1995 - 1999

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 582, 1º, van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1º, van het Strafwetboek - geluidshinder
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden verkiezingswetgeving
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg
verder lezen »
- Wetsvoorstel - Eurovignet
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet
verder lezen »

1999 - 2003

- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende het toelaten van beroepsactiviteiten in combinatie met een overlevingspensioen
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft
verder lezen »
- Voorstel van advies betreffende het belangenconflict omtrent de toegevoegde rechters
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende een verbod op de verkoop van alcoholpops in drankautomaten
verder lezen »
- Wetsvoorstel ter bestrijding van psychisch geweld
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek - Smaad aan de politie
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering - afluisteren
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 8 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
verder lezen »

2003 - 2004

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren
verder lezen »
- Wetsvoorstel inzake de aftrekbaarheid van verhuisvergoedingen toegekend door de werkgever
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beëindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende de beëindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee
verder lezen »
- Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende het wegnemen van vermoedens van partijpolitieke bevoordeling bij de wijziging van belangrijke aspecten van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestraden met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel ter bestrijding van psychisch geweld
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook