In de pers

21 January 2017

Gazet van Antwerpen: Provincie springt gemeente bij

Gouverneur Cathy Berx en drie leden van de deputatie brachten een werkbezoek aan de gemeente Malle. “Burgemeester Harry Hendrickx en zijn ploeg zijn goed bezig. Ze verdienen onze steun”, zegt zij.

Zoals bekend is de rol van de provincie op het vlak van de persoonsgebonden materies - met name cultuur, sport, welzijn en jeugd - weldra uitgespeeld. “Dat neemt niet weg dat we op andere vlakken, met name de grondgebonden materies, nog wel veel in de pap te brokken hebben. We vormen de schakel tussen de zeventig gemeentebesturen van onze provincie en de Vlaamse en federale overheden”, licht de gouverneur toe.

Het gemeentebestuur van Malle kreeg de gelegenheid om een aantal knelpunten naar voor te schuiven. Zo is de mobiliteit nog altijd een heikel punt. “We zullen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en bij de bevoegde ministers blijven hameren op de noodzaak om vrachtwagens uit de dorpskommen van Malle te weren”, belooft Berx.

Het vliegveld van Malle mag volgens haar niet evolueren naar een luchthaven, maar moet natuurgebied blijven. “Het zou fijn zijn mochten we samen met de provincie, Kempens Landschap kunnen overhalen om het domein te kopen”, laat burgemeester Harry Hendrickx zich ontvallen.

“Dat is juist de bedoeling van het overleg tussen provincie en gemeente. Elkaar helpen en ondersteunen bij het behandelen van moeilijkere dossiers. Op dat vlak zijn we goede partners. Dankzij ons bezoek leren we de schepenen en de diensthoofden van de gemeente ook beter kennen”, pikt deputé Ludwig Caluwé in.

Collega Luk Lemmens wil zijn invloed doen gelden om voor een betere fietsinfrastructuur te zorgen op de vele gewestwegen die Malle rijk is. “Malle zet hard in op overleg met AWV en dat vinden we heel positief. Het is ons doel zo veel mogelijk mensen op de fiets te krijgen voor het woon-werkverkeer. Nu neemt nog 70% de wagen, terwijl 30% naar alternatieven, zoals de fiets, grijpt. Welnu, de verhoudingen zouden moeten worden omgekeerd. Vandaar
dat we bedrijven stimuleren om het tij te doen keren. Gelukkig doet het Bedrijvenpark Malle daar al ernstige inspanningen voor.”

Provinciaal Vormingscentrum

Gouverneur Cathy Berx maakt ook bekend dat het Provinciaal Vormingscentrum Malle zal blijven bestaan en nog wordt uitgebreid met logeermogelijkheden. Het is ook de intentie van het gemeentebestuur om nog beter dan voorheen met de daaraan verbonden diensten samen te werken.

Alle gesprekspartners ervoeren het werkbezoek als uiterst positief. “Malle is goed bezig en blijft alert voor toekomstige uitdagingen”, klinkt het.

JAN VORSSELMANS