In de pers

26 September 2016

Made in Kempen: Provincie speelt Sint voor duurzame bedrijventerreinen

Het Antwerpse provinciebestuur trekt dit en volgend jaar telkens 100.000 euro uit voor het stimuleren van duurzame acties op bedrijven. Heb je een groen idee en deel je dat met minstens 4 andere ondernemingen, dan kan je tot midden oktober een subsidieaanvraag indienen.

Het gaat bijvoorbeeld om groenvoorziening, waterhuishouding, mobiliteit, energie, verminderen CO2-emissie, afval, beveiliging, intensiever ruimtegebruik, enz. Gedeputeerde van Economie Ludwig Caluwé: “De financiële steun die we bieden, moet voor bedrijven een aanzet zijn om de geplande samenwerking daadwerkelijk op te starten en/of verder uit te bouwen. De voorstellen moeten concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid of een meer duurzame inrichting van het bedrijventerrein.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen maak je deel uit van een samenwerkingsverband van minstens 5 bedrijven die op hetzelfde bedrijventerrein in de provincie Antwerpen zijn gevestigd. Het kan gaan om een al bestaande bedrijvenvereniging, maar ook om een nieuw gevormde groepering. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten, met een maximum subsidiebedrag van 30.000 euro per samenwerkingsverband.

Voor de financiële ondersteuning van deze intussen al 6de projectoproep trekt het provinciebestuur in 2016 een bedrag van 100.000 euro uit, zodat POM Antwerpen een voorschot kan uitbetalen aan de geselecteerde subsidieaanvragen. Op het budgetjaar 2017 wordt dan eenzelfde bedrag van 100.000 euro ingeschreven voor de betaling van de saldi.