Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

24 November 2020

Nieuwe LEADER-projecten in de provincie Antwerpen

LEADER is een subsidieprogramma dat specifiek bedoeld is voor het platteland, gefinancierd door de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa. In 31 gemeenten in de provincie Antwerpen kunnen lokale besturen, middenveldorganisaties, verenigingen, ondernemers én gewone burgers projectideeën indienen.

LEADER MarkAante Kempen+ bestaat uit 13 gemeenten, in het noorden van onze provincie. In het noorden grenst dit LEADER-gebied aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Aan de westzijde bevindt zich het Parklandschap van de Voorkempen. In het noorden strekt zich het open landschap van de Voorkempen uit, dat doorkruist wordt door het landschap van Mark en Weerijs en het kleilandschap. De gemeenten uit dit gebied worden bijna allen gekenmerkt door een procentueel groot landbouwareaal. Daarom werpt dit LEADER-gebied zich op als hét landbouwgebied van de provincie Antwerpen.

Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Zoersel, Malle, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Beerse.

Recent kregen 23 nieuwe projecten groen licht. “De goedgekeurde projecten zijn zeer divers van aard,” verklaart Kathleen Helsen, die als gedeputeerde voor Plattelandsbeleid ook voorzitter is van LEADER Provincie Antwerpen. “Agrarisch erfgoed, plattelandsarmoede, landbouweducatie, zorg op de boerderij, waterkwaliteit, verkeersveiligheid op landbouwwegen, werken met kwetsbare jongeren, … het komt allemaal aan bod. De rode draad die al deze projecten verbindt, is dat ze allemaal van onderuit zijn gegroeid, dat ze innovatief zijn, samenwerking centraal stellen en dat de hele samenleving er beter van wordt.”

Lokale verankering

De provincie Antwerpen telt 3 LEADER-gebieden, waar in totaal 31 gemeenten deel van uitmaken. In deze gemeenten kunnen overheden, organisaties, verenigingen en ondernemers projecten indienen die het platteland in de regio versterken. Hiervoor zijn in elk LEADER-gebied een aantal specifieke thema’s afgebakend zoals armoede op het platteland, streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, agrobiodiversiteit of open ruimte.

Uniek bij de toekenning van de LEADER-subsidies is de bottom-up aanpak. In elk LEADER-gebied beslist een Plaatselijke Groep met mensen uit de eigen streek over de toelagen die in hun regio worden toegekend. Projecten kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar voor maximaal 65% gesubsidieerd worden met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie. De 23 projecten die recent zijn goedgekeurd kunnen allemaal op 1 januari 2021 van start gaan.

23 NIEUWE PROJECTEN

LEADER MARKAANTE KEMPEN PLUS ontwikkelt een identiek zorgtraject rond het psychisch welzijn van plattelandsjongeren, ondersteunt twee projecten rond agrarisch erfgoed, bouwt landschapsobservatiepunten, legt in Wortel-Kolonie een belevingstuin aan voor de bewoners van een zorginstelling, zet in op de waterkwaliteit in het afstroomgebied van het Merkske, laat in Wuustwezel de Vallei van de Kleine Beek opwaarderen, probeert kwetsbare inwoners en gewone burgers samen aan het tuinieren te krijgen, ontwikkelt landbouweducatie rond de varkenshouderij én bouwt een buurtpunt uit in een sociale woonwijk.

LEADER KEMPEN ZUID laat landbouwers samen met de Bodemkundige Dienst van België onderzoek doen naar een gezonde bodem, investeert in de revalidatie van oncologische patiënten in land- en tuinbouwbedrijven, zorgt ervoor dat de molens van Geel Ten Aard en Gierle straks op een professionele manier het verhaal van graan tot brood kunnen vertellen, helpt kwetsbare jongeren aan een schoolvervangende dagbesteding met water en vissen, laat middelbare scholieren een leerboerderij op een hoger niveau tillen én verzoent landbouw en natuur door gezamenlijk landschapsbeheer.

LEADER KEMPEN OOST pakt de verkeersveiligheid op landbouwwegen aan, laat een typisch Kempense schuur heropbouwen, plaatst eyecatchers in de velden om het rurale karakter van de streek te accentueren, laat kwetsbare burgers mee participeren aan de ontwikkeling van hun buurt, ontwikkelt een educatief pakket over natuur en landbouw voor kinderen van 8 tot 10 jaar én werkt een innovatief zorgtraject uit dat zich focust op het psychisch welzijn van jongeren op het platteland.

ieuw thema: Leefbare dorpen

Volgend jaar kunnen weer nieuwe LEADER-projecten ingediend worden, verzekert gedeputeerde Kathleen Helsen: “Met het nieuwe thema ‘leefbare dorpen’ gaan we op zoek naar initiatieven die het leven van alledag aangenamer maken in kleinere dorpen en wijken. Die staan immers erg onder druk: de bevolking vergrijst, winkels trekken weg, er rijden amper nog bussen, buren kennen elkaar nauwelijks nog, enzovoort. Maar door goed samen te werken en creatief te zijn, kan iedereen mee het verschil maken. Goede ideeën helpen we graag mee realiseren.”

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een nieuwe projectoproep volgt pas in het voorjaar van 2021, maar het kan geen kwaad om je nu al goed te informeren en in je eigen buurt de koppen al eens bij elkaar te steken.

Meer informatie over LEADER vind je op de website www.leaderprovincieantwerpen.be of je kan contact opnemen met de LEADER-coördinatoren van vzw RURANT via www.rurant.be.