Vragen voor Minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse aangelegenheden, Bert Anciaux

- Schriftelijke Vraag over de brandveiligheidskeuring in circussen
verder lezen »
- Actuele Vraag over de recente uitspraken van de minister inzake de financiering van de sociale zekerheid en de erkenning van het territorialiteitsbeginsel
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het Nederlands in het bedrijfsleven
verder lezen »

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Gilbert Bossuyt

- Vraag om uitleg over de verkeerstellingen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de onderhoudswerken aan de Antwerpse Ring.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het Kanaal Dessel-Schoten
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de bruggen over het Albertkanaal
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de minder-hindermaatregelen voor de werken aan de Antwerpse Ring, meer specifiek over de bereikbaarheid van het Sportpaleis en de parkeermogelijkheden in de omgeving.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de beveiliging van havengebieden tegen terrorisme
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het beleidsplan voor recreatie op en langs de Vlaamse waterwegen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het eurovignet voor ambulante handelaars
verder lezen »
- Actuele Vraag over de problemen met de Antwerpse mobiliteitsdossiers en de relatie tot de NMBS
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het Vlaams beleid ter bestrijding van de files
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de voorbereidingen voor het structureel onderhoud aan de Antwerpse Ring
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de verlichting aan de R11, Jules Moretuslei te Wilrijk - Hoboken
verder lezen »
- Vraag om uitleg over een verbindingsweg tussen de N171 expresweg en de N1 (Mechelsesteenweg)
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de proefprojecten voor leerlingenvervoer
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de noodzaak van een MER voor de heraanleg van de Leien en andere Antwerpse infrastructuurprojecten
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de toestand van het Albertkanaal
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel bij calamiteiten
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het investeringsplan van de NMBS en de gevolgen voor Vlaanderen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de spoorweginvesteringen in Vlaanderen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het nieuwe Duitse tolsysteem voor vrachtwagens van meer dan 12 ton.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de organisatie van het leerlingenvervoer door De Lijn
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de procedure voor de verdere verdieping van de Westerschelde
verder lezen »
- Actuele Vraag over de wijzigingen aan het investeringsplan van de NMBS en de realisatie van de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven
verder lezen »
- Actuele Vraag over de verdere verdieping van de Westerschelde
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de langetermijnvisie voor de Vlaamse Zeehavens
verder lezen »

Vragen voor Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Adelheid Byttebier

- Vraag om uitleg over het subsidiereglement voor de diensten voor aangepast vervoer
verder lezen »

Vragen voor de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, Patrick Dewael

- Actuele Vraag over de plaats van het confederalisme in de nota van de minister-president betreffende volgende stappen in de staatshervorming,
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de brief van de Voorzitter van het Vlaams Parlement aan de Minister-President over het belangenconflict omtrent de toegevoegde rechters.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de stand van zaken in verband met de uitvoering van Lambermont
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de betrokkenheid van de Vlaamse regering bij de federale "sociale rondetafelconferentie"
verder lezen »
- Actuele Vraag over het samenwerkingsakkoord over de NMBS tussen de federale overheid en de gewesten
verder lezen »
- Actuele Vraag over het investeringsplan van de NMBS
verder lezen »
- Actuele Vraag over de reactie op het advies van de Vlaamse regering betreffende het investeringsplan van de NMBS
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de uitlatingen van de Kamervoorzitter met betrekking tot de relatie tussen Vlaanderen en Nederland en de stand van de Vlaams-Nederlandse betrekkingen in het algemeen
verder lezen »
- Actuele Vraag over de positie van de Brusselse Vlamingen in het Lambermont-bis-akkoord
verder lezen »
- Actuele Vraag over een eventuele heronderhandeling van het Lambermont-bis-akkoord na het advies van de Raad van State
verder lezen »
- Actuele Vraag over een eventuele heronderhandeling van Lambermont-bis
verder lezen »
- Actuele Vraag over de financiering van het Masterplan voor de Antwerpse mobiliteit
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de initiatieven voor het Europees jaar van de talen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de kleurennota
verder lezen »
- Actuele Vraag over de eventuele intunneling van de Krijgsbaan ter hoogte van de luchthaven van Deurne
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de Belgisch-Nederlandse conferentie
verder lezen »

Vragen voor Minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua

- Vraag om uitleg over de bezwaren tegen fietspaden door natuurgebieden.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de toekomst van het Natuureducatief Centrum 'De Vroente'
verder lezen »
- Vraag om uitleg omtrent de toekomst van de ISVAG-verbrandingsoven
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sanering van de grond aan de Juul Moretuslei
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de onduidelijkheden in het Vlaams landbouwbeleid.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de juiste draagwijdte van het federaal akkoord inzake landbouw
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de niet-uitvoering van de huurovereenkomst met betrekking tot de Kalmthoutse Heide
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de ambtshalve te saneren gronden in de Provincie Antwerpen
verder lezen »
- Actuele Vraag over het Ovam tijdschrift
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de werking van de schadecommissie grondwaterwinning
verder lezen »

Vragen voor Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, Jaak Gabriëls

- Actuele Vraag over de heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord i.v.m. het Agentschap voor Buitenlandse Handel
verder lezen »

Vragen voor Minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt

- Schriftelijke Vraag over de vzw Kinitos
verder lezen »

Vragen voor Minister van Binnenlandse aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, Johan Sauwens

- Actuele Vraag over de stand van zaken betreffende de door de minister gevraagde interministeriële conferentie Binnenlandse Aangelegenheden
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het vakantiegeld van de Vlaamse ambtenaren
verder lezen »

Vragen voor minister-president Bart Somers

- Actuele Vraag over het akkoord inzake de verdeling van de Kyoto-inspanningen tussen de gewesten en de federale staat
verder lezen »

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Stevaert

- Vraag om uitleg over de bezwaren tegen fietspaden door natuurgebieden.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het afblazen door de NMBS van het investeringsplan voor de spoorwegen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het fietsverkeer in de Haven
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de Antwerpse Ring en de verschillende plannen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de onduidelijkheden m.b.t. het tracé voor de 4e Scheldeoeververbinding te Antwerpen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de implementatie van het nieuwe KB over de verhoogde inrichtingen op de openbare weg
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het fietsverkeer in de Haven
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de juiste inhoud van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 over de toekomst van de regionale luchthavens Deurne en Oostende
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de streefbeeldstudie voor de A12 ten noorden van Antwerpen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de mogelijke inplanting van een windmolenpark in het Schelde-Estuarium (Vlakte van de Raan)
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over een nachtbus van De Lijn in de Antwerpse Noorderkempen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het fileprobleem aan de Scheldebrug Bornem-Temse
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de kostprijs van het leerlingenvervoer
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de heronderhandelingen met Nederland over de IJzeren Rijn en de Scheldeproblematiek
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het memorandum van Kallo met Nederland
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de wildgroei van onkruid naast het wandelpad aan de Schelde, op linkeroever.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de problemen met de onteigeningen voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sanering van de grond aan de Juul Moretuslei
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het beschikken van een stationssleepboot
verder lezen »
- Actuele Vraag over het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid betreffende het NMBS-investeringsplan.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de uitdieping van de Westerschelde.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de uitdieping van de vaargeul naar de haven van Zeebrugge
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de verkeerssituatie aan het noordelijk gedeelte van de A12
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de aanleg van fietspaden langs gewestwegen.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het Vlaams Mobiliteitsplan en het rekeningrijden.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het beheersplan van de regionale luchthavens
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het aantal passagiers, de investeringskredieten en het statuut van de brandweerlieden bij de regionale luchthavens
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de nieuwe beheerder bij de regionale luchthavens
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de sociale onrust bij de loodsdiensten in de Antwerpse haven
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de aanwerving van een gewestelijke havencommissaris
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het transportplan van de federale regering
verder lezen »
- Actuele Vraag over de uitlatingen van de minister-president inzake het havenbeleid
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Mobiliteitsconvenants - Antwerpen
verder lezen »
- Actuele Vraag over de financiering van de mobiliteitsinvesteringen in en rond Antwerpen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de heraanleg van de N111 te Stabroek
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de herstelling van de geluidsmuur aan de Boudewijnsnelweg te Borgerhout
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de uitvoering van het havendecreet en van het havenbeleid in het algemeen.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de plannen voor de aanleg van een rotonde op de E313 ter hoogte van het Q8-servicestation
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de op- en afrit in de richting Nederland op de A12 te Stabroek
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de verlenging van Tramlijn 3 te Merksem (Antwerpen)
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de optimalisering van de Antwerpse Ring
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over schadevergoedingen bij fout uitgevoerde wegenwerken
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de herstelling aan de Netebrug in Walem
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het protest van elf burgemeesters uit de Noorderkempen tegen de formulering van de brief waarin het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers aangekondigd wordt
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de "zwarte punten" in de arrondissementen Antwerpen-Mechelen-Turnhout
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de beschadiging van de Netebrug te Walem en de gevolgen voor het uitzonderlijk transport
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het eindrapport over de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het fileprobleem aan de E19 afrit St.-Job-in-'t-Goor
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de geplande renovatiewerken aan de Antwerpse ring
verder lezen »

Vragen voor Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, Jef Tavernier

- Vraag om uitleg over de landbouwgronden van de kolonie van Merksplas
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het eisen van ontbossingsvergoedingen bij de verkaveling van oude tuinen en parken
verder lezen »

Vragen voor Minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten

- Schriftelijke vraag over een vergissing bij de dienst studietoelagen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de bachelor-diploma's
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de discriminatie van de werkaanbiedingen in de VUB voor "native english-speaking"
verder lezen »
- Actuele Vraag over het gebruik van Engelstalige termen bij de Bologna-verklaring
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de Raad van het Pluralistisch Onderwijs
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de toekomstmogelijkheden van de universiteit Antwerpen
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de Regentenopleiding - Weddeschaal lector
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de infofolder bij de aanvraagformulieren voor de studietoelagen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de subsidiëring van levensbeschouwelijke instellingen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs
verder lezen »

Vragen voor Minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken, en buitenlands beleid, Paul Van Gremberghen

- Vraag om uitleg over het niet in aanmerking komen van het Museum aan de Stroom te Antwerpen voor subsidiëring uit het Stadsvernieuwingsfonds
verder lezen »
- Aan de minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en buitenlands beleid,
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het spelen van de 'Vlaamse Leeuw' tijdens officiële plechtigheden in de Vlaamse Gemeenschap
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de cumul bij de aanstelling van een OCMW-ontvanger als bijzonder rekenplichtige in de politiezone.
verder lezen »
- Actuele Vraag over de onvoldoende federale financiering van de gemeenten voor de politiehervorming. (niet beantwoord)
verder lezen »

Vragen voor Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, Mieke Vogels

- Vraag om uitleg omtrent de inplanting van een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg te Ekeren
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het nieuwe besluit tot de individuele materiële bijstand
verder lezen »
- Actuele Vraag over de onderhandelingen van de minister met federaal minister van Vervoer Durant met betrekking tot de spoorweginvesteringen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de invoering van de Euro en de problemen voor visueel gehandicapten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Levensbeschouwelijke begeleiding migranten - Subsidiëring
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de mazelenepidemie
verder lezen »

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

- Vraag om uitleg over een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de mogelijke inplanting van een 'train-wash' door de NMBS in parkgebied te Ekeren
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het PPS-project voor de in tunneling van de Krijgsbaan aan de regionale luchthaven van Antwerpen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de verklaringen van de Heer Dusauchoit op 26 december 2002 tijdens het programma café Terminus van Radio 1
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het afleveren van een vergunning voor het inplanten van een station voor autokeuring op het industrieterrein van Malle.
verder lezen »
- Actuele Vraag over de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 juni 2002 met betrekking tot leefmilieu en ruimtelijke ordening
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de beslissing van de Vlaamse Regering om over te gaan tot de ontwikkeling van de Imalso-gronden gelegen tussen het Galgenweel en de Blancefloerlaan
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de problematiek van de dure bouwgronden in de grensgemeenten met Nederland en de voorstellen hieromtrent van de gemeente Ravels
verder lezen »
- Actuele Vraag over de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven
verder lezen »
- Vraag om uitleg over een op- en afrit in de richting Nederland op de A12 te Stabroek
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook