Privacyverklaring

Versie 1.1 laatste wijziging 30 mei 2018

Dit is een privacyverklaring van Ludwig Caluwé, Gedeputeerde bij de provincie Antwerpen, wonende te 2910 Essen, Kloosterstraat 61. Ludwig Caluwé treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken te realiseren.

Kerntaken van Ludwig Caluwé

 1. Politieke besluitvorming en beleid
 2. Valorisering en ondersteuning van vrijwilligers
 3. Rekrutering en selectie van politiek personeel
 4. Interne en externe communicatie
 5. Netwerking

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door Ludwig Caluwé.

Ludwig Caluwé hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring wil hij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens hij verwerkt en hoe hij omgaat met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht. 

Binnen onze organisatie wordt geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) aangeduid, maar bij vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen met Luc Vuylsteke de Laps, kabinetsmedewerker, luc.vuylstekedelaps@provincieantwerpen.be.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ludwig Caluwé houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Persoonsgegevens van geïnteresseerdenworden door Ludwig Caluwé verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Netwerking: Uitnodiging voor activiteiten, info- en vormingsmomenten en belangrijke actualiteiten op lokaal, provinciaal en nationaal niveau (gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie over specifiek nieuws en actualiteiten aan de hand van thematische nieuwsbrieven (actieve toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken. 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, 
 • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen), telefoonnummer

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer we beroep doen op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden zoals een communicatiebureau, software om nieuwsbrieven te versturen, sluiten we met elke derde die persoonsgegevens verwerkt waarvoor wij verantwoordelijk zijn een verwerkersovereenkomst af.  

Aan de hand van deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is.

Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht de gevraagde gegevens door te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Ludwig Caluwé bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadien worden naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bewaard in het archief.

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Ludwig Caluwé van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen. 

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijziging privacyverklaring 

Ludwig Caluwé kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 30 mei 2018.  

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar Luc Vuylsteke De Laps (Luc.VUYLSTEKEDELAPS@provincieantwerpen.be) als u deze wilt raadplegen.