1999 - 2004

- Voorstel van bijzonder decreet over controle regeringsverklaringen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Voorstel van decreet betreffende een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken van Ludwig Caluwé en c.s.
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende invoering van 11 juli als Vlaamse vakantiedag van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans
verder lezen »
- Motie van aanbeveling tot besluit van het actualiteitsdebat over het ernergiebeleid van de heren Eddy Schuermans, Johan Sauwens, Johan De Roo, Ludwig Caluwé en Eric Van Rompuy
verder lezen »
- Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 februari 2004 door de heren Jan Laurys en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, respectievelijk over het pleidooi van de minister-president voor meer Vlaamse autonomie en de verklaringen van federaal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfederalisering van de arbeidsmarkt, en over de verklaringen van federaal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfederalisering van sociaal-economische bevoegdheden door Jan Laurys, Luc Van den Brande en Ludwig Caluwé
verder lezen »
- Motie betreffende een belangenconflict betreffende de rechterlijke inrichting door Ludwig Caluwé
verder lezen »
- Motie van aanbeveling tot besluit van het actualiteitsdebat over de toekomst van de luchthaven van Antwerpen van Ludwig Caluwé, Kris Van Dijck en Carl Decaluwé
verder lezen »
- Met redenen omklede motie Tot besluit van de interpellatie van de heer Ludwig Caluwé, aan de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, over de heraanleg van de Antwerpse Ring Van de heer Ludwig Caluwé, c.s.
verder lezen »
- Voorstel van resolutie inzake een verkeersveilige wegeninfrastructuur Van de heren Carl Decaluwé & Ludwig Caluwé
verder lezen »
- Voorstel van resolutie van de heren Caluwé, Decaluwe en Van Rompuy betreffende het Investeringsplan 2001-2012 van de NMBS
verder lezen »
- Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heren Ludwig Caluwé en Koen Helsen betreffende de verzoekschriften over de Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement van de heren Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen van de heren Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
verder lezen »
- Voorstel van decreet tot invoeging van een artikel 3bis in het decreet van 18 mei 1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen
verder lezen »
- Voorstel van decreet Van de heer Carl Decaluwé c.s. Tot wijziging van het decreet van 31 juli tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, wat de samenstelling van de Raad van Bestuur betreft.
verder lezen »
- Voorstel van resolutie van de heren Ludwig Caluwé, Eddy Schuermans, Erik Matthijs betreffende de benchmarkconvenanten en de Richtlijn inzake de handel in uitstootrechten.
verder lezen »
- Voorstel van resolutie inzake een strategisch plan ter voorkoming van hinder bij openbare werken Van Paul Van Malderen, Jos De Meyer, Carl Decaluwé, Ludwig Caluwé, Jan Verfaillie en Wivina Demeester
verder lezen »
- Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Johan Sauwens en Ludwig Caluwé, en mevrouw Brigitte Grouwels en mevrouw Mieke Van Hecke - betreffende een geactualiseerd Vlaams programma staatshervorming
verder lezen »
- Met redenen omklede motie van Johan Sauwens en Ludwig Caluwé Tot besluit van de interpellatie van de heer Johan Sauwens aan de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, over de financiële situatie en toekomst van De Lijn
verder lezen »
- Motie van aanbeveling van de heren Luc Van den Brande en Ludwig Caluwé tot besluit van het actualiteitsdebat op 2 oktober 2002 over de resolutie van de Raad van Europa over de bescherming van de minderheden in België
verder lezen »
- Met redenen omklede motie van de heren Carl Decaluwé, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy over de verbreking van managementscontracten voor de regionale luchthavens van Deurne en Oostende
verder lezen »
- Resolutie Inzake de aanduiding van parkeerplaatsen voor personen met een handicap door Paul Van Malderen, Carl Decaluwé, Ludwig Caluwé, Jan Verfaillie
verder lezen »
- Motie betreffende een belangenconflict over de Nederlands-onkundige hoge ambtenaren.
verder lezen »
- Met redenen omklede Motie van de heren Eddy Schuermans, Carl Decaluwe en Ludwig Caluwé, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Jan Verfaillie en Paul Van Malderen over het negeren van rolstoelgebruikers door De Lijn
verder lezen »
- Voorstel van resolutie neergelegd betreffende de rol van de gewesten in het spoorbeleid
verder lezen »
- Met redenen omklede motie over het carpoolbeleid van de Vlaamse regering door de heren Carl Decaluwe, Ludwig Caluwé en Jos De Meyer, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Jan Verfaillie en Paul Van Malderen
verder lezen »
- Voorstel van resolutie Inzake het samenwerkingsakkoord betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS Van Ludwig Caluwé, Carl Decaluwé, Wivina Demeester, Jan Verfaillie, Johan Sauwens en Eric Van Rompuy
verder lezen »
- Motie van aanbeveling tot besluit van het actualiteitsdebat over de verkeersveiligheid
verder lezen »
- Motie over de aanwijzing van managementteams voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne
verder lezen »
- Motie over de financiering van de politiehervorming voor de gemeenten
verder lezen »
- Voorstel van bijzonder decreet houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
verder lezen »
- Motie over de toegevoegde rechters aan de Brusselse Rechtbank die niet voldoen aan de taalwet.
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende controle op de regeringsmededelingen Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
verder lezen »
- Voorstel van decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden
verder lezen »
- Voorstel van resolutie Inzake het samenwerkingsakkoord betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS Van Ludwig Caluwé, Carl Decaluwé, Wivina Demeester, Jan Verfaillie, Johan Sauwens en Eric Van Rompuy
verder lezen »
- Motie over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de pre-BAM, het Antwerps Masterplan en het Vlaams Mobiliteitsplan
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de onthaalgezinnen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de mogelijkheid voor de gemeenten het woonrecht aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen ADVIES van de Raad van State - van de heer Ludwig Caluwé c.s
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de mogelijkheid voor de gemeenten het woonrecht aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende opheffing van overbodige regelgeving
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van autoloze zondagen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende algemene bepalingen aangaande het beleid inzake mobiliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende controle op de voorlichtings- en communicatieinitiatieven van de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende goedkoper leerlingenvervoer
verder lezen »
- Met redenen omklede motie over het tracé voor de tweedespoorontsluiting van de Antwerpse haven van Ludwig Caluwé
verder lezen »
- Twee moties betreffende een belangenconflict betreffende de wetsontwerpen tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (zgn. snel-Belg-ontwerpen). van de heren Ludwig Caluwé en John Taylor
verder lezen »
- Met redenen omklede motie van de heren Carl Decaluwe, Ludwig Caluwé en Jan Verfaillie, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heer Paul Van Malderen tot besluit van de op 12 november 2002 door de heren Carl Decaluwe, Felix Strackx en André Denys in commissie gehouden interpellaties tot de heer Steve Stevaert, over de inruilactie 'een nummerplaat voor een abonnement van De Lijn
verder lezen »

2004 - 2009

- Motie betreffende een belangenconflict over het ontwerp van de economische herstelwet
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de opvangsituatie van gehandicapte en verlaten kinderen en jongeren
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 10 januari 2007 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de subsidiëring van de vzw KINT door de Vlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regering dienaangaande
verder lezen »
- Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat de verzoekschriften betreft
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen
verder lezen »
- Voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 6 juli 2001 houdende regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen
verder lezen »
- Voorstel van decreet van de heer Ludwig Caluwé c.s. houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken
verder lezen »
- Voorstel van resolutie houdende herdenking van de holocaust, antisemitisme en racisme
verder lezen »
- Voorstel tot resolutie omtrent de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium
verder lezen »
- Motie betreffende een belangenconflict m.b.t. het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen.
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Regering op 12 november 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden
verder lezen »

2009 - 2014

- Voorstel van resolutie betreffende het Handvest voor Vlaanderen
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 12 oktober 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het politieke akkoord voor een zesde staatshervorming
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 6 april 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende onmiddellijke maatregelen om de economische schade ten gevolge van de staking van de loodsdiensten te stoppen
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het remuneratiebeleid van en de vertegenwoordiging in financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de negatieve gevolgen van grootschalige landpacht in het Zuiden
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het vergoedingsbeleid van financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Actualiteitsmotie over de bevolkings- en huishoudensprojecties 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 23 februari 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder ook ten aanzien van Vlaanderen in Actie
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de evoluties in het Midden-Oosten en de Maghreb
verder lezen »
- Actualiteitsmotie over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenauto’s in Vlaanderen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende diplomatieke initiatieven tijdens het EU-voorzitterschap om nieuwe olierampen met olieplatforms in de diepzee te vermijden
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van de Economische Partnerschapsovereenkomst met de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 31 maart 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 25 januari 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering
verder lezen »
- Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams parlement, wat het aantal ondertekenaars en sprekers betreft
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Met redenen omklede motie over de uitdieping van de Westerschelde
verder lezen »
- Met redenen omklede motie over het standpunt dat de Vlaamse Regering heeft ingenomen op het Overlegcomité van 16 september 2009 aangaande het voorstel van decreet inzake het faciliteitenonderwijs
verder lezen »
- Met redenenen omklede motie over het dossier van Opel Antwerpen en over de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook