In de pers

24 October 2015

Jobat: Coachingsproject detailhandel op kruissnelheid

“Lokaal karakter speelt nog sterk”

Het project Coach-Operatie Detailhandel dat in 2014 vanuit de provincie werd opgestart om de detailhandel in steden en gemeenten te ondersteunen en versterken, draait vandaag op volle toeren. De twee coaches zijn actief in een twintigtal gemeenten en nieuwe aanvragen blijven binnenlopen.

Met meer dan 41.000 jobs is de detailhandelssector in de provincie Antwerpen de grootste werkgever. Maar het winkellandschap is het jongste decennium grondig veranderd. Het aanbod aan handelsoppervlakte is enorm toegenomen, terwijl de vraag niet mee is geëvolueerd. Het resultaat is leegstand. “Gemeenten en steden weten dikwijls niet goed hoe daarmee om te gaan. Ze hebben niet de mogelijkheid, tijd of nodige kennis in huis. Wij helpen hen daarin”, zegt coach Hilde De Ridder.

“Na de interprovinciale studie rond detailhandel in 2013-2014 hebben we hierin als provincie een voortrekkersrol opgenomen. Momenteel heeft er al een twintigtal gemeenten gebruik van gemaakt. Dat zijn er nog vijftig te gaan, want we hopen iedereen te kunnen bereiken. We gaan hier dus zeker nog een tijdje mee door”, geeft gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé aan.

Er zijn twee trajecten mogelijk. “Enerzijds kan een stad of gemeente intekenen voor een traject tot 45 dagen met de bedoeling een visie uit te werken. Anderzijds kunnen ze opteren voor een samenwerking met een of meer buurgemeenten en kunnen ze een traject tot twee jaar aangaan. Dat biedt mogelijkheden om over de gemeentegrenzen heen een visie uit te zetten en acties te ontwikkelen. Opzet in beide gevallen is alleszins om te komen tot een strategisch commercieel plan”, zegt De Ridder.

“Eerst wordt een analyse gemaakt van de lokale situatie met de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Ook ruimtelijke ordening wordt daarbij betrokken. Een volgende stap is de ontwikkeling van een visie. Nadruk leggen we hier op het versterken van de winkelkernen. Want de detailhandel is nog grotendeels een lokaal gebeuren. We bekijken ook hoe winkelgebieden in eigen gemeente complementair in plaats van concurrentieel kunnen worden. Met andere woorden waar is welk aanbod wenselijk en waar niet. In het langere traject wordt vervolgens ook een actieplan opgesteld, zo veel mogelijk in overleg met het bestuur en de handelaars”, verduidelijkt collega-coach Ben Op de Beeck.

Herentals

Herentals, Grobbendonk en Herenthout deden in die zin al een beroep op het coachingsproject om hun visie omtrent nieuwe ontwikkelingen op mekaar af te stemmen. “Er zijn intergemeentelijke afspraken gemaakt en gemeenschappelijk acties worden uitgewerkt. De stuurgroep zal trouwens ook na het beëindigen van het traject blijven bestaan om gezamenlijke initiatieven te ontplooien”, vertelt Op de Beeck.

Turnhout

“Ook Turnhout is nu vragende partij om voor de stadsregio, met de buurgemeenten Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar, een overkoepelende visie te ontwikkelen. Die wordt bovendien gekoppeld aan een gemeenschappelijke ruimtelijke visie. Met Hoboken en Ekeren hebben we recent dan weer een actieplan uitgewerkt”, geeft de coach aan.

Zwijndrecht

“En in Zwijndrecht hebben we bijvoorbeeld al twee trajecten gedaan, onder meer om een kernafbakening te maken. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten waarbij de afbakening van de winkelkern wijzigingen heeft ondergaan. De gemeente is nu vragende partij voor een derde traject om na te gaan hoe winkelpanden die in eigen beheer worden genomen voor starters aantrekkelijk kunnen worden gemaakt”, haalt collega De Ridder aan.

RetailCompass

Om een visie en acties uit te stippelen, beschikken de coaches over een aantal interessante instrumenten. “Zo bieden we lokale besturen vergelijkbare cijfers en argumenten om de discussie met retailers, projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars te objectiveren. Zoals onze tool RetailCompass waarmee we de impact berekenen van nieuwe ontwikkelingen op bestaande winkelgebieden. Die is gebaseerd op dezelfde software als RetailSonar, een tool voor retailers om de impact op hun andere filialen te berekenen”, merkt Ben Op de Beeck op.

Steden en gemeenten kunnen zich permanent inschrijven. Drie maal per jaar worden nieuwe coachingstrajecten opgestart.

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/deis/detailhandelscoaches.html

Bart Roggeman