CD&V

Thema: CD&V

CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan

Belgische grensarbeiders zijn personen die in België wonen, maar toch een job uitoefenen in een ander land. Door deze unieke situatie lopen ze vaak bepaalde voordelen mis die arbeiders op Belgisch grondgebied wél hebben. CD&V-Kamerleden Servais VerherstraetenRoel Deseyn en Stefaan Vercamer dienden daarom drie wetsvoorstellen in die de discriminaties in de huidige fiscaliteit en pensioenwetgeving wegwerken.

Lees hier het verhaal van Joris

Gezinstoeslag voor kinderen ten laste

Een gezin met kinderen ten laste krijgt in België een gezinstoeslag. Dit is een verhoging van de belastingvrije som naargelang het aantal kinderen ten laste in het gezin.
Als de ouders van het gezin feitelijk samenwonend zijn – en dus niet samen belast worden – kunnen de ouders zélf bepalen wie gezinshoofd is, en zo zélf zien bij welke ouder de gezinstoeslag en het belastingvoordeel dus het grootst is. Wonen de ouders echter wettelijk samen of zijn ze gehuwd, dan bepaalt de wet automatisch dat de gezinstoeslag van toepassing is op de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen.

Dit kon er in het verleden echter voor zorgen dat een gezin geen gezinstoeslag kreeg als de echtgenoot met het hoogst belastbare inkomen als grensarbeider in het buitenland werkte en dus ook daar belast werd. Omdat de stelsels in buurlanden niet op elkaar afgestemd zijn, kon het dus zijn dat beide ouders de aanspraak op een verhoging van hun belastingvrije som wegens kinderlast misliepen. Op vraag van CD&V pakt de regering deze discriminatie nu aan.
“Men heft de discriminatie op zodat gezinnen met grensarbeiders altijd dezelfde belastingvermindering krijgen, ongeacht of ze gehuwd of samenwonend zijn. Grensoverschrijdende situaties mogen niet resulteren in een ongelijke fiscale behandeling van gezinshoofden”, zegt CD&V-fractievoorzitter Verherstraeten.

Lees hier "Vlot aan het werk over de grens dankzij GrensInfoPunten"
Verder lezen


Thema: CD&V

CD&V organiseert Mobiliteitsbeurs voor Edegem en buurgemeenten

Op zaterdag 14 oktober heeft CD&V een beurs over de mobiliteit in de zuidrand georganiseerd. De bedoeling was om na te gaan waar er op dit ogenblik knelpunten zijn m.b.t. de mobiliteit te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de wagen.

Aan verschillende tafels konden de bezoekers in overleg gaan met CD&V-ers uit Kontich, Waarloos, Edegem, Mortsel en Hove. Daarnaast zijn er spreekbeurten geweest van Dirk de Kort, Vlaams parlementslid, over de basismobiliteit in de zuidrand, en van Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, over de fietsostrades.


Verder konden de bezoekers hun fiets laten nakijken aan de "pomp en smeer'em stand" en konden zij kennismaken met verschillende elektrische fietsen die door een lokale fietsenhandelaar ter beschikking werden gesteld.

Mede dank zij het stralende weer en het enthousiasme van de bezoekers en de organisatoren kunnen we terugblikken op een geslaagde actie!
 


Thema: CD&V

Ludwig niet in de pers

De voorbije dagen werd gedeputeerde Ludwig Caluwé door enkele mensen aangesproken over de berichtgeving over de dagvaarding van de voormalige raad van bestuur van Optima. Verschillende media namen daarin ook zijn naam op.
 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/29/spaarders-dagvaarden-voormalige-raad-van-bestuur-optima/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170929_03102493
 
Hier is echter sprake van een persoonsverwarring. Net zoals vele andere mensen heeft ook Ludwig Caluwé naamgenoten. Sommige media gingen er in dit dossier echter verkeerdelijk vanuit of lieten in hun berichtgeving uitschijnen, dat het om de gedeputeerde en politicus zou gaan.
 
Het gaat hier echter om iemand met dezelfde voornaam en quasi dezelfde familienaam (niet helemaal dezelfde, bij de gedeputeerde staat er een accent op de e, bij hem niet). De persoon in kwestie is reeds jaren werkzaam in de financiële sector en was zo ook van januari 2014 tot juni 2016 lid van het directiecomité van Optima.
 
Voor alle duidelijkheid heeft gedeputeerde Ludwig Caluwé dus niets met dit dossier te maken. Hij heeft zelf in de verste verte nooit enig contact met Optima gehad.


Thema: CD&V

Afscheid van ere-burgemeester van Edegem Jan van de Kerkhof

Op  25 september werd in Edegem afscheid genomen van Jan van den Kerkhof in een volle Basiliek. In de kerk werd zijn grote familie gesteund door de vele Edegemnaars die een laatste hulde wilden betuigen. De CD&V fractie was present en er waren tal van leden en oud-leden van allerlei verenigingen, onder andere de Sint-Sebastiaansgilde en de Koninklijke Nationale Strijdersbond waarvan Jan voorzitter geweest is. Het schepencollege en de leden van de gemeenteraad waren aanwezig, evenals personeelsleden van de gemeente.
Door de familie werd in de verf gezet wat een clanleider "voke" wel was, hoe belangrijk de familieband was en de daadkracht in het leven. CD&V kent Jan als een doener, een pragmaticus, met groot sociaal gevoel.
Oud-schepen Jan Pszeniczko (mede als voorzitter van KNSB) en oud-burgemeester Koen Snyders spraken ieder een rouwrede uit, die U hieronder kan vinden

herinneringen door Jan Pszeniczko
herinneringen door Koen Snyders

Lees hier het persbericht


 


Thema: CD&V

Nieuw in de provincieraad!

Eerste schepen van Brecht Daan De Veuster heeft opnieuw de eed afgelegd als provincieraadslid. Hij volgt er partijgenoot Tine Muyshondt op, die ontslag nam maar wel politiek actief blijft in Ranst. Daarmee keert Daan De Veuster terug in de provincieraad, waar hij ook van 2006 tot 2012 deel van uitmaakte.

In de provincieraad is hij lid van de raadscommissie financiën en logistiek, en cultuur.

Namens de provincie wordt hij afgevaardigd in de raad van bestuur van Igean Dienstverlening. Ook wordt hij opnieuw bestuurder bij Toerisme Provincie Antwerpen.
Mechelaar Stefaan Deleus legde tijdens de provincieraad van maart eveneens de eed af.

Hij vervangt Sofie Bradt als lid van de provincieraadscommissie Energie, communicatie en ICT, en als lid van de provincieraadscommissie Waterbeleid.

Deleus is in Mechelen schepen voor preventie, ICT, administratieve vereenvoudiging en Nekkerhal.

 


Thema: CD&V

Personen met een handicap kunnen groene zorg inkopen

Mensen met een beperking kunnen hun persoonsvolgende financiering voortaan ook gebruiken voor groene zorg, het ministerieel besluit van CD&V Vlaams minister Jo Vandeurzen daarover is ondertekend. Werken met dieren of helpen op een landbouwbedrijf biedt mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding en een gezonde werkomgeving. Zij vinden er enkele keren per week ook een uitlaatklep buiten hun thuis of de voorziening waar zij verblijven.

Personen met een beperking kunnen sinds begin dit jaar zelf hun zorg inkopen bij een aanbieder naar keuze, voortaan geldt dat dus ook voor groene zorg. Groene zorginitiatieven moeten aan bepaalde regels voldoen, met het oog op een kwaliteitsvol aanbod, begeleiding en een aangepaste omgeving. Maar ze hebben geen vergunning nodig die aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp wel moeten hebben.
 
Verder lezen


Thema: CD&V

Glastuinbouwloket gaat telers met bouwplannen adviseren

De provincie Oost-Vlaanderen gaat een glastuinbouwloket oprichten om glastuinbouwers te begeleiden bij het vernieuwen of uitbreiden van hun bedrijf. “Bij een bouwproject zijn er heel wat aandachtspunten tussen plan en realisatie. Het glastuinbouwloket helpt om ideeën te analyseren en in een ruimere context te plaatsen”, legt CD&V gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer uit. Het loket zal geenszins een studiebureau of architect vervangen, het biedt vooral de mogelijkheid om een dossier te versterken en te anticiperen op mogelijke knelpunten.

Ondernemers die beslissen om uit te breiden of te vernieuwen, willen liefst zo snel mogelijk starten met hun bouwproject, weet de provincie. “Alleen lijkt dit in de praktijk niet zo evident. Het glastuinbouwloket wil de knelpunten, kansen en uitdagingen zo goed mogelijk in kaart brengen en suggesties geven om het vergunningendossier te onderbouwen. Het kan ook helpen bij communicatie naar de buurt of de gemeente”, zegt landbouwgedeputeerde Vercamer.

Bron VILT
Verder lezen


Thema: CD&V

Jos De Meyer brengt betalingsproblemen van landbouwers onder aandacht in het parlement

Een enquête bij 600 Vlaamse land- en tuinbouwers, uitgevoerd door de Vlaamse landbouwadministratie, wees uit dat één op de vier openstaande facturen heeft met een verstreken vervaldatum. “De betalingsproblemen zijn het scherpst in de dierlijke sectoren, en bij jonge landbouwers”, brengt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de heikele kwestie ter sprake in het Vlaams Parlement.

Minister van Landbouw Joke Schauvliege legt in haar reactie sterk de nadruk op het (gratis!) economisch advies via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. Op Europees niveau verwacht de minister soelaas van een inkomensverzekering als nieuw instrument binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) heeft van de studie vooral onthouden dat jonge landbouwers vaker krap bij kas zitten. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement uitte hij zijn bezorgdheid, en polste hij naar de bijdragen die het Europese en Vlaamse beleid kunnen leveren aan een hoopvol economisch perspectief. “De studie bevestigt wat iedereen aanvoelt. Het staat nu bijvoorbeeld zwart op wit geschreven dat de jongere generatie het moeilijker heeft dan wie nog de goede tijd heeft meegemaakt en een spaarpotje opzij kon zetten”, reageert minister van Landbouw Joke Schauvliege.

Verder lezen bij VILT


Thema: CD&V

Mystery shopping voortaan juridisch mogelijk

De wetgeving maakt ‘mystery shopping’ voortaan juridisch mogelijk. Het wetsontwerp daarover is met unanimiteit goedgekeurd. Dat maakt Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters bekend. “Dat betekent dat controleagenten zich mogen voordoen als consumenten, om zo de naleving van de wet na te gaan,” aldus de Minister van Consumentenzaken.

“Dat is nuttig in het geval van oneerlijke handelspraktijken en om na te gaan of bv. verkopers in e-commerce bestelprocedures respecteren, of klanten systematisch juiste en volledige precontractuele informatie krijgen, of om leeftijdsrestricties op bepaalde producten te controleren. De uiteindelijke bedoeling is een betere bescherming van de consument én meer vertrouwen in eerlijke handelspraktijken”, aldus CD&V minister Kris Peeters.
In een KB zal worden bepaald voor welke rechtsregels mystery shopping precies toegelaten wordt.

Om mystery shopping juridisch mogelijk te maken, zijn in se strafbare feiten zoals het aannemen van een valse naam, niet langer strafbaar voor ambtenaren die aan mystery shopping doen wanneer geen enkele andere optie voorhanden is om een inbreuk vast te stellen. De mystery shopper kan zich dus beroepen op deze aangepaste wetgeving, en bv. een valse naam aannemen, omdat dat de enige overgebleven optie is om een inbreuk vast te stellen.

verder lezen bij CD&V voor enkele concrete voorbeelden waar mystery shopping aan de orde kan zijn
 


Thema: CD&V

Europees Parlement wil oneerlijke handelspraktijken aan banden leggen

Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie wetgevende maatregelen treft om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. In een intitiatiefrapport dat 8 juni is aangenomen pleit het EP voor het promoten van eerlijke handelspraktijken doorheen de voedselvoorzieningsketen. Ook moeten boeren genoeg juridische middelen hebben om zich te verzetten tegen misbruiken.

CD&V Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: "Voor mij is fair trade meer dan koffie en bananen. Het moet alle producten omvatten. Ook onze eigen landbouwers moeten de garantie krijgen op eerlijke handel en een correcte uitbetaling."

Supermarktketens hebben vaak te veel macht t.o.v. landbouwers en voedselverwerkende kmo's. Omdat die laatsten té afhankelijk zijn van hun afnemers, durven ze geen klacht neerleggen tegen oneerlijke praktijken. Het Europees Parlement vraagt de Commissie nu om een wetgevend initiatief om die praktijken te kunnen aanpakken.
Vandenkendelaere: “De supermarkten schermen met de prijzenoorlog en de race-to-the-bottom, maar geen enkel argument rechtvaardigt het eenzijdig wijzigen of plots opzeggen van contracten, het te laat betalen van facturen of het aanrekenen van fictieve kosten. In België bestaat er reeds een vrijwillig en goed werkend ketenoverleg tussen landbouwers en de andere spelers op de voedingsmarkt. Er is dus wel degelijk een draagvlak bij de consumenten om een correcte prijs voor een correct product te betalen. Alleen zien we dit in andere Europese lidstaten - waar er geen wetgeving is - minder snel tot stand komen. Daarom moet er een Europese wetgevende stok achter de deur komen.”


Thema: CD&V

Ondersteunend en stimulerend beleid voor de sierteeltsector

Onlangs bezocht de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement de Floraliën in Gent. De Floraliën is telkens een hoogtepunt voor onze Vlaamse sierteeltsector, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, voorzitter van de commissie Landbouw. Ook deze sector ontsnapt niet aan de economisch laagconjunctuur en moet de gevolgen dragen van de lage prijzen die de consument slechts wil betalen en van het wegvallen van bepaalde afzetmarkten. De Tijd (van 22 april) liet enkele siertelers aan het woord. Volgens hen stellen kwekers zich te weinig de vraag hoe ze zich kunnen onderscheiden naar de consument.

De Vlaamse sierteeltsector zal de komende decennia grondige wijzigingen ondergaan en belangrijke inspanningen moeten leveren om zijn positie op de Europese markt te versterken. Innovatie dient beschouwd te worden als een continu proces en een drijvende kracht in elke sector, dus ook in de sierteeltsector.

De Meyer vroeg in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement aan minister voor Landbouw Joke Schauvliege hoe zij de sierteeltsector zal ondersteunen en stimuleren met haar beleid.

verder lezen bij Jos De Meyer


Thema: CD&V

Landbouwraad: ‘Geef boeren meer inspraak’

In de marge van de Europese landbouwraad betoogden op woensdag 14 maart Vlaamse en Waalse landbouworganisaties in Brussel. De boeren eisen een coherent landbouwbeleid en een degelijk inkomen. Dat laatste is meteen het belangrijkste agendapunt van de Landbouwraad: hoe een deftig inkomen garanderen in het post-quota tijdperk waarin het marktstabiliserend beleid van de EU is weggevallen.

CD&V Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere ” Het water staat veel boeren vandaag aan de lippen. Wij geloven in een duurzame toekomst voor onze landbouwers, maar om dat te bereiken moet de Europese Commissie haar beleid omgooien. Er moet structureel worden ingegrepen en boeren moeten zelf de middelen in handen krijgen om een eerlijke prijs voor hun producten te garanderen. Wij stellen een drieledige aanpak voor met inkomensstabilisatie, transparante, gedeelde informatie over de reële markt én sterkere producentenorganisaties.”

verder lezen bij Tom Vandenkendelaere


Thema: CD&V

Themadag: ‘Wonen en zorg in 2020 -nog betaalbaar! -wie betaalt wat?’

CD&V organiseert donderdag 24 maart een themadag rond 'Wonen en Zorg in 2020.

Senioren en beleidsmakers zijn welkom in GC Kadens, Achter d'Hoven in Wuustwezel van 9.30 tot 15 u.   Om 09.30u is er ontvangst met koffie. Om 10 u wordt de huidige situatie geschetst in de Woonzorg door Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Rond 10.20 u gaat het over de visie op de toekomst voor Wonen en Zorg met An Hermans, nationaal voorzitster van CD&V senioren, vanuit de vzw  Paul Van Tendeloo, directeur Ouderenzorg Emmaüs, vanuit de privé met Tom Van Berckelaer van Vulpia. Er is kans voor vraag en antwoord.

Om 12.30 u volgt een broodjeslunch. Om 13.15 u gaat het over economisering van de Woonzorg, voldoende kwalitatief aanbod en dagprijzenbeleid met Bernadette Van Den Heuvel, kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Weer gevolgd door vragen en antwoorden. Om 15 u is er aansluitend een receptie.

Praktisch: deelname: senioren (+ 60) 5 euro, anderen 8 euro. Inschrijven tot 21 maart via guido.dens@gmail.com of tel. 0497 54 06 03.

Betaling ter plaatse of op rekeningnummer BE42 3200 4359 0254 (Guy Dens, Aardekensweg 3 2390 Oostmalle) met vermelding van naam en gemeente.


Thema: CD&V

Vlaamse regering staat open voor integratie landbouwsector in KMO-portefeuille

Vlaamse bedrijven kunnen zich onderscheiden van de buitenlandse door meer in te zetten op innovatie en goed opgeleide werknemers. Om bedrijven te stimuleren hierop in te zetten, voorziet de Vlaamse Regering subsidies via o.m. de KMO-portefeuille. Het merendeel van onze land- en tuinbouwbedrijven kan hier tot op vandaag echter geen gebruik van maken. CD&V Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kaartte het probleem aan bij minister Muyters en kreeg een positieve reactie.
 
“De landbouw-, tuinbouw- en voedingssector vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van ons Vlaams KMO-landschap. De sector realiseert jaarlijks een eindproductiewaarde van meer dan 5 miljard euro. Om onze positie internationaal te behouden en te verstevigen is het niet logisch dat zij geen beroep kunnen doen op de nodige subsidies om zich te versterken”, klaagt De Meyer aan.

verder lezen bij Jos De Meyer

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook