Vragen voor Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Magda Aelvoet

- Mondelinge Vraag over de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het inzetten van helihulp als dringende medische hulpverlening
verder lezen »
- Mondelinge Vraag overde tbc-gevallen in Noord-Brabant
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de dringende medische hulpverlening in de grensstreek
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de dringende medische hulpverlening in de grensstreek
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de de voorschriften omtrent Functional Foods
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de herziening van het Koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende vleeswinkels en bereidingsplaatsen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de doorverkoopsmogelijkheden voor slagerijen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de eventuele gevolgen van de mazelenepidemie in Nederland
verder lezen »

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems

- Schriftelijke Vraag over de postzegel in de reeks 'fenomenen van de 20ste eeuw'
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de gerenoveerde appartementen van Karel van Lorreinen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Belgacom - tweetaligheid
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het sociaal telefoontarief voor internetverkeer
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de daling van de tarieven voor de vaste telefonie
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de bedeling van de formulieren voor de volksraadpleging in de faciliteitengemeenten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de nummeroverdraagbaarheid
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de uitblijvende daling van de internettelefoontarieven
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven
verder lezen »

Vragen voor Staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze

- Mondelinge Vraag over het uitstel van een investering van 150 miljoen euro door BASF omwille van de onzekerheid over het Belgische Kyoto-beleid»
verder lezen »

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Rudy Demotte

- Mondelinge Vraag over het ministerieel besluit om de verkoop van bepaalde vuurwerkartikelen op te schorten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de gevolgen voor de verzekerde van het tekenen van een kwitantie en het doen van klachtafstand voor de keuring door de automobielinspectie plaatsgevonden heeft.
verder lezen »

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

- Vraag om uitleg over de termijn die de Raad van State uittrekt voor het verstrekken van een advies over wetsvoorstellen en voorstellen van decreet
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het taalgebruik bij facturatie door de brandweer in de gemeente Voeren
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de samenwerking van Belgische en Nederlandse politie
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de taakregeling bij de federale politie
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de omvang van de federale politiedotatie voor de gemeenten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het gebruik van publiciteitsborden te Sint-Joost-ten-Node bij de gemeenteraadsverkiezingen.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de verdeling van de kosten bij begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de Rijkswacht
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de registratie van overvaltechnieken - Informatiebank. ­ Preventieve maatregelen.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het gehanteerd bevolkingscijfer voor de bepaling van het aantal gemeenteraadsleden en het aantal schepenen na de gemeenteraadsverkiezingen 2000.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de pensioenregeling van de lokale mandatarissen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sociale-zekerheidsregeling van de lokale mandatarissen
verder lezen »

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

- Mondelinge Vraag over de spoordossiers tussen België en Nederland
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het fietsverkeer in de Haven
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de gevolgen van de recente maatregelen voor Lijn 12
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het afleveren van een vergunning door Vlaams minister Van Mechelen voor het inplanten van een station voor autokeuring op het industrieterrein van Malle.
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de ontslagbrief van de Heer Heinzmann.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de aanvoer van grond door Ekeren voor de aanleg van de HSL
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de toenemende vervuiling van de treinstellen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de te lange wachttijden voor de slagbomen van de zes spoorwegovergangen te Kalmthout
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de onderhandelingen met betrekking tot de IJzeren Rijn
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag om langs Lijn 11 passagiersvervoer mogelijk te maken
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sluiting van de loketten in het station van Heide
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen omtrent het investeringsplan van de NMBS
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de reactie van de minister op de resolutie die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in verband met het investeringsplan van de NMBS
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de beperkingen van de maximale snelheid tot 40 km./u. op Nederlands grondgebied van de Ijzeren Rijn
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag overde invoering van de Euro en de lange wachtrijen aan de loketten bij de NMBS
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het transportplan van de minister en het er niet in opgenomen zijn van voorname investeringen voor de Antwerpse Haven en meer in het bijzonder lijn 11
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de oorzaken van de vertragingen op de Lijn Antwerpen - Essen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de uitvoering van de op 14 november unaniem goedgekeurde motie van het Vlaams Parlement met betrekking tot de betrokkenheid van het Vlaams Gewest bij het federale mobiliteitsbeleid
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de ontregeling van het treinverkeer op 29 augustus 2000
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over geen gratis openbaar vervoer in België van voetbalsupporters tijdens Euro 2000
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de aanpassing van oude bruggen voor de hogere treinstellen.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Uitzonderlijk vervoer. ­ Aflevering vergunning. ­ oprichting databank
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de rol van de gewesten in het spoorbeleid
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de gevolgen van de beslissingen omtrent de nachtvluchten voor het investeringsprogramma van de NMBS
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de onderhandelingen over de ingebruikname van de IJzeren Rijn en de alternatieven die door Nederland worden voorgesteld
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de kostprijs van het grensoverschrijdend sporen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Lijn 12
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over een stopplaats te Essen voor de internationale trein Amsterdam-Brussel
verder lezen »

Vragen voor Minister van Landsverdediging, André Flahaut

- Schriftelijke Vraag over oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. ­ Kosteloze geneeskundige verzorging. ­ Statuten van nationale erkentelijkheid. ­ Cumulatie van periodes in verschillende statuten.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging
verder lezen »

Vragen voor vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel

- Mondelinge Vraag over de goedkeuring van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sponsoring van het Europeade voorzitterschap
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden
verder lezen »

Vragen voor Minister Neyts, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

- Schriftelijke Vraag over de sponsoring van het Europees voorzitterschap
verder lezen »

Vragen voor Minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx

- Schriftelijke Vraag over het vijfstedenbeleid
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de besluitvorming rond het Rosetta-plan
verder lezen »

Vragen voor Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué

- Mondelinge Vraag over de prijs per meeteenheid aanduiding en de kleine handelszaken
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de bestedingen van de gemeenten van de federale middelen voor het grootstedenbeleid
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de gerenoveerde appartementen van Karel van Lorreinen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de vernietiging door de Raad van State van de benoeming van de voorzitter van de Raad voor de mededinging
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de nieuwe reglementering op de handel in vuurwerk en de blijvende gevaren die eruit voortspruiten
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de prijsaanduiding per meeteenheid in de kleine handelszaken
verder lezen »

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

- Schriftelijke Vraag over de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de verhoogde belastingsvermindering op kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over "de fiscale behandeling van de werkzaamheden van Aquafin"
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de herinvlagging van de Belgische koopvaardij
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het dubbelbelastingverdrag België-Nederland
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de gratis bezorging van een euro-minikit aan de federale ambtenaren en de niet-actieven
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de ter beschikkingstelling van Euro-minikits
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het herziene dubbelbelastingverdrag België-Nederland en de gemeenten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de invoering van de Euro en de lange wachtrijen aan de loketten bij de NMBS
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Pensioenspaarfondsen. — Belegging in Belgische aandelen. — Strijdigheid met de Europese regelgeving.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de invoering van de euro en de maatregelen hiervoor voor blinden en slechtzienden
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Eerste woning. ­ Enige woning. ­ Belastingbesparing.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Grensarbeiders. ­ Nieuw belastingsverdrag met Nederland. ­ Discriminatie.
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de gevolgen van de herziening van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland voor de grensgemeenten
verder lezen »

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, Luc Van den Bossche

- Schriftelijke Vraag over het ter beschikking stellen door de federale overheid van Euro-minikits aan zijn werknemers
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de toepassing van het taalhoffelijkheidsakkoord bij Selor
verder lezen »

Vragen voor minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Johan Vande Lanotte

- Mondelinge Vraag over de inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Tegemoetkomingen voor gehandicapten. ­ Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken. ­ Toepassing wet van 19 april 1999.
verder lezen »

Vragen voor de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke

- Schriftelijke Vraag over: Loopbaanonderbreking. Deeltijdse arbeid. Tijdskredietstelsel.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de verdere subsidiëring door het R.I.Z.I.V. voor het project 'TIPI' van de vzw. "De Kiem".
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het gratis bezorgen van een euro-minikit aan de rechthebbenden op sociale uitkeringen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de terugbetalingsmodaliteiten bij dringende medische hulpverlening in de grensstreek
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de verhoging van de laagste pensioenen.
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het sociaal statuut van de lokale verkozenen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Overlevingspensioen. ­ Cumul met inkomen uit arbeid. ­ Loopbaanonderbreking. ­ Gevolgen.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Berekening pensioen. ­ Afbouw herwaarderingscoëfficiënt.
verder lezen »

Vragen voor de Eerste-Minister Guy Verhofstadt

- Vraag om uitleg Nabholz is goedgekeurd. Wat nu?
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de heractivering van de Ijzeren Rijn
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de besluitvorming van de federale regering omtrent het NMBS-investeringsplan
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het Lambermontakkoord
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de federale recuperatie op tal van Vlaams bevoegdheidsterreinen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de inhoud van het akkoord dat de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen wijzigt
verder lezen »

Vragen voor de Minister van Justitie, Marc Verwilghen

- Mondelinge Vraag over de onrust in de Antwerpse gevangenis
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de auteursrechten op Graffiti Kunstwerken
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter
verder lezen »
- Vraag om uitleg overhet uitblijven van het koninklijk besluit waarbij de medewerking van de operatoren van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter wordt geregeld
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de personeelsformatie volgens taalrol bij de Gerechtelijke politie Brussel
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Gerechtelijke technische assistenten. ­ Datum indiensttredingen.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over Registratie van overvaltechnieken. ­ Informatiebank. ­ Preventieve maatregelen.
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook