2004 - 2009

- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het stopzetten van de communautaire dialoog betreffende een verdere staatshervorming
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van een motie betreffende een belangenconflict
verder lezen »
- Tussenkomt tijdens het actualiteitsdebat over een Vlaamse gewestwaarborg voor Opel Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst bij de plenaire bespreking van de begroting 2009 op 16 december 2008
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van de economische crisis
verder lezen »
- Tussenkomst in het debat over de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de aangekondigde dialoog van gemeenschap tot gemeenschap met het oog op verdere stappen in de staatshervorming
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over jongerengeweld, naar aanleiding van de recente incidenten op het openbaar vervoer
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de federale regeringsvorming en de eventuele gevolgen voor Vlaanderen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat bij de verklaring van de Vlaamse regering na het ontslag van Minister Fientje Moerman
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de actuele interpellatie tot de heer Kris Peeters,minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van InstitutioneleHervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de houdingvan de Vlaamse Regering ten aanzien van de impasse in de communautaireonderhandelingen op het federale niveau
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat bij de verklaring van de Vlaamse regering
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat masterplan & BAM
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de subsidiering van de vzw KINT door deVlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regeringdienaangaande
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de goedkeuring van de Vlaamse Begroting voor het jaar 2007
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van de actuele interpellatie tot de heer Yves Leterme, ministerpresidentvan de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de samenhang binnen de VlaamseRegering na het uiteenvallen van het kartel tussen CD&V en N-VA (voorlopige versie)
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Bespreking van het Voorstel van decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de goedkeuring van de Vlaamse begroting 2006
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende de hervorming van het jeugdsanctierecht.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de vraag van de federale regering aan de gemeenschappen en de gewesten om een bijkomende begrotingsinspanning te leveren voor het begrotingsjaar 2006
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de regeringsverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de financiering van de zorgverzekering
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake de rondzendbrieven Peeters en Martens, ook in het licht van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
verder lezen »
- Toespraak tijdens de begrotingsgesprekken
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg vanBart De Wever en Joris Van Hauthem tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams mi nister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de Abafim-studie over de transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie van de Heer André Denys tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over het nieuwe Schelde-memorandum met Nederland
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie van Filip Dewinter tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de uitspraken van de ministers Fientje Moerman en Frank Vandenbroucke betreffende het opnieuw laten samenvallen van de Vlaamse en de federale verkiezingen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de stemming over de beleidsnota Media over de onthouding van vijf leden tijdens de stemming uit protest over het uitblijven van een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
verder lezen »

1999 - 2004

- Interpellatie tot Bart Somers, Minister President en Dirk Van Mechelen, Minister van Ruimtelijke ordening over het standpunt van de Vlaamse regering inzake de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse Haven en een eventueel alternatief hiervoor
verder lezen »
- Interpellatie tot minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Gilbert Bossuyt en Minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen omtrent de toekomst van de luchthaven van Deurne
verder lezen »
- Tussenkomst Tijdens de bespreking van de Vlaamse Begroting voor 2004 met betrekking tot het luikopenbare werken
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs autosnelwegen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het fileprobleem
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het Kyoto-protocol
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het invoeren van een kilometervergoeding voor transporteurs in het Waals Gewest en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen
verder lezen »
- Interpellatie over de heraanleg van de Antwerpse Ring
verder lezen »
- Interpellatie tot Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het investeringsplan van de NMBS en de gevolgen voor Vlaanderen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS, en tijdens een interpellatie over de aangekondigde desinvesteringen in het Vlaams spoorwegnet en de gevolgen voor de haven van Antwerpen
verder lezen »
- Interpellatie tot de Heer Dirk Van Mechelen, minister Financiën, ruimtelijke ordening en media over de verklaringen van de Heer Dusauchoit op 26 december 2002 tijdens het programma café Terminus van Radio 1
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
verder lezen »
- Verslag tijdens de besprekingen aangaande het decreet tot oprichting van een Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel uitgebracht in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement
verder lezen »
- Tussenkomst in het debat omtrent de hoogdringendheid van de resolutie met betrekking tot de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van de richtlijn inzake uitstootrechten die op de agenda van de Europese Raad van 9 december staat
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de verschillende varianten van de Oosterweelverbinding in Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de problematiek van de zondagsvaart in de binnenvaartsector
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het havendecreet
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over verklaringen over enkele Wase mobiliteitsdossiers
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de dioxinevervuiling door Indaver
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over de toekomst van de regionale luchthavens
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over sport- en trainingsvluchten vanop de luchthaven Antwerpen- Deurne
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van een motie betreffende een belangenconflict over de toegevoegde rechters aan de Brusselse Rechtbank die niet voldoen aan de taalwet.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over de verbreking van de managementscontracten en de toekomst van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de opmaak van benchmarkingconvenants in uitvoering van het Klimaatplan
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over het Deurganckdok
verder lezen »
- Interpellatie over de voorbereiding van de twee Scheldememoranda, ondertekend op 4 maart 2002
verder lezen »
- Tussenkomst in het spoordebat 'Waarom moet het Vlaams parlement het investeringsplan afwijzen?'
verder lezen »
- Bespreking van de motie betreffende een belangenconflict over de Nederlands-onkundige hoge ambtenaren.
verder lezen »
- Interpellatie tot minister vice-president en minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie over de voorbereiding van de twee memoranda, ondertekend op 4 maart 2002
verder lezen »
- Verslag van de parlementaire bespreking van het voorstel van decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang bestaan.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de oprichting van een noodfonds voor handelaars bij grootschalige wegwerkzaamheden
verder lezen »
- Interpellatie Tot de minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden over het investeringsplan van de NMBS
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over de herwaardering van het kanaal Dessel - Schoten
verder lezen »
- Tussenkomst van Ludwig Caluwé tijdens een bespreking van een voorstel van resolutie over het investeringsprogramma 2001-2012 van de NMBS
verder lezen »
- Tussenkomst van Ludwig Caluwé tijdens een interpellatie over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de pre-BAM, het Antwerps Masterplan en het Vlaams Mobiliteitsplan
verder lezen »
- Verslag Over de besprekingen naar aanleiding van de formulering van een resolutie omtrent de langetermijnvisie op het Schelde-estuarium op 15 mei 2001
verder lezen »
- Verslag uitgebracht door de heer Ludwig Caluwé Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium
verder lezen »
- Interpellatie Tot Minister Stevaert gehouden op over de financiering van de sluiting van de ring rond Antwerpen
verder lezen »
- Interpellatie Tot de Minister van Leefmilieu en Landbouw over de juiste draagwijdte van het federaal akkoord betreffende de regionalisering van de landbouw en de gevolgen ervan voor de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Interpellatie Tot de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden over de federale recuperatiepogingen op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen
verder lezen »
- Interpellatie tot de minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, over het tracé voor de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven
verder lezen »
- Verzoekschrift "Een grondwet voor een Vlaamse staat" verslag van Ludwig Caluwé en Leo Peeters
verder lezen »

2009 - 2014

- Tussenkomst na de toespraken naar aanleiding van het afscheid van Ludwig Caluwé in het vlaams parlement
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over de septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een actuele vraag van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de aankondiging van het afschaffen van het B-attest als eerste maatregel in de hervorming van het secundair onderwijs
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over over de stand van zaken met betrekking tot preventiemaatregelen voor natuurbranden
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de algemene bespreking van de drie ontwerpen van decreet betreffende de begroting van 2012
verder lezen »
- Toespraak van Ludwig Caluwé tijdens de plechtige zitting n.a.v de viering van 40 jaar Vlaams parlement
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het politieke akkoord voor een zesde staatshervorming
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over de septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de bevolkings- en huishoudensprojecties 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder ook ten aanzien van Vlaanderen in Actie
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst van Ludwig Caluwé in het actualiteitsdebat naar aanleiding van de herbenoeming van de Ministers Bourgeois en Muyters
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de stand van zaken in het dossier van de Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld
verder lezen »
- Tussenkomst in de plenaire vergadering tijdens de begrotingsbesprekingen
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat tijdens de bespreking van negen moties betreffende een belangenconflict met de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek met betrekking tot de Beheersmaatschappij
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het Actualiteitsdebat over de gevolgen van de Antwerpse volksraadpleging van 18 oktober 2009 voor de verdere aanpak van de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9°
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over het ontbreken van regels voor de campagne in het kader van het gemeentelijk referendum betreffende het Lange Wappertracé
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens interpellaties over de Westerschelde
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over de verklaring van de Vlaamse regering van 28 september 2009
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens interpellaties en een vraag om uitleg over Opel Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting van stRaten-generaal, vzw Ademloos en BAM
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens interpellaties over het Vlaams Huis in New York
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting met het studiebureau Arup-Sum en THV Noriant over het Masterplan Antwerpen.
verder lezen »
- Tusssenkomst in het plenair debat over de Regeringsverklaring
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook