In de pers

11 May 2020

VILT: Antwerpen wil boer en burger dichter bijeen brengen

In haar nieuwe landbouwvisie legt provincie Antwerpen de nadruk op samenwerking tussen alle schakels in de voedingsketen. “Een landbouwbedrijf is geen eiland”, stelt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Het staat altijd in contact met toeleveranciers, afnemers, onderwijs, onderzoek, consumenten, buren, … Een goed landbouwbeleid moet rekening houden met dit netwerk en alle actoren maximaal betrekken.”

In Antwerpen beheren landbouwers ongeveer 40 procent van de landoppervlakte. De sector bepaalt dus in grote mate hoe het landschap en de open ruimte eruit ziet. “We streven ernaar om landbouwbedrijven zodanig in te planten en te integreren in de omgeving dat iedereen zich daarmee kan verzoenen”, aldus Caluwé.  

Landbouwbedrijven met ‘niet-boerende buren’ zijn eerder regel dan uitzondering in de provincie. De nieuwe landbouwvisie biedt kansen aan kapitaalintensieve teelten zoals glastuinbouw en veeteelt, maar zet ook in op landbouw in de nabijheid van kernen. Marktgericht produceren voor de stedelijke buur zit in de lift. De provincie ontwikkelde vorig jaar een ‘keuzewijzer eetbaar groen’, die nu verder uitgerold wordt onder de naam Voedsel+Dorp.

Ook de klimaatverandering staat centraal in het beleid. Boeren moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, maar kunnen tegelijk heel wat oplossingen bieden. De provincie wil hen hier een handje toesteken door in te zetten op duurzame watervoorziening, betere bodemkwaliteit, een verhoging van de energie-efficiëntie en de vermindering van emissies.

Om consumenten (opnieuw) kennis te laten maken met de moderne landbouwbedrijfsvoering wil Antwerpen de korte keten volop uitbouwen. “Verbredingsactiviteiten zoals de verkoop van producten via de korte keten, hoevetoerisme en zelfpluk laten consumenten op verschillende manieren kennismaken met de afkomst van hun voeding en met de landbouwbedrijfsvoering”, vertelt Caluwé. Daarnaast is ook landbouweducatie voor kleuter, lager, secundair en verenigingen van groot belang. De provincie organiseert dit zelf en stimuleert ook anderen om een educatief aanbod uit te werken.

Raadpleeg de volledige landbouwvisie op de website van de provincie Antwerpen.