CD&V

4 December 2018

Nieuw provinciebestuur presenteert ambitieus bestuursakkoord

Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend, met deze kernwaarden vat het Antwerpse provinciebestuur de nieuwe legislatuur aan. Op 3 december werden de provincieraadsleden  in de raadszaal van het Provinciehuis beëdigd. De kersverse deputatie deed vervolgens het bestuursakkoord uit de doeken, dat inzet op een provincie Antwerpen die als performant overheidsniveau een waardevolle, ondersteunende partner is voor de lokale besturen. Luk Lemmens van N-VA blijft eerste gedeputeerde. Nieuwkomer is Kathleen Helsen van CD&V. Daarnaast verlengen Jan De Haes (N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V) hun mandaat. Ludwig Caluwé wordt na drie jaar vervangen door Mireille Colson (N-VA).

Nieuwe provincieraad

In de nieuwe provincieraad zetelen voortaan 36 provincieraadsleden, de helft minder dan in de vorige legislatuur, waaronder vier in plaats van zes gedeputeerden.

Kris Geysen (N-VA) bestendigt zijn voorzitterschap van de provincieraad. Primeur is dat voortaan niet enkel de meerderheid maar ook de oppositie een ondervoorzitter voordraagt. Op deze manier versterkt de provincieraad het democratische debat. CD&V en Vlaams Belang stelden Lili Stevens en Jan Claessen als ondervoorzitters voor.

Bevoegdheden

 • Luk Lemmens, eerste gedeputeerde en woordvoerder van de deputatie, bevoegd voor Algemeen Beleid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunningen, Stedenbouwkundige Beroepen, Mobiliteit, Provinciaal Onderwijs, Erfgoed, Erediensten, Sportpaleis
 • Kathleen Helsen, tweede gedeputeerde, bevoegd voor Werk, Plattelandsbeleid, Sociale Economie, Flankerend Onderwijsbeleid, Europese Samenwerking, Wonen, de Warande, Kamp C, Kempens Landschap
 • Jan De Haes, derde gedeputeerde, bevoegd voor Milieu en Natuur, Waterbeleid, Toerisme, Recreatie- en groendomeinen, Personeel, Communicatie, Campus Vesta, Kempens Landschap
 • Ludwig Caluwé, vierde gedeputeerde, bevoegd voor Economie, Innovatie, Landbouw, Financiën, Logistiek en Vastgoed, ICT, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Havencentrum

Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend

Het nieuwe provinciebestuur trekt voluit de kaart van een zuinig en performant beleid. In de vorige legislatuur sloeg de provincie Antwerpen met de focus op grondgebonden bevoegdheden een nieuwe weg in. Met een flinke scheut ambitie wordt dit pad verder uitgediept. Naast de decretale opdrachten wordt ingezet op de kerntaken waarmee de provincie een verschil maakt en een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde heeft.

We gaan voor een efficiënt bestuur dat zijn dienstverlening regelmatig evalueert en zijn processen durft te herdenken. Daarnaast incorporeren we zowel in de dagelijkse werking, beslissingen als organisatiecultuur duurzaamheid als kernwaarde. De provincie Antwerpen onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties als toetssteen voor alle beslissingen.

De provincie versterkt zijn positie als partner van enerzijds de Vlaamse Overheid en anderzijds de lokale besturen. Als een dienstbaar bestuur stemt het zijn beleid af op een B2B-beleid, van bestuur tot bestuur, en richt het zich in mindere mate rechtstreeks naar de burger. Het is een open bestuur dat evenwel met een doordachte participatie zijn inwoners actief betrekt bij het beleid.

Blikvangers uit het bestuursakkoord

 1. Afschaffing subsidie aan politieke partijen: halvering aan begin legislatuur met lineaire daling tot 0 euro tegen 2024.
 2. Verlaging aantal commissies van 12 naar 4.
 3. Provinciebelastingen stijgen niet deze legislatuur.
 4. Verdubbeling budget voor de aanleg van fietsostrades en bovenlokale fietsinfrastructuur a rato van 1 miljoen euro per jaar.
 5. Een scherper ruimtelijk beleid met het nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan Antwerpen.
 6. Een ambitieus integraal waterbeleid, duurzaam milieu- en natuurbeleid en innovatief energiebeleid, en een Klimaatplan 2030 voor de eigen organisatie.
 7. Een sterke eerstelijnsoverheid voor land- en tuinbouwbedrijven met focus op ruimte voor landbouw.
 8. Een geïntegreerd plattelandsbeleid met aandacht voor leefbare dorpen.
 9. Versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van onze bedrijven met aandacht voor knelpuntberoepen via een activerend flankerend onderwijsbeleid en voor samenwerking met onze kennisinstellingen rond innovatie.
 10. Een provinciaal onderwijs met op expertise afgebakende onderwijsvormen, domeinen en studierichtingen met aandacht voor gelijke kansen, talentontwikkeling en excellentie.
 11. Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod dat een impuls geeft aan de toeristische economie.
 12. De verbinding van het mondiaal beleid aan het Klimaatplan 2030. Uitstoot die in de bedrijfsvoering van de provincie Antwerpen niet of enkel tegen een zeer hoge kost kan teruggedrongen worden door interne maatregelen, wordt via internationale bebossingsprojecten gecompenseerd.