In de pers

11 April 2018

Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad: Vier zones moeten wildgroei aan baanwinkels stoppen

De N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, wordt opgedeeld in zones. Bedoeling is het toenemende aantal baanwinkels een halt toe te roepen.

Het aanbod aan detailhandels langs steenwegen blijft toenemen. Maar de handelskernen in steden en gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. Met de nieuwe detailhandelvisie willen de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen samen met de gemeenten langs de N70 een antwoord bieden op die problematiek. De weg wordt opgedeeld in vier zones met een eigen toekomstbeeld: een no-gozone waar open ruimte behouden blijft, een clusterzone, een winkelrijke zone en een winkelarme zone.

Blancefloerlaan

In de no-gozones wordt de open ruimte behouden en hersteld waar nodig. Nieuwe detailhandel wordt niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst. Onder meer de open zones langs de N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever zitten in die categorie.

In de winkelarme gebieden, zoals het zuiden van de Blancefloerlaan op Linkeroever, kan de aanwezige detailhandel blijven. Het huidige aanbod mag niet uitgebreid worden en ook nieuwe zaken worden niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 vierkante meter in de stedelijke gebieden. De bestaande zaken kunnen uitbreiden met maximum 10% van de bestaande oppervlakte.

De clusterzones moeten detailhandel die veel ruimte in beslag neemt - zoals autogarages - samenbrengen. “Het economisch rendement van zo'n zone ligt hoger dan retail gespreid over verschillende plekken langs de weg”, zegt Ludwig Caluwé, Antwerps gedeputeerdebevoegd voor Economie. “Het aanbod van de clusterzones moet complementair zijn met dat van de winkelgebieden in de dorps- en stadskernen.”

In de dorps- en stadskernen komen vooral winkelrijke zones terug. Door de detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies - zoals wonen - moet de ruimtelijke en economische leefbaarheid op die locaties verhogen. Onder meer de kern van Linkeroever wordt zo als winkelrijke zone omschreven. Omdat Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied heeft afgebakend rond de Statiestraat, blijft de N70 in de gemeente ook winkelarm.

“We verplichten niemand om te vertrekken”, benadrukt Caluwé. “Maar we scheppen wel een duidelijk kader over waar we naartoe willen. Langs de N70 bevinden zich verscheidene winkels. Grote retail, maar ook kleine detailhandel die eerder in de dorpskernen thuishoren, zoals bijvoorbeeld schoenwinkels. De steenwegen moeten gesaneerd worden, maar in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Daarom is het belangrijk dat we met een overkoepelende visie naar buiten komen waar alle gemeenten langs de N70 én de provinciebesturen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen zich achter zetten.”

Grote voorbeeld

“We zullen handelaars ook stimuleren om naar alternatieven te kijken”, vult Luk Lemmens aan, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. “Verhuizen kost geld, maar er zijn voor de handelaars ook winsten uit te halen. Op ruimtelijk vlak, maar ook op het vlak van mobiliteit. De zones leveren voordelen op voor handelaars op economisch vlak, ze verlagen de filedruk op de steenweg en ze creëren meer open ruimte. Bovendien bewaren ze het landelijke karakter van de omgeving.”

De visie wordt binnenkort in een actieplan gegoten. Tegen 11 juni wordt een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Voor de N10, tussen Lier en Aarschot, werd ook al een visie voorgesteld. “We hopen tegen 2030 duidelijke verbeteringen te zien op de N70 en de baan leefbaarder te hebben gemaakt”, aldus Lemmens.

Jan Stassijns