Landbouw

Thema: landbouw

'Schrijvers op stal' zomer 2017

7 avonden, 7 boerenerven en 7 unieke duo's. Dat is het recept van 'Schrijvers op stal', een zomers initiatief van vzw RURANT dat mensen op een originele manier in contact wil brengen met de moderne land- en tuinbouw.

De deelnemende land- en tuinbouwbedrijven zijn zeer divers: een klassiek melkveebedrijf, een zorgboerderij, een tomatenkweker, een hoeveslagerij, een aardbeienkweker, enz. Ook de auteurs zijn met zorg gekozen. Stuk voor stuk lieten zij zich inspireren door het platteland.

Elke avond start om 19u30 en eindigt rond 21 uur. Je kan daarna nog even napraten met een streekbiertje of een rondleiding op de boerderij volgen. De toegang is telkens gratis.

Herman Brusselmans, zelf zoon van een veehandelaar, opent de reeks samen met journalist Karl van den Broeck op hoeveslagerij Meelhovenseheide aan de Meelhovenlaan 6 in Malle.

Vzw RURANT organiseert “schrijvers op stal” samen met Landelijke Gilden, provinciaal cultuurhuis de Warande en de betrokken gemeentebesturen. Het initiatief krijgt steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen via LEADER MarkAante Kempen+.

Verder lezen bij Peter Bellens

 


Thema: landbouw

Meest vruchtbare gronden liggen in onze achtertuin. Landbouwers moeten met veel armere grond aan de slag

Woon jij dicht bij een dorp? Dan is de kans groot dat jouw tuin zeer geschikt is voor het kweken van groenten en planten. De bodem is er eeuwenlang gebruikt voor landbouw en bevat hierdoor de juiste nutriënten, waterbalans en samenstelling. Door de uitbreiding van de dorpskernen ligt deze bodem nu in jouw achtertuin en heeft de akkerbouw zich verplaatst naar armere bodems, verder weg van de dorpskernen. 

Ludwig Caluwé:  "Dit eeuwenlange proces zorgt ervoor dat de gronden nabij de dorpskernen – dus ook in onze achtertuinen – tot de beste van Vlaanderen én van de wereld behoren. Door de uitbreiding van de dorpskernen bevinden steeds meer woongebieden zich op deze vruchtbare bodems, terwijl de landbouwers verschuiven naar minder gunstige gronden. Interessant voor de bewoners die kleinschalig produceren, minder interessant voor de landbouwers die op grotere schaal in ons voedsel voorzien".
 
Historische kansen voor landbouw

Historisch zijn dorpskernen ontstaan op plaatsen waar veel kansen voor landbouw lagen. Eeuwenlang lang hebben landbouwers de beste gronden rondom de dorpen gebruikt voor akkerbouw. Te natte gebieden werden ingezet als weiland voor runderen of hooiland. De gemene gronden  werden begraasd door schapen of geiten waardoor heide ontstond.

Lees hier het artikel van VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

VLAIO-project goedgekeurd dat een beter herstel na mastitis beoogd

Uiergezondheidsproblemen veroorzaken nog steeds erg veel economische schade in de Vlaamse melkveehouderij (tot 34 miljoen euro). Een goede preventie, detectie en behandeling vormen de basis van het hedendaags uiergezondheidsmanagement. Maar de behandeling wordt na opstart nauwelijks objectief opgevolgd of bijgestuurd door een gebrek aan informatie.
In dit project zullen we het herstel na mastitis in detail opvolgen aan de hand van melkparameters, modellen en het gedifferentieerd celgetal.

Dit project verloopt in samenwerking met KU Leuven (promotor) en Universiteit Gent en wordt gesubsideerd vanuit VLAIO.
Verder lezen


Thema: landbouw

Nieuw VLAIO-project ‘JongLeven’: Levensproductie van melkvee verbeteren door een optimalisatie van de voeding en het management van jongvee

De kost voor de jongvee-opfok is na de voerkosten de belangrijkste kostenpost op een melkveebedrijf en dus doorslaggevend voor het economisch bedrijfsresultaat.

In dit project wordt ingezet op de optimalisatie van de voeding en het management van jongvee om zo levensproductie van melkvee te verbeteren.

Dit project verloopt in samenwerking met ILVO (promotor) en Inagro en wordt gesubsidieerd vanuit VLAIO.
Verder lezen


Thema: landbouw

Hooibeekhoeve test elektronische oormerken voor melkvee

In april 2016 startte de Hooibeekhoeve met het uittesten van elektronische oormerken voor melkvee.

In het rechteroor van de dieren werd een oornummer met chip geplaatst die de halsbandtransponders vervangt en een elektronische identificatie van de dieren mogelijk maakt. Koeherkenning en identificatie in één dus.

 
Verder lezen


Thema: landbouw

Vorstschade april 2017 erkend als landbouwramp

De Vlaamse regering erkende de vorstschade in de tweede helft van april 2017 als landbouwramp. Als landbouwer moet je aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een compensatie. Je contacteert daarvoor de gemeente(n) waarin de getroffen percelen zich bevinden, die stuurt dan een schattingscommissie op pad voor een voorlopige schadevaststelling.

Er zal een definitieve schadevaststelling (meestal tweede bezoek) moeten plaatsvinden net voor de oogst. Enkel bij de definitieve schadevaststelling kan beroep gedaan worden op de experten van het Departement Landbouw en Visserij.  
 
Heb je de tussenkomst nodig van een expert van het Departement Landbouw en Visserij voor een dringende (vroege teelten waar voorlopige en definitieve schadevaststelling samenvallen) schattingscommissie? neem dan contact met de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij.
 
Schattingsverslagen en aanvullende documenten bezorg je via inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be of per post naar Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpen
 
INFO:    http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen en KU Leuven ondertekenen samenwerkingsovereenkomst landbouw- en plattelandsbeleid

Op 8 juni bekrachtigden KU Leuven en de provincie Antwerpen met een samenwerkingsovereenkomst hun jarenlange samenwerking in de domeinen landbouw en plattelandsbeleid. Ze zullen in de toekomst hun competenties in onderzoek en kennisverspreiding samen inzetten voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de ontwikkeling van het platteland.  

Na jaren van sporadisch samenwerken zetten de provincie Antwerpen en de KU Leuven (Campus Geel) hun schouders onder een continue samenwerking. Een logische stap gezien de strategische doelen van beide organisaties. Ludwig Caluwé: “Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex. Eén van onze doelstellingen is het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. Een doelstelling die we gemeen hebben met de KU Leuven. Beide hebben we
kennis en expertise op zak waarmee we een meerwaarde willen creëren voor onze land- en tuinbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.”

Foto: Alle betrokkenen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Onze bodem: belangrijkste grondstof voor landschap en landbouw

Hoe ons landschap er uitziet en welke landbouwactiviteiten er plaatsvinden, hangt in grote mate af van de bodem die er onder ligt. In de provincie Antwerpen zien we grote verschillen tussen de regio’s. De zandleembodems in het Mechelse lenen zich uitstekend voor groententeelt. Op de arme Kempische zandgronden ontwikkelde zich een intensieve veeteelt met de bijhorende voedergewassen.
 
De arme kempische zandgronden werden rondom de dorpen omgevormd tot één van de beste landbouwbodems van de hele wereld: plaggenbodems. Meer dan 1000 jaar was er nodig om de uitzonderlijke eigenschappen en stabiele koolstofstocks in de plaggenbodems op te bouwen. Hoe werken onze bodems en welke ecosysteemdiensten leveren ze? Hoe zijn die verschillen tussen de regio’s ontstaan? En welke impact heeft de bodem vandaag op ons landschap en onze (hedendaagse) landbouw? 

Je komt er alles over te weten tijdens de presentatie en het aansluitende proefveldbezoek tijdens de studiedag op de Hooibeekhoeve in Geel. op woensdag 21 juni 2017 van 14 uur tot 17 uur


Thema: landbouw

Studiemiddag voor de vleeskuikensector

In samenwerking met het PraktijkCentrum Pluimvee organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij opnieuw twee studiemiddagen.

Ine Kempen toonde de productieresultaten van de laatste rondes in het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement”. Tijdens dit project werd ook samengewerkt met de universiteit van Wageningen. Rond het thema “Uitkomst in de stal” hebben zij de effecten op dierenwelzijn en diergezondheid bestudeerd. Ingrid de Jong, senior researcher van Wageningen Livestock Research, bracht hierover een presentatie over hun bevindingen. Philippe Gelaude van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) voerde onderzoek uit rond bioveiligheid en antibioticumgebruik. De focus bij deze pluimveedierenarts ligt dan ook op preventie. Ditmaal stond Gumboro centraal. Hoe kan dit virus voorkomen worden en wat zijn de valkuilen bij preventie?

Lees hier de toespraak
 


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen stimuleert samenwerking in glastuinbouwgebieden door in te zetten op een warmtenet

Kunnen we het rendement van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) optimaliseren door ze met elkaar  te koppelen via een warmtenet? Dat is de vraag die de provincie Antwerpen voorlegde aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool. Zij ontwikkelden een concept dat ze concretiseerden in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. De resultaten van deze studie werden op woensdag 31 mei voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’.

Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw een belangrijke economische sector
wetende dat bijna de helft van het Vlaamse serreareaal en bijna 60 procent van alle groenten onder glas in de provincie terug te vinden zijn. Het provinciaal glastuinbouwbeleid zet sterk in op het behoud en de verduurzaming van het glastuinbouwareaal in onze provincie. Een warmtekrachtkoppeling speelt een cruciale rol in die verduurzaming.

Foto: Glastuinbouwbedrijf met WKK - Copyright: Thomas More

Economisch en ecologisch rendement

De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar warmtekrachtkoppeling (WKK) het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van een WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. De provincie Antwerpen zet nu een volgende, veelbelovende stap om het economisch en ecologisch rendement verder te optimaliseren. Ludwig Caluwé: “In een glastuinbouwgebied liggen de bedrijven dicht tegen elkaar. Daarom vroegen we ons af of het mogelijk is om de verschillende WKK-installaties met elkaar te koppelen door middel van een warmtenet. We gaven de opdracht aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool om dit te onderzoeken.”

Lees hier de toespraak
 


 
Verder lezen


Thema: landbouw

Landbouwonderwijs in de lift

Hoewel het aantal landbouwers daalt, stijgt het aantal studenten in het landbouwonderwijs. De populaire richting dierenzorg is daar allicht niet vreemd aan, maar ook de breder waaier aan toegepaste richtingen speelt zeker een rol. Ten opzichte van tien jaar geleden steeg het aantal leerlingen in het secundair landbouwonderwijs met 30 procent. Dat blijkt uit een reportage van PlattelandsTv. 

Landbouwonderwijs is al lang niet enkel meer voor boerenzonen en -dochters. De landbouwrichtingen trekken zowel in het secundair als in het hoger onderwijs heel wat verschillende profielen, en lang niet iedereen is bij aanvang nauw betrokken bij de primaire sector.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges overhandigden de eerste Vlaamse, witte asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan de gedeputeerden en aan provinciegriffier Danny Toelen. De gouverneur, de provinciegriffier en gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger zijn blij met dit gezonde geschenk.

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges, de heren Louis Cools, Ludo Ivens en Ludo Daelemans, dragen speciaal voor deze bijzondere gelegenheid hun traditionele klederdracht. De Puurse schepen van evenementen Hilde Van der Poorten, ereschepen Harry Beuckelaers en het afdelingshoofd vrije tijd en samenleven van de gemeente Puurs Pieter Van Keymeulen wonen de ceremonie bij.

 
Verder lezen


Thema: landbouw

Interventieprijs groenten en fruit stijgt tien procent

De Europese Unie zal haar interventieprijzen voor groenten en fruit die uit de markt genomen worden volgend jaar met tien procent optrekken.

Dat heeft commissaris voor Landbouw Phil Hogan bekendgemaakt tijdens een onderhoud met de Belgische CD&V Europarlementsleden Ivo Belet en Tom Vandenkendelaere en Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Ondanks die verhoging blijft het de vraag of dit soelaas brengt voor de noodlijdende perentelers.

Sinds Rusland in 2014 een importverbod voor Europese groenten en fruit heeft ingesteld, kampen de telers met grote overschotten. Ze krijgen hun producten in Rusland niet meer verkocht en zien zich in eigen land geconfronteerd met een overaanbod. Bedroeg de perenprijs voor de crisis 56 cent per kilo, dan is die nu gezakt naar 46 cent. De Europese Commissie creëerde een interventiemechanisme waarbij ongeveer 12 cent per kilo peer wordt geboden die uit de markt wordt gehaald. Maar omdat de telers er in de sapverwerkende industrie tot 14 cent voor kunnen krijgen, is de interventieprijs de facto te laag en wordt er dus geen beroep op gedaan. 

Verder lezen bij VILT

Meer info bij Ivo Belet of bij Tom Vandenkendelaere


Thema: landbouw

Vandeurzen bezoekt fruitbedeling door Limburgs depot

Depot Margo in Diepenbeek, een sociaal distributieplatform, is een proefproject gestart met fruit dat van de oververzadigde markt wordt gehaald, onder meer vanwege het twee jaar oude handelsembargo van Rusland dat de afzet nog altijd bemoeilijkt. Het platform geeft een deel van dat fruit een nieuwe bestemming door het uit te delen aan mensen in armoede. CD&V Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen kwam dinsdag kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Depot Margo in Diepenbeek is een sociaal distributieplatform dat groenten, en sinds enkele weken nu ook appels, bedeelt aan mensen in armoede. Het fruit wordt door Depot Margo afgehaald bij veiling BelOrta in Borgloon, daarna wordt het in kleinere pakketjes verdeeld. Dertien Limburgse voedselhulporganisaties en Voedselbank Limburg zijn aangesloten bij Depot Margo, en kunnen hun bestelling er gratis afhalen.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

PITO Stabroek opent eerste gecertificeerde bioperceel

De provinciale tuin- en landbouwschool PITO Stabroek pakt uit met een eerste biogecertificeerde perceel in de school. Op vrijdag 28 april wordt het 0,37 hectare grote perceel feestelijk ingehuldigd.

Er worden voornamelijk groenten op geteeld. PITO kiest als school bewust om naast de traditionele teeltwijze ook de biologische teelten aan te bieden in het lessenpakket. Zo wil de school landbouw tonen in een breder perspectief en leerlingen de waarden van bio meegeven. Door hen te laten proeven van het bioverhaal zien zij misschien kansen om een toekomst uit te bouwen binnen de agrarische sector zonder de verplichting om enkel op de traditionele manier te werken.

Biologische teelt past volledig binnen het provinciale ISO 14001-concept en bezit de kracht om deze energiebesparende en duurzame visie te inspireren en te versterken.


Thema: landbouw

VILT: Antwerpse Bedrijfspluimveehouders vieren hun jubileum

De jaarvergadering van de Provinciale Vereniging van Bedrijfspluimveehouders van de provincie Antwerpen had dit jaar extra cachet vanwege het 70-jarig bestaan van de vereniging. Provinciaal voorzitter Dirk Mertens nodigde de leden in het Vormingscentrum in Malle uit om dat te vieren.

Gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé beschreef hoe de sector zich in zeven decennia ontwikkelde, en hoe het provinciebestuur pluimveehouders altijd heeft proberen ondersteunen. Eerst met een ‘pluimveeschool’ voor naschoolse vorming in Stabroek en vanaf de jaren ’90 met een eigen proefbedrijf in Geel. Het jubileum stond ook in het teken van kennisoverdracht, in het teken van de toekomst dus.

De pluimveehouderij in Vlaanderen heeft een bijzondere band met de provincie Antwerpen. Op het niveau van de bedrijven valt op dat specialisering en schaalvergroting de sector hier nog meer typeren dan in de andere provincies. Bovendien is het enige proefbedrijf voor pluimveehouderij in Geel actief. Dankzij een gezamenlijke investering van de provinciale en Vlaamse overheid en de pluimveesector is state-of-the-art onderzoek mogelijk in nieuwe en goed uitgeruste stallen voor leghennen en vleeskippen.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Mini-workshop ‘Verstedelijkt ons platteland?

De bebouwing in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar toe. Nochtans neemt het aantal landbouwers al decennialang af. Hoe verklaar je deze evolutie? Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) nam – in opdracht van de provincie Antwerpen – het Antwerpse platteland onder de loep. Het resultaat is een unieke kijk op de trends die een impact hebben op landbouw en platteland. Op tien jaar tijd is het aantal landbouwers met 40% gedaald. Continu komen er zo landbouwgebouwen en – gronden vrij.  In praktijk zien we dat landbouwgebouwen door niet-landbouwers gezocht worden.

Foto: Luchtfoto van het landbouwbedrijf van familie Van Look waar de mini-workshop plaats vindt.

Voor de eerste keer werden alle trends geïnventariseerd en bekeken vanuit verschillende standpunten. Tijdens deze mini-workshop wordt dit trendsonderzoek voorgesteld: een unieke schets over de impact van de verstedelijking van het platteland.

Vooral zonevreemd hergebruik

De open ruimte wordt meer en meer ingenomen door niet-landbouwers. Ook vrijgekomen landbouwgebouwen krijgen steeds vaker een niet-agrarische functie, zoals wonen of een niet-agrarische bedrijvigheid, B&B, schrijnwerkerij, …. De vrijgekomen landbouwgronden worden dan weer gebruikt als tuin of weiland voor hobbydieren. Ludwig Caluwé: “Het ILVO becijferde het niet-agrarisch gebruik van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Ook de verstedelijking van het agrarisch gebied blijkt uit deze cijfers: 6,8% van de agrarische ruimte wordt ingenomen door tuinen, 3,6% door hobbyweides, 1,3% door bebouwing en 0,9% door niet-agrarische ondernemingen.”

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels

Bekijk hier het ATV-verslag
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met interesse in nieuwe teelt

Serres worden steeds groter, waardoor kleinere serres verloren dreigen te gaan. De provincie Antwerpen zet in op teeltomschakeling om kleine serres nieuw leven in te blazen. Tien glastuinbouwers krijgen dankzij het plattelandsproject ‘Mooi glaslandschap’ een unieke kans om intensief begeleid te worden naar een succesvolle teeltomschakeling. Zo zorgen we samen voor rendabele bedrijven en voor het behoud en verduurzaming van de glastuinbouw in de provincie Antwerpen.

Foto: Kleine serre op het platteland - Copyright: provincie Antwerpen

De glastuinbouwsector van de provincie Antwerpen bekleedt een toppositie in Vlaanderen. Van het Vlaams serreareaal staat bijna 50% in onze provincie. Als we in de serres kijken, staat bijna 60% van het Vlaams areaal serregroenten in de provincie Antwerpen. De glastuinbouwsector is ook een sector in volle evolutie.
 
Ludwig Caluwé op  Tournée Provincial op PlattelandsTV. :  “We zien dat bedrijven groter en hoger worden dan ooit. Tegelijkertijd kan en wil niet elke glastuinbouwer investeren in grotere serres en nieuwe technologie. Als provincie willen we ervoor zorgen dat ook deze bedrijven blijven bestaan. We doen dit door nieuwe projecten op te starten en in te zetten op het behoud van kleinere serres. Soms is een omschakeling naar een andere teelt hiervoor noodzakelijk. Bij hun omschakeling kunnen glastuinbouwers rekenen op steun en kennis vanuit onze provincie.”
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Hooibeekhoeve neemt sleutels van 2 nieuwe tractors in ontvangst

Hooibeekhoeve heeft twee nieuwe tractors in gebruik genomen van de firma Luyckx in Brecht. Het betreft een New Holland T6.140 en een New Holland T6.175. Beide tractoren zijn uitgerust met een variabele Auto-Command transmissie, een zeer nauwkeurig RTK-GPS-systeem en superflexibele banden.

Het grootste model is bovendien ook uitgerust met een compressor wat toelaat om de bandenspanning te laten variëren. Deze tractor kan verder voorzien worden van smalle of dubbellucht banden. Beide tractors zullen een meerwaarde zijn voor het onderzoek rond voedergewassen en precisielandbouw. Zo kan het praktijkcentrum onder meer het onderzoek naar bodembewerkingen kunnen intensiveren en klassieke veldbewerkingen optimaliseren. Die resultaten kunnen zij dan doortrekken naar arbeidsefficiëntie en kostenmanagement. Op deze manier blijft Hooibeekhoeve zoeken naar technieken die een win-win kunnen betekenen voor landbouwer én milieu. 

"Deze twee tractoren hebben we aangekocht via een leasecontract van 3.000 euro per maand. Dat geeft ons de mogelijkheid om na vijf jaar ander en moderner materiaal aan te schaffen", aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé. "We investeren nog veel in de agrarische sector, omdat het in onze regio een van de belangrijkste sectoren is."

Lees hier de persartikels


Thema: landbouw

In het Europees Parlement verhuist Tom Vandenkendelaere naar Landbouwcommissie

Bij de tussentijdse verkiezingen in het Europees Parlement verhuist Europarlementslid Tom Vandenkendelaere naar de landbouwcommissie. Halverwege de legislatuur krijgen Parlementsleden de kans om hun plaatsen in hun commissies te heronderhandelen. Vandenkendelaere wisselt zijn plaats in de Commissie Leefmilieu in voor een felbegeerd zitje in de Commissie Landbouw.

"Landbouw en agrovoeding zijn mij als West-Vlaming erg dierbaar. Ik volg de activiteiten van deze commissie al verschillende jaren op. De belangen zijn enorm: de huidige crisis bij onze landbouwers maakt duidelijk dat het huidig Europees landbouwbeleid moet bijgestuurd worden." zegt Tom.
 
De sector is van levensbelang voor de EU én Vlaanderen. Ondanks de gestage daling van het aantal bedrijven werken nog altijd meer dan 51.000 mensen in de landbouw in Vlaanderen. Nog eens 60.000 werken in de voedingssector. Landbouwbeleid maakt bijna 40% uit van de Europese begroting.
 
"Het is meer dan 20 jaar geleden dat er een Vlaams Europarlementslid in de landbouwcommissie zetelde,” merkt Vandenkendelaere op.

Lees ook het artikel bij VILT

 
Verder lezen


Thema: landbouw

70.000 bezoekers op hoopvolle Agriflanders-editie

De jubileumeditie van Agriflanders zit er helemaal op. 70.000 bezoekers baanden zich gedurende vier dagen een weg tussen 25.700 vierkante meter standruimte en maakten er kennis met het productgamma en de diensten van 350 bedrijven en organisaties. “Daarbij viel vooral de positieve sfeer op”, aldus beursvoorzitter Georges Van Keerberghen, verwijzend naar de positieve marktevoluties van de laatste maanden en het daaraan gekoppelde (deels) herwonnen optimisme van de Vlaamse land- en tuinbouwers.

Al voor de tiende keer waren de hallen van Flanders Expo het decor voor de belangrijkste Vlaamse landbouwbeurs: Agriflanders. Net iets meer dan 70.000 bezoekers vergaapten zich aan de nieuwste snufjes die de veehouderij en de mechanisatie op erfniveau te bieden hebben. “Een goede eerste dag, een iets mindere tweede dag en een gemiddelde zaterdag en zondag leverden samen een totaal van 70.000 bezoekers op, wat 2 procent minder is dan de vorige editie, en iets beter is dan de gemiddelde daling van 3 procent van de voorbije edities. Rekening houdend met het voorspelde winterse weer waardoor we vrijdag zo’n 1.500 bezoekers onder de verwachtingen bleven, zouden we daar op voorhand voor getekend hebben”, zo klonk het tevreden bij de beursorganisatie. “Bovendien is alles vlot verlopen, zonder noemenswaardige incidenten. Ook daar zijn we blij om.”

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Land- en tuinbouw erkend als 1 van 8 onderwijsdomeinen

De onderwijshervorming zoals beslist door de Vlaamse regering erkent land- en tuinbouw als een apart onderwijsdomein. Dit is bijzonder goed nieuws voor de landbouwscholen, maar ook voor de landbouwsector in zijn totaliteit. Door in het onderwijs in te spelen op de specificiteit van de sector zijn toekomstige bedrijfsleiders en medewerkers beter voorbereid op wat hen te wachten staat. Tot de tweede graad in het secundair landbouwonderwijs zullen leerlingen breed gevormd worden, om zich daarna te kunnen toeleggen op een studierichting. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker reageert ook enthousiast op het hoger beroepsonderwijs en duaal leren. Met beide maatregelen tilt minister Hilde Crevits het beroepsonderwijs naar een hoger niveau.

Zaterdag ontving Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits op de landbouwbeurs Agriflanders in Gent. Gespreksonderwerp voor het dagelijkse ‘landbouwpraatje’ op de beurs was de onderwijshervorming die ook voor de landbouwsector belangrijk is. Bij de goedkeuring van de onderwijshervorming door de Vlaamse regering is land- en tuinbouw aangeduid als één van de acht onderwijsdomeinen. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor de landbouwscholen, “directeurs staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan”, zegt minister Crevits.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Hoeveverwerkers krijgen nu ook subsidies voor advies

Hoeveverwerkers of landbouwers met ambitie in de verwerking kunnen voortaan ter waarde van 1.500 euro gratis advies, analyses en hulp bekomen van ILVO-experts. Minister van Landbouw Joke Schauvliege maakt dit mogelijk via het KRATOS-adviessysteem van het Departement Landbouw en Visserij. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan een frustratie die al lang leefde, met name dat KMO’s wel subsidies kunnen krijgen voor hulp en advies van onderzoekers, en landbouwers niet.

Het probleem was dat die subsidies uit de KMO-portefeuille kwamen, waarop landbouwers geen beroep kunnen doen. ILVO heeft lang geijverd om dit obstakel weg te werken door de portefeuille uit te breiden, maar Schauvliege heeft nu een alternatief uitgewerkt. Via het adviessysteem KRATOS zal het nu ook voor landbouwers mogelijk worden om de hulp van onderzoekers in te schakelen, en dat ter waarde van 1.500 euro.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

100 projecten voor het Antwerpse platteland!

Kan jouw organisatie (lokaal bestuur, welzijnsorganisatie, socio-culturele vereniging, landbouw- of natuurvereniging, toeristisch initiatief, …) extra financiële steun gebruiken? In 2017 is er meer dan 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve plattelandsprojecten.
 
Op zoek naar inspiratie en partners

Benieuwd hoe je jouw organisatie kunt doen groeien en zo ook het platteland kunt laten bloeien? Kom dan op vrijdag 27 januari 2017 naar Kamp C. Laat je inspireren door sprekers rond open ruimte, armoede, dorpen en landbouwverbreding of laat je verrassen door de creatieve ideeën in onze inspiratieruimte. Ontdekt wat leeft in andere organisaties, breidt je netwerk uit en ga actief op zoek naar mogelijke partners.
  
Laat je vandaag al inspireren:

Breng een virtueel bezoek aan deze 4 projecten
 
Verder lezen


Thema: landbouw

In 1 minuut

Op 28 oktober werden de nieuwe melkveestallen op de Hooibeekhoeve officieel geopend. Deze stallen bevatten de nieuwste innovaties. 

Ludwig Caluwé legt in één minuut uit waarom de provincie investeert in melkveestallen

‘In 1 minuut’ beantwoordt een vraag van de kijker binnen exact… één minuut. Soms is het een gedeputeerde die antwoordt, soms een provinciale medewerker. Al deze minuutjes samen geven een beeld van de veelzijdigheid van de provincie.

Stel zelf je vraag over de provincie Antwerpen via in1minuut@provincieantwerpen.be

In 1 minuut

Op ATV:
  • Elke zaterdag en zondag van 9.00u, met herhalingen tot 22.00u.
    Herhaling op vrijdag in de daglus
Alle uitzendingen van ‘In één minuut’ zijn na uitzending ook te bekijken op Youtube.
 


Thema: landbouw

Glastuinbouwloket gaat telers met bouwplannen adviseren

De provincie Oost-Vlaanderen gaat een glastuinbouwloket oprichten om glastuinbouwers te begeleiden bij het vernieuwen of uitbreiden van hun bedrijf. “Bij een bouwproject zijn er heel wat aandachtspunten tussen plan en realisatie. Het glastuinbouwloket helpt om ideeën te analyseren en in een ruimere context te plaatsen”, legt CD&V gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer uit. Het loket zal geenszins een studiebureau of architect vervangen, het biedt vooral de mogelijkheid om een dossier te versterken en te anticiperen op mogelijke knelpunten.

Ondernemers die beslissen om uit te breiden of te vernieuwen, willen liefst zo snel mogelijk starten met hun bouwproject, weet de provincie. “Alleen lijkt dit in de praktijk niet zo evident. Het glastuinbouwloket wil de knelpunten, kansen en uitdagingen zo goed mogelijk in kaart brengen en suggesties geven om het vergunningendossier te onderbouwen. Het kan ook helpen bij communicatie naar de buurt of de gemeente”, zegt landbouwgedeputeerde Vercamer.

Bron VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

Jos De Meyer brengt betalingsproblemen van landbouwers onder aandacht in het parlement

Een enquête bij 600 Vlaamse land- en tuinbouwers, uitgevoerd door de Vlaamse landbouwadministratie, wees uit dat één op de vier openstaande facturen heeft met een verstreken vervaldatum. “De betalingsproblemen zijn het scherpst in de dierlijke sectoren, en bij jonge landbouwers”, brengt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de heikele kwestie ter sprake in het Vlaams Parlement.

Minister van Landbouw Joke Schauvliege legt in haar reactie sterk de nadruk op het (gratis!) economisch advies via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. Op Europees niveau verwacht de minister soelaas van een inkomensverzekering als nieuw instrument binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) heeft van de studie vooral onthouden dat jonge landbouwers vaker krap bij kas zitten. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement uitte hij zijn bezorgdheid, en polste hij naar de bijdragen die het Europese en Vlaamse beleid kunnen leveren aan een hoopvol economisch perspectief. “De studie bevestigt wat iedereen aanvoelt. Het staat nu bijvoorbeeld zwart op wit geschreven dat de jongere generatie het moeilijker heeft dan wie nog de goede tijd heeft meegemaakt en een spaarpotje opzij kon zetten”, reageert minister van Landbouw Joke Schauvliege.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Infobundel verheldert vragen omtrent verbrede landbouw

De dienst Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant maakte een handige leidraad voor landbouwers die aan een verbreding van hun professionele activiteiten denken. De bundel infofiches maakt je wegwijs in 20 verschillende vormen van multifunctionele landbouw: hoevewinkel, boerenmarkten, voedselteams, landbouweducatie, zorgboerderijen, hoevelogies, agrarisch aannemingswerk, enz. “In het verstedelijkte Vlaams-Brabant zijn er volop kansen om een nevenactiviteit uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat multifunctionele landbouw bijdraagt aan een leefbaar platteland. Zowel economisch, sociaal als ecologisch zijn er tal van voordelen”, leidt CD&V gedeputeerde Monique Swinnen de bundel in.

Eind vorige maand organiseerde de provincie Vlaams-Brabant de inspiratienamiddag ‘Van alle markten thuis’ over multifunctionele landbouw in De Melkerij in Zemst. “Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, een time-out voor jongeren of landschapsbeheer door landbouwers. Dit zijn voorbeelden van hoe landbouwers hun ‘reguliere’ werk kunnen verbreden”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Meer en meer wordt multifunctionele landbouw gezien als een relevante bedrijfsstrategie die voor een bijkomend inkomen en risicospreiding zorgt.”

Verder lezen bij VILT

Meer weten? De infofiches kan je downloaden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen opent klimaatgestuurde stal en mini-labo op de Hooibeekhoeve

Op 28 oktober hebben Ludwig Caluwé en directeur Ilse Van den Broeck de nieuwe melkveestallen van Hooibeekhoeve - het praktijkcentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling - officieel geopend. Deze stallen bevatten de nieuwste innovaties. Hooibeekhoeve zal de nieuwe technieken en management uittesten in de praktijk om te kijken naar hun impact op economisch rendement, diergezondheid, melkveerantsoen en milieu.

Foto: Departementshoofd Maarten Puls, Directeur Ilse Van den Broeck en Ludwig Caluwé aan de voederhekken van de nieuwe melkveestal - Copyright: provincie Antwerpen

Het afgelopen jaar heeft Hooibeekhoeve geïnvesteerd in de uitbreiding van de melkveestal en de renovatie van de bestaande stal. Het resultaat zijn twee splinternieuwe én gelijkaardige melkveestallen met elk een eigen melkrobot. Ludwig Caluwé: “Met deze investering krijgt het praktijkonderzoek op Hooibeekhoeve een extra boost. Zo zullen er frequenter voederproeven plaatsvinden en zullen de resultaten ook sneller beschikbaar zijn. Hierdoor kan niet alleen het onderzoek korter op de bal spelen, maar ook de melkveehouder die met de resultaten op kortere termijn zelf aan de slag kan op zijn bedrijf.”
 
Installatie van allernieuwste technologieën

De nieuwe melkveestallen van Hooibeekhoeve bevatten tal van innovaties die het toekomstig
rendement van de melkveehouders kunnen verbeteren. Directeur Ilse Van den Broeck: "Er werd op de melkrobot een Herd Navigator geïnstalleerd. Dit is een mini-laboratorium dat onmiddellijk een melkstaal analyseert en waaruit direct informatie rolt over de vruchtbaarheid, uiergezondheid, energiebalans en voeding van het individuele dier. Hierdoor kan de melkveehouder sneller bijsturen waar nodig om zijn dieren gezond én productief houden."

Foto: Rondleiding doorheen de nieuwe melkveestallen - Copyright: provincie Antwerpen

 
Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Veeteelt en glastuinbouw zijn belangrijke draaischijven voor Antwerpse economie

Het economisch belang van de landbouwsector wordt vaak onderschat. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO bracht op vraag van de provincie Antwerpen het agrocomplex van toeleverende en verwerkende bedrijven rond de landbouwsector in kaart. Samen creëren deze bedrijven een omzet die veel hoger is dan de omzet uit de landbouwsector. In de provincie Antwerpen draait 1/5de van de ondernemingen op landbouwproducten. Zij zijn voornamelijk gespecialiseerd in veeteelt en groenten voor de versmarkt.

Foto: Verpakken van groenten voor de versmarkt - Copyright: Provincie Antwerpen

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “De impact van landbouw op onze economie is veel groter dan vele mensen denken. Zo overstijgt de omzet uit het agrocomplex de omzet van de landbouwsector. Het verminderen van de landbouwactiviteiten in onze regio heeft dan ook een rechtstreekse impact op de rest van onze economie. Mede daarom is de landbouw één van de speerpuntsectoren waar we als provincie Antwerpen volop op inzet.” 

Melk, aardappelen, eieren, varkensvlees, … Eén voor één zijn deze producten afkomstig van onze landbouwsector. Een deel wordt via groot- en kleinhandelaars onverwerkt aan de consument verkocht. De rest wordt via de secundaire industrie verwerkt tot eetbare én niet-eetbare producten. Bijgevolg is de landbouwsector de draaischijf achter een groot deel van onze economie.

Lees ook het artikel bij VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

Grootschalige evacuatie- en rampoefening op Proefbedrijf Pluimveehouderij

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen (Geel) heeft een grootschalige evacuatie- en rampoefening plaatsgevonden. Deze werd georganiseerd op vraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Bij uitbraak van een besmettelijke ziekte is het belangrijk dat het FAVV zeer alert kan reageren om verdere verspreiding te voorkomen. Regelmatig alle procedures overlopen en verder op punt stellen, is dan ook zeer belangrijk.

Foto: Buitenbeeld van de evacuatie- en rampoefening - Copyright: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Wanneer er een besmettelijke ziekte zoals vogelgriep uitbreekt, is het belangrijk om alert te reageren. Het is essentieel om de kippen op besmette bedrijven binnen de 24 uur te ruimen om verdere verspreiding te voorkomen. Gelukkig komt het zelden  tot een ruiming. In België is het geleden van de uitbraak van vogelgriep in 2003. In onze buurlanden is de vogelgriep de voorbije jaren echter wel doorgebroken. Daarom is het belangrijk om ten alle tijde voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe uitbraak.
Verder lezen


Thema: landbouw

Niet-agrarisch gebruik van agrarisch gebied provincie Antwerpen dubbel zo hoog als Vlaams gemiddelde

30% van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen wordt niet gebruikt door landbouw. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 15%. Dit blijkt uit een studie die de provincie Antwerpen liet uitvoeren door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO. Deze ruimte wordt in de eerste plaats ingenomen door natuur en bos gevolgd door tuinen en weilanden voor hobbydieren. Een betere inplanting van deze activiteiten zou de druk op landbouw sterk kunnen verminderen.

Foto: Combinatie van landbouw en bos op het platteland - Copyright: Simon Schmitt – www.globalview.be

Op het Antwerpse platteland vind je een boeiende mix van mensen en activiteiten. Niet alleen de land- of tuinbouwer heeft er zijn bedrijf, maar ook anderen zijn actief op het platteland. Steeds vaker ook op ruimte die voorzien is voor landbouw. Nochtans is de aanwezigheid van professionele landbouw essentieel om te voorzien in onze voedselvraag. Bovendien wordt ook de vraag naar lokaal voedsel steeds groter.

Zoeken naar een win-win

Gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé: “De cijfers uit deze studie tonen aan dat de optelsom van vele kleine ruimte-innames zoals bijvoorbeeld tuinen, bossen, en niet- agrarische ondernemingen leiden tot een grote grondinname. Dit is ruimte die niet langer beschikbaar is voor agrarische activiteiten. Terwijl het agrarische gebied steeds meer onder druk komt te staan, gaat het huidige ruimtelijke beleid ervan uit dat het volledige agrarische gebied in landbouwgebruik is. Deze studie toont duidelijk aan dat dit niet strookt met de realiteit. Naast het monitoren van het bestaande landgebruik, moeten we ook inzetten op instrumenten om het agrarisch gebied voor landbouw in te zetten.”

Lees hier het artikel van VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

Dag van de Landbouw ‘Het begint bij ons’

Op zondag 18 september organiseerden Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 34ste keer de Dag van de Landbouw met als jaarthema ‘Het begint bij ons’. Landbouw is immers de basis van al ons voedsel maar van nog veel meer.
Met collega's mandatarissen uit parlement, provincie en gemeentebesturen gingen Ludwig Caluwé en Peter Bellens op bezoek bij LemBifruit. Het familiaal fruitteeltbedrijf van Kris en Ingrid.

Dag van de Landbouw is al 34 jaar een succesformule. Elk jaar trekken op de derde zondag van september tienduizenden mensen erop uit om kennis te maken met de actuele Vlaamse land- en tuinbouw. Met het thema ‘Het begint bij ons’ wijzen de organisatoren, Landelijke Gilden en Boerenbond, er op dat de basis van ons voedsel op de landbouwbedrijven ligt.
Maar ook groene energie of bepaalde grondstoffen voor groene chemie worden op een landbouwbedrijf geproduceerd. Je kon ook een bezoek brengen aan enkele sierteeltbedrijven. Hier begint de teelt van jouw (pot)planten, ruikers, bomen en struiken die kleur geven aan je huis, tuin, terras en balkon. 

Dag van de Landbouw is een unieke gelegenheid om op eigen ritme, enkele Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken en te ontdekken hoe het er elke dag aan toe gaat. Ontdek ook hoe verrassend innovatief de sector is. Op Dag van de Landbouw zie je heel moderne technologieën die tegenwoordig gebruikt worden in plant- en dierproductie. 

Lees hier de toespraak

Bekijk hier de presentatie


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen zit over landbouw volledig op spoor van Europese Commissie

Onlangs kondigde Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan aan dat Europa het landbouwonderzoek opnieuw op de prioriteitenlijst wil zetten. Hij wil dat er opnieuw sterk wordt ingezet en geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. De provincie Antwerpen ondersteunt die keuze van de Europese beleidsmakers. Met de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij zet de provincie al jaren in op innovatief landbouwonderzoek.

Toen EU-commissaris Phil Hogan op een conferentie in Belfast aankondigde verandering te willen brengen in het de te lang verwaarloosde landbouwwetenschappen, was gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Landbouw, alvast enthousiast. “Het benadrukt dat wij als provincie Antwerpen de voorbije jaren de juiste keuze hebben gemaakt door met de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij te blijven inzetten op landbouwonderzoek. Onze recente investeringen in een nieuwe stal voor de Hooibeekhoeve passen volledig in dit verhaal.”
 
De onderzoekscentra moeten volgens de Europees commissaris kennis opleveren, die ons toelaat om aan een meer productieve en duurzame Europese landbouw te werken.
Landbouw moet duurzamer produceren, minder uitstoten, betere voeding produceren, meer aandacht hebben voor dierenwelzijn, … Vanuit verschillende hoeken groeien er verwachtingen naar de landbouw en vaak resulteert dit in nieuwe regelgevingen. “Landbouwbedrijven zijn continu op zoek naar verbeteringen van het economisch rendement én  van de impact op klimaat, dierenwelzijn, uitstoot, … Onderzoek op onze praktijkcentra gaat dus nooit over één, maar steeds over meerdere aspecten.”
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Moestuinwijzer reikt hobbytuinder de basisregels aan

Moestuinwijzer reikt hobbytuinder de basisregels aan  Bij de start van de zomer werd in de volkstuin van Edegem in de provincie Antwerpen de Moestuinwijzer voorgesteld. Deze handige brochure geeft de (moes)tuinliefhebber in een 50-tal pagina’s veel praktische tips. De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden de Moestuinwijzer samen met vereniging Tuinhier vanwege de grote interesse in volkstuinen en moestuinieren.

Net zoals de Vlaamse overheid willen de provinciale besturen de inrichting en milieuvriendelijke uitbating van volkstuinparken ondersteunen.

Genieten van groenten en fruit uit de eigen tuin is een mooie belevenis. Een tuin biedt vele mogelijkheden maar vraagt ook het nodige onderhoud. Dit jaar hebben hobbytuinders al de handen vol gehad aan onkruid wieden, slakken bestrijden en water afvoeren. De voldoening is dan nog eens zo groot als de vruchten van dat werk geplukt kunnen worden.

Verder lezen bij VILT
 


Thema: landbouw

Wat komt er eerst. De kip of het ei? Nieuw, grensverleggende onderzoek op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Eén dag nadat de kuikens uit hun ei breken, verhuizen ze van de broeierij naar de pluimveehouderij. Maar wat gebeurt er als we de eieren rechtstreeks in de stal leggen? Het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen zoekt het momenteel uit.

Foto: Copyright Provincie Antwerpen

Maar liefst 22500 eieren werden in het begin van deze week in de stal geplaatst. Nu is het wachten tot die kuikens één voor één uit hun ei kruipen en aan hun leven in de pluimveestal beginnen. 
 
Tegen het einde van de week krijgen ze het gezelschap van 21440 nieuwe kuikens. Deze zijn, volgens de traditionele manier, uitgekomen in de kassen van de broeierij. Deze kuikens komen uit eieren van dezelfde moederdieren, dit was voor de proefopzet een bewuste keuze.
 
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Boerenleven wordt toeristische attractie in Ravels

Ravels speelt met het toeristisch initiatief 'Op de grenzeloze Boerentoer' helemaal haar troeven uit als landbouwgemeente.  De fietsroute vertrekt op het marktplein van grensdorp Poppel, is 20 kilometer lang en toont de mooiste plekjes van het platteland in Ravels.

Via een fietsroute langs verschillende landbouwbedrijven in Poppel kunnen toeristen alles te weten komen over het boerenleven. Onder meer langs het melkveebedrijf van de familie Versteynen, waar je zelfs de koeien een stevige knuffel kan geven. Indien u de route in groep aflegt, kunt u bij Toerisme Ravels ook een afspraak maken om onderweg een bezoek te brengen aan een melkveeboer, een tomatenteler of een andere kweker.

Dit project in Ravels werd gerealiseerd met steun van de subsidiekorf landbouw van de provincie Antwerpen. De subsidiekorf Landbouw stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro. Beide moeten wel aansluiten bij het provinciale landbouwbeleid of werken rond hoeve- en streekproducten.

Tot 1 oktober kunnen nieuwe projectenaanvragen worden ingediend. Meer info
Let wel, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.


Thema: landbouw

Boomplantceremonie met internationaal gezelschap jonge siertelers in Heist-op-den-Berg

Van 17 tot en met 23 juli vond het 57ste congres plaats van de 'Communauté Européenne des Jeunes de l’ Horticulture (CEJH)' bij Sierteelt Groene Kring in Antwerpen. CEJH is de Europese overkoepelde organisatie die jonge Europese siertelers samen brengt, om elk jaar samen een ander land te bezoeken.

Op 19 juli was een delegatie te gast in Heist-op-den-Berg. Deze jonge mensen zijn starters als kwekers en groenliefhebbers. Vanuit Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Estland en Zweden werd er samen gekomen in Antwerpen, om van daaruit gedurende een week België te ontdekken op cultureel, toeristisch, vakkundig en economisch vlak. Deze groep behartigt het groenwelzijn als tuinarchitecten, tuinaanleggers, siertelers, fruittelers, boomkwekers en bloemisten.
Het is de bedoeling om uitwisselingen te doen van ideeën en werkwijzen, maar wat nog meer besproken werd is de hedendaagse noden van steden en het leven en werken in 't groen.
 
Als aandenken van deze week werd door Ludwig Caluwé samen met de kabinetschef van Vlaams minister Schauvliege een inheemse boom van boomkwekerij Arbor aangeplant. Ook tuincentrum Baeten uit Booischot zette mee de schouders onder dit project

Lees hier de toespraak (in het Engels)


Thema: landbouw

Regionaal landschap de Voorkempen maakt werk van mooiere inrichting paardenlandschap

Paarden zijn niet meer weg te denken uit ons landschap. Meer en meer weiden veranderen in een paardenweide met bijhorende stalletjes en afsluitingen. Samen met de paardenhouders willen de Antwerpse regionale landschappen in samenwerking met provincie Antwerpen, de Hooibeekhoeve en het Paardenloket het paardenlandschap mooier inrichten.

Dankzij Europese en provinciale financiële steun kunnen een aantal hobby- en professionele paardenhouderijen uit de Voorkempen beroep doen op advies en financiële steun om maatregelen te nemen om het bedrijf landschappelijk in te kleden. Daarbij wordt aandacht besteed aan gepaste afsluitingen, beter weidebeheer, het aanplanten van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, … en natuurlijke inpassing van gebouwen en het erf.

Ludwig Caluwé: “Veel paardeneigenaren genieten van het buitenleven en willen graag investeren in een aantrekkelijkere leefomgeving. We zien in jullie dan ook belangrijke partners om samen te werken aan een mooi landschap. Met dit project willen we de goede voorbeelden uitdragen en een vervolg laten krijgen in de hele provincie Antwerpen.”

Lees hier de toespraak
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Hooibeekhoeve rondt eerste fase vernieuwing stallen af, melkkoeien nemen intrek in nieuwe stal

De melkkoeien op de Hooibeekhoeve in Geel hebben hun intrek genomen in het gloednieuwe stalgedeelte. Hiermee is de eerste fase in de vernieuwing van de stallen afgerond. Momenteel wordt het bestaande stalgedeelte verbouwd, zodat ook deze klaar is voor de toekomstige uitdagingen en onderzoeken.

Copyright: Hooibeekhoeve

Begin oktober 2015 ging de aannemer van start met de bouw van een volledig nieuw stalgedeelte, in het verlengde van de bestaande melkveestal. Onlangs hebben de koeien hun intrek genomen in deze nieuwe stal, die voldoet aan alle normen om het de koeien zo comfortabel mogelijk te maken. Zo beperken drie ventilatoren de mogelijke hittestress. De ligboxen zijn breed en voorzien van een comfortabele mat. Een flexibele koeborstel begint bij aanraking soepel in alle richtingen langs het lichaam van de koe te draaien. De borstelharen stimuleren de bloedsomloop en houden de koeien tegelijkertijd proper en rustig.
 
Nieuwe technieken
 
Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Landbouw: De Hooibeekhoeve zet als praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen sterk in op tal van nieuwe technieken.”
 
De nieuwe melkrobot werkt volgens gestuurd koeverkeer ‘met feed-first’ principe. Koeien passeren na de melkrobot steeds langs de voedergang. Bovendien is er naast de klassieke wachtruimte ook een voorrangsgang voorzien. De vaarzen en pas gekalfde koeien krijgen voorrang op de koeien in de wachtruimte en betreden zo sneller de robot.
 
Lees hier het artikel in VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

Vlaamse provincies te zien op PlattelandsTV

Vanaf 18 mei kan u op PlattelandsTV terecht voor een gloednieuwe rubriek over en door de Vlaamse provincies. De rubriek ‘Tournée Provinciale’ zal de kijker tweewekelijks informeren over de initiatieven en inspanningen die de provincies leveren op het vlak van land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling. Op de Vlaamse themazender PlattelandsTV wordt op zondagmiddag 18 mei om 12u30 de eerste aflevering van Tournée Provinciale uitgezonden, een nieuwe rubriek die het landbouw- en plattelandsbeleid van de vijf Vlaamse provincies in de kijker zal zetten. De uitzendingen zijn ook te bekijken via de regionale zenders RTV (Kempen en Mechelen), Focus TV en WTV (West-Vlaanderen), AVS (Oost-Vlaanderen) en op de website van PlattelandsTV.

In de eerste aflevering komt het Fort van Duffel, van de provincie Antwerpen, aan bod. In de volgende afleveringen informeren de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en West- en Oost-Vlaanderen over de provinciale onderzoekscentra, landschapsintegratie, plattelandseducatie, erosiebestrijding en nog veel meer. Voor PlattelandsTV zapt u naar kanaal 22 van Telenet digital TV.

Bron: VILT


 


Thema: landbouw

Provincie deelt expertise in landbouwsector met digitale nieuwsbrief "Hooibeekhoeve@boer"

De Hooibeekhoeve in Geel is het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het centrum vervult een voortrekkersrol binnen de landbouwsector. De onderzoeksresultaten zijn dan van groot belangvoor land- en tuinbouwers.

Daarom lanceert de provincie Antwerpen een eerste digitale nieuwsbrief om boeren, voorlichters en geïnteresseerden op de hoogte te houden.
De digitale nieuwsbrief Hooibeekhoeve@boer informeert boeren, voorlichters en geïnteresseerden overhet allerlaatste onderzoeksnieuws, vormingen, projecten en evenementen in de Hooibeekhoeve.
Ludwig Caluwé: “Het praktijkonderzoek is van groot belang, maar net zo belangrijk is het delen van de opgedane expertise.  Het is een essentieel onderdeel van de Hooibeekhoeve alskennistransfercentrum. Gebundeld in een nieuwsbrief blijven landbouwers gemakkelijk up-to-date.”

In deze allereerste nieuwsbrief staat onder andere de 18 meter lange weegbrug in de kijker.
Verder lezen

De bevoegdheid 'Landbouw'

Zoals aangetoond door een recente wetenschappelijke studie vormt land- en tuinbouw een van de belangrijkste economische sectoren van de provincie Antwerpen.

De provincie wil die sector dan ook stevig ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via de Hooibeekhoeve waar praktijkonderzoek gedaan wordt naar melkvee en gewassen, en het Proefbedrijf Pluimveehouderij dat praktijkonderzoek doet naar het houden van leghennen en vleeskuikens.

Schrijf je hier in de voor nieuwsbrief van de Hooibeekhoeve

Daarnaast ondersteunt het provinciebestuur nog drie andere praktijkcentra in hun werking: vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassenvzw Proefstation voor de Groenteteelt en vzw Proefcentrum Hoogstraten.

Tenslotte promoot de provincie ook Hoeve- en Streekproducten.

 


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook