In de pers

11 June 2018

Radio Zuidrand: Detailhandel op steenwegen wordt opgedeeld in zones om leefbaar te blijven

Vandaag maandag werd tijdens een congres ‘Baanbrekend winkelen’ in het Flanders meeting & convention center aan de Zoo een actieprogramma voorgesteld om de ver-rommeling van baanwinkels langs steenwegen te stoppen. Het initiatief komt van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, die gemeenten samenbrachten om over hun grenzen heen het probleem aan te pakken. Dertien gemeenten langs de steenwegen N 70 (Gent-Antwerpen) en N 10 (Lier-Aarschot) tekenden alvast een engagementsverklaring om he plan om te zetten in de praktijk.

Marc Florquin (sp.a), gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant: ‘Er dient dringend een oplossing te worden gezocht voor het feit dat winkels groter worden en verhuizen naar de periferie en de steenwegen. De voorbije tien jaar is er heel veel tijd verloren gegaan door geen keuzes te maken. Hierdoor zien we een grote leegstaand in de kernen van steden en gemeenten. De Vlaamse Overheid heeft de toon gezet met een aantal nieuwe beleidsoriënteringen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zet sterk in op het behoud van open ruimte en het terugwinnen van delen bebouwde ruimte. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) stelt zich een selectief locatiebeleid en versterking van kernwinkelgebieden tot doel.’

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Om dit te realiseren zetten we een aantal toekomstperspectieven op papier die werken naar 2030 toe. De steenweg hertekenen is een proces van lange termijn maar het is duidelijk dat beleidsmakers op ruimtelijk vlak duidelijk keuzes moeten maken. Hiervoor kunnen ze vier zones aanduiden. Je hebt vooreerst een winkelrijke zone , die we terugvinden bij dorpskernen die op de steenweg liggen. Dan is er de clusterzone, waar grootschalige detailhandel op de steenweg wordt geconcentreerd, zodat er maar één op- en afrit is met een toegang tot meerdere winkels, die dan op hun beurt afspraken kunnen maken in verband met aanlevering, gezamenlijk energieverbruik,… Verder heb je de winkelarme zone waar de aanwezige detailhandel kan blijven uitbreiden tot maximaal tien procent maar nieuwe zaken niet worden toegelaten. Tenslotte heb je de no go zone, die de open ruimte moet beschermen. Deze clusters zijn cruciaal voor ons als provincie. Gemeenten zullen moeten rekening houden met de multimodale (waarbij verschillende transportvormen samenwerken, EM) bereikbaarheid van de cluster.’

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Een steenweg is geen eigendom van één gemeente. De rol van provincie om zich te focussen op grondgebonden materies komt hier ten volle naar voren. De diensten economie, ruimtelijke planning en mobiliteit van de provincies en gemeenten moeten samenwerken. Probleem is dat open ruimte niet veel stimulatie krijgt en dat beton meer geld opbrengt. Dit maakt  het onderhandelen met bepaalde gemeentes er niet gemakkelijker op. Volgens het decreet is er een vergunningsplicht vanaf 400 vierkante meter nodig. Dat moet naar omlaag. Ons eerste werkpunt zal dan ook zijn om zaken juridisch te verankeren zodat het routeplan dat we hebben opgesteld om de steenwegen in Vlaanderen leefbaar te houden wel degelijk zal kunnen worden uitgevoerd. De problematiek van elke gemeente is anders. In Berlaar bijvoorbeeld loopt de N10 dwars door de dorpskern maar dat is niet overal het geval.’ Meer info vanaf morgen op www.provincieantwerpen.be – Baanbrekend winkelen – een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen. (EM)