. De producten van landbouw komen in ieders bord en landbouw heeft per definitie een grote nood aan ruimte. Zo wordt elke burger in zijn dagelijks leven en heel wat beleidsmakers in hun maatschappelijke opdracht geconfronteerd met landbouw, maar de vertrouwdheid en verbondenheid met de professionele landbouw is niet meer wat hij ooit was. We komen uit een tijd dat de helft van de bevolking actief was in de professionele landbouw. We waren allemaal wel van boerenkomaf. Vandaag zijn de professionele landbouwers een heel kleine minderheid.
Onze diensten werken samen om deze streefdoelen te realiseren.

Zo zoeken praktijkcentra, zoals de Hooibeekhoeve, actief naar manieren om optimaal met de beschikbare ruimte en middelen om te gaan. We vertrekken hierbij steevast van vragen die leven op het veld. Zo mag de bodem op steeds meer aandacht rekenen. Een goed bodembeheer is immers de basis voor een geslaagde teelt. Zeker bij een verdere aanscherping van de bemestingsnormen zal de bodem nog belangrijker worden. Bodem en bemesting zijn in het proefveldonderzoek van de Hooibeekhoeve belangrijke thema’s. 7 jaar geleden startte de Hooibeekhoeve samen met het Landbouwcentrum voor Voedergewassen proeven rond bodembewerkingen. We hebben gekeken naar verschillende alternatieve technieken zoals spitten, niet-kerende bodembewerking, directzaai en het innovatieve striptill. Maar geen enkele kon het ploegen overtreffen in opbrengst: Het klassieke ploegen blijft nog steeds de meest zekere grondbewerking op zandgrond bij mais. Van de alternatieven biedt directzaai het minste perspectief.

Naast bodembewerking is ook antibioticagebruik een ‘hot item’ binnen de landbouwsector. De Hooibeekhoeve bekijkt hoe het antibioticagebruik bij kalveren en koeien kan gereduceerd worden. We zijn opvolgbedrijf in het project Duurzame melkveehouderij door verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. Binnen dit project wordt een meetlat uitgewerkt voor het antibioticagebruik. Eens deze op punt staat, zal de meetlat ook getest worden op privébedrijven. Maar zover zijn we nog niet. Er is nog een hele weg af te leggen. Want antibioticareductie is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het is gemakkelijk om een maatstaf op te leggen, maar wanneer die maatstaf in praktijk moeilijk te hanteren is, komen we geen stap verder. Er mogen geen overhaaste beslissingen genomen worden. De tijd nemen om het juiste instrument te ontwikkelen en voldoende uit te testen in de praktijk . Zodat reductie in het antibioticagebruik een haalbare kaart wordt.

Ik heb nu twee van onze onderzoeken uitgelicht. Uiteraard zijn we hier op de Hooibeekhoeve met meerdere onderzoeken bezig. Ieder van jullie neemt straks deel aan de rondleiding. Ik laat het dan ook aan de experts van de Hooibeekhoeve over om jullie wegwijs te maken in hun onderzoeken.

Misschien kun je hen als eens vragen naar hun toekomstplannen. Want er liggen nog veel zaken op het rek te wachten om onderzocht te worden. Daarom start de Hooibeekhoeve volgend jaar met de uitbreiding van de bestaande melkveestal waarin plaats zal zijn voor een 100-tal melkkoeien. Zo zal Hooibeekhoeve vanaf dan kunnen werken met 2 proefgroepen met elk een eigen melkrobot. In het nieuwe gedeelte wordt ook een kleinere proefgroep voorzien met ruwvoerbakken voor de individuele registratie van de opgenomen hoeveelheid ruwvoer. Zo kennen we naast de voeropname op groepsniveau ook de individuele ruwvoeropnames. Dergelijke nieuwe onderzoeksmogelijkheden naar melkveevoeding zijn erg belangrijk, als je de prijs van veevoeders kent. Een optimale voeropname en voerefficiëntie, kan voor de melkveehouder financieel een groot verschil betekenen.
De Hooibeekhoeve is trouwens een vrij uniek praktijkcentrum dat plant én dier verenigt. De proeven op de voedergewassen die we hier doen, kunnen we meteen doortrekken naar de veestapel. Zo kunnen we het volledige verhaal in kaart brengen: van zaad tot melk.

Wat de Hooibeekhoeve vandaag én in de toekomst doet, is actief op zoek gaan naar antwoorden op vragen van landbouwers: provinciaal, Vlaams en zelfs tot buiten de landsgrenzen heen. We zijn een actieve partner op verschillende niveaus. Daarom heeft de Hooibeekhoeve ook het engagement aangegaan om vanaf september voor 2 jaar het voorzitterschap op te nemen van het Praktijkcentrum Rundvee. We willen mee aan de kar trekken om het praktijkonderzoek van de verschillende partners meer op elkaar af te stemmen en de hiaten op te vullen. We moeten samen inspelen op de vragen van de sector. En vanuit onze resultaten terugkoppelen naar de sector.

En vandaag koppelen we terug naar jullie. We hebben een boeiende mix van workshops voorzien met voor ieders wat wils. Ik wens jullie alvast een boeiende en leerrijke namiddag. En aarzel niet om vragen te stellen: vandaag of in de toekomst.

Bedankt!