Actueel

Thema: Actueel

Provincie Antwerpen opent rondreizende Lekkers met Streken-terras voor het eerste in Heist-op-den-Berg

Op zaterdag 12 september kan het publiek tijden de Landbouwdag van Heist-op-den-Berg voor de eerste keer kennismaken met het Lekkers met Strekenterras van de provincie Antwerpen. Op dit terras ontdekken bezoekers het lekkers van Heist-op-den-Berg en omstreken. Ze kunnen er rechtstreeks bij de producent lekker ijs, kaas, vlees, rijstpap, bier, ... kopen. Voor de kleinsten is er ook kinderanimatie voorzien.

Het Lekkers met Streken-terras zal de volgende jaren rondreizen in de provincie Antwerpen. Zo zal het terras op verschillende evenementen uit onze provincie opduiken om het lekkers uit de streek te promoten. Hiervoor zal de provincie Antwerpen steeds samenwerken met hoeve- en streekproducten uit de nabije omgeving van het evenement. Zo wil de provincie het ruraal ondernemerschap tot bij de consument brengen. Door de kiezen voor nabijgelegen ondernemers hoopt ze de consument aan te zetten om ook na het evenement bij de ondernemer langs te gaan.

Wanneer:
zaterdag 12 september, vanaf 9 uur

Waar:
Heereweg z/n, Wiekevorst/Heist-op-den-Berg 


Thema: Actueel

Provincie Antwerpen pakt uit met opmerkelijke zomercampagne: de Toerende Toerist

Om het provinciale zomeraanbod van evenementen en activiteiten te promoten, pakt de provincie Antwerpen uit met een opmerkelijke campagne: de Toerende Toerist. De Chinese Zhao Dandan zal van 16 juli tot 16 augustus élke dag een provinciaal evenement beleven. Doel? De provincie wil door de ogen van die ‘Toerende Toerist’ aantonen dat een vakantie in de Antwerpse regio een unieke ervaring is die voor iedereen haalbaar is. Tijdens haar unieke vakantie zal ze 35 activiteiten ontdekken op 23 locaties van Mol tot Boom, van Retie tot Kapellen. Iedereen kan Dandan’s belevenissen volgen op haar dagelijkse blog www.toerendetoerist.be, Twitter (@toerendetoerist,  #Dandan15), Facebook en instagram. De provincie zet zo in op sociale media en hoopt haar inwoners te inspireren om ook toerist te zijn in eigen streek.

Bekijk hier het VTM nieuwsverslag
Bekijk hier het ATV nieuwsverslag
Bekijk hier het VRT nieuwsverslag (vanaf 16:04)

Het hoeft niet altijd ver te zijn om een toffe vakantie te beleven. De provincie Antwerpen biedt vlakbij een ruim zomeraanbod aan cultuur, natuur, culinair, muziek, workshops, uitstapjes met de kinderen, … én helemaal niet duur! Dit jaar promoot de provincie Antwerpen haar aanbod wel op een heel bijzondere manier namelijk door de ogen van ‘De Toerende Toerist’. Voor 1 maand biedt het provinciebestuur één Chinese de vakantie van haar leven aan door elke dag een provinciaal evenement te beleven. In ruil deelt De Toerende Toerist al haar ervaringen via een blog en sociale media.

1,3 miljard Chinezen, 1 zot genoeg
De provincie Antwerpen lanceerde in mei een vacature in haar Chinese zusterprovincie Shaanxi. Al gauw verspreide de vacature zich in heel China. Meer dan 300 enthousiaste Chinezen stelden zich kandidaat om de trip van hun leven te beleven. Na selecties via Skype werd de 22-jarige Zhao Dandan de gelukkige. Haar open geest en aanstekelijk enthousiasme gaven de doorslag. Als toerende toerist zal Dandan van 16 juli tot 15 augustus proeven van alles wat de provincie Antwerpen te bieden heeft. Al haar avonturen zal ze neerpennen op haar blog en iedereen kan de Toerende Toerist volgen via facebook, twitter of instagram en de hashtag #Dandan15. Als studente vertaler-tolk kan Dandan perfect Engels, de provincie vertaalt al haar avonturen ook naar het Nederlands.

Dandan zette nog nooit voet aan grond in België, maar is wel benieuwd naar ons land. “Ik probeer graag nieuwe dingen uit. Ik bezocht het paviljoen van de Europese Unie op de Shanghai Expo in 2010 en de Belgische chocolade maakte indruk. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat België het thuisland van de Smurfen is.” aldus de eerste indrukken van Dandan via Skype.
 
 
Verder lezen


Thema: Actueel

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen eerste asperges uit volle grond

De Grootmeesters van het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges overhandigde donderdag 23 april en de eerste Vlaamse, witte asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan de gedeputeerden en aan provinciegriffier Danny Toelen.

De Grootmeesters van het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges waren  voor deze bijzondere gelegenheid gehuld in traditionele klederdracht.

www.aspergefestival.be

 


Thema: Actueel

Antwerpse deputatie proeft Hoogstraten® aardbeien van eerste teelt

Het 'Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei' schonk donderdagvoormiddag 19 maart aan gouverneur Cathy Berx en aan de andere deputatieleden Hoogstraten® aardbeien van de eerste teelt. De Ghesellen waren voor deze plechtige overhandiging gehuld in traditionele klederdracht.

Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger en provinciegriffier Danny Toelen degusteerden met veel plezier de lekkere vruchten van Veiling Hoogstraten. Alleen koning Filip had eerder dit jaar al de eer om Hoogstraten® aardbeien te ontvangen uit handen van de Ghesellen van de Aardbei.


Thema: Actueel

Vereniging Vlaamse Journalisten organiseerde op 8 december debat met alle betrokken partijen

De toekomst van de provincies. Is er wel een toekomst? Niemand lijkt tevreden met de 'oplossing' zoals nu in het regeerakkoord is verschenen. Was het dan niet beter om de provincies af te schaffen? Nu lijkt het erop dat een bestaande structuur gewoon wordt uitgekleed. Of is het allemaal net andersom?

Wat met de diensten die de provincies bieden? Kunnen die nog verzekerd blijven als er in de structuur gerommeld wordt? En wat is het nut van het creëren van stadsgewesten zoals Antwerpen en Gent? De Burgemeester van Antwerpen ziet dat zitten, die van Gent dan weer niet. En wat met dat ballonnetje dat is opgelaten over de naamsverandering van de Provincie Antwerpen?

Veel vragen, veel mist over de kwestie en veel stof tot discussie. VVJ Antwerpen nodigde alle geïnsteresseerden uit op een debatavond in de kleine zaal van de Arenberg. 

Moderator Guy Tegenbos richtte met zijn jarenlange ervaring zijn meest kritische pijlen op de panelleden: Marc Hendrickx (N-VA), Ludwig Caluwé (CD&V), Inga Verhaert (SP.a), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Kris Merckx (PVDA+), Ingrid Pira (Groen).


Thema: Actueel

Eric Antonis, icoon van passie, durf, tegendraadsheid en gulheid

Provinciaal cultuurhuis de Warande en het Turnhoutse stadsbestuur vernamen met droefheid het toch wel onverwachte overlijden van Eric Antonis. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar zijn vrouw, kinderen en familie.

Wie een steunbetuiging wil neerschrijven kan tot en met zondag 23 november terecht in de Warande.

Met Eric Antonis verliest niet alleen Turnhout een van zijn meest markante figuren - ook al woonde hij hier al lang niet meer. Ook Antwerpen, Vlaanderen en Europa zullen zijn passie, zijn durf, zijn tegendraadsheid en zijn gulheid missen. In Turnhout vond hij het cultureel centrum uit, toen nog niemand wist wat dat precies moest worden. Met een programmatie die steunde op de radicale avant-garde én op de authentieke volkscultuur, zette hij een standaard die tot vandaag relevant is. Steeds enthousiast was hij mee bezieler van allerlei initiatieven die tot vandaag belangrijk zijn zoals Het Gevolg, de Wollewei, de rommelmarkt of projecten voor kinderen.
Verder lezen


Thema: Actueel

Vlaams Regeerakkoord: méér centralisatie, méér verambtelijking, méér verrommeling

De nota van de Vlaamse Secretarissen-Generaal ter voorbereiding van de regeringsonderhandelingen bepleitte onomwonden de afschaffing van het provinciale politieke niveau. Twee van de drie regeringspartijen hadden het in hun verkiezingsprogramma. Het regeerakkoord bevat er dan ook enkele vrij drastische, maar tegelijk erg hybride zinnen over.

De provincies worden afgeschaft, maar toch niet helemaal
De provincies vervullen niet langer persoonsgebonden taken, maar toch niet helemaal want elders in het regeerakkoord wordt wel vermeld dat het provinciaal onderwijs blijft bestaan; het wordt verzocht nauwer samen te werken met Vlaanderen en de gemeenten.

De provincies focussen zich op grondgebonden aangelegenheden, maar niet helemaal want ze moeten wel uit de intercommunales verdwijnen.

Antwerpen en Gent zouden provincievrij worden, maar niet helemaal, want de provincies blijven de taken die ze wettelijk, decretaal of op een andere manier toevertrouwd krijgen van andere overheden wel in die twee steden uitoefenen. Zoals het er nu staat, kunnen de provincies in die twee steden geen eigen initiatieven meer nemen, maar voor bv. vergunningsprocedures blijven de deputaties bevoegd.

De provincies verliezen hun fiscaliteit, maar niet helemaal. Hun voornaamste inkomstenbron, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, wordt door Vlaanderen geüsurpeerd. De provincies behouden wel de bevoegdheid om eigen belastingen te heffen, maar in Antwerpen en Gent moeten ze die wel doorstorten naar die twee steden.

De provincies verliezen hun politieke organen, maar niet helemaal. De provincieraden worden gehalveerd en de deputaties gaan van zes naar vier. Dit heeft als eigenaardig effect dat vanaf einde 2018 de provincie Antwerpen haar aantal provincieraadsleden teruggebracht ziet van 72 tot 36 maar wél haar 57 Vlaamse en federale parlementsleden behoudt… Men maakt dus meer kans om parlementslid te worden dan provincieraadslid.

Wat is er mis met de provincies dat ze zo moeten aangepakt worden?
Merkwaardig toch die weerstand tegen de provincies. Wat mispeuteren ze eigenlijk?

Lees hier het artikel in Gazet van Antwerpen van 6 september 


Verder lezen


Provincie Antwerpen wacht concrete uitvoering regeerakkoord af

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft kennis genomen van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering. Daarin staan heel wat ingrijpende plannen die de nieuwe Vlaamse regering heeft met betrekking tot het provinciebestuur. Het provinciebestuur wil zo snel mogelijk duidelijkheid omtrent de toekomst en wil in uitgebreid overleg gaan met de Vlaamse overheid, de provincies en de stedelijke en gemeentelijke besturen om deze krachtlijnen concreet en goed uit te werken.

De Antwerpse deputatie vraagt vooral duidelijkheid voor het provinciale personeel. Daarom vragen ze in de eerste plaats duidelijkheid omtrent de toekomst van de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden en omtrent de timing van de provinciale hervormingen.

Momenteel circuleren heel wat scenario’s, de deputatie wil benadrukken dat over de concrete uitwerking nog niets is beslist en dat zij bij elk overleg met de Vlaamse regering de belangen van haar personeel zal verdedigen.

Ook over de toekomstige verhoudingen tussen de ‘provincievrije’ stad Antwerpen en de provincie Antwerpen heerst op dit moment nog onduidelijkheid en is overleg nodig.

Sowieso zal de provincie Antwerpen de haar toegewezen taken zo goed mogelijk blijven uitvoeren. Dit najaar zal ook de meerjarenbegroting herbekeken worden in functie van de op til zijnde hervormingen.


Thema: Actueel

Provincie Antwerpen geeft negatief advies omtrent mogelijke Nederlandse schaliegaswinning aan de Belgische grens

Nederland werkt aan de opmaak van een structuurvisie voor de winning van schaliegas in Nederland. De eerste stap op weg naar deze structuurvisie is een onderzoek naar de milieueffecten (planMER). Tijdens dit proces wordt een consultatieronde gehouden om zo veel mogelijk informatie te verzamelen van betrokkenen, zowel overheden als burgers in Nederland en de aangrenzende gebieden, omtrent de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. Aangezien de mogelijke winningsgebieden grenzen aan onze regio wordt aan de provincie Antwerpen gevraagd om advies te geven.

De Antwerpse deputatie stelt de winning van schaliegas aan de Belgische grens ernstig in vraag en geeft dan ook een negatief advies. Ze wijst op de mogelijke gevolgen voor de bewoning in het grensgebied, op het grondgebied van de provincie Antwerpen, en op de aanwezigheid van heel wat activiteiten aanwezig of nabij zijn die gevoelig zijn aan chemische vervuiling en waarvoor instabiliteit van de onderlaag een risico vormt.

Bij de winning van schaliegas worden chemicaliën geïnjecteerd in de bodem en daarbij wordt het schaliegas houdende gesteente hydraulisch gefractureerd. De winning van schaliegas geeft mogelijk aanleiding tot verontreinigen van de ondergrond en zorgt voor mogelijke instabiliteit van de ondergrond. De winning van schaliegas kan accidentele diffuse emissies van methaan tot gevolg hebben en daardoor bijdragen tot de klimaatopwarming.

Drinkwaterproductie, industrie, geothermie, ondergrondse opslag van aardgas, grondwaterwinningen, bewoning, natuur … . Het gebied aan de grens kent vele activiteiten. De impactzone lijkt zich uit te strekken tot de haven van Antwerpen. Onze haven heeft een concentratie van Seveso-bedrijven, bedrijven die gevaarlijke stoffen behandelen, produceren of opslaan. De veiligheid en de stabiliteit van de ondergrond dient daarom ten alle tijden gewaarborgd te zijn.

Gezien de gevolgen  van schaliegaswinning vandaag onvoldoende eenduidig gekend zijn, vindt de provincie Antwerpen het dan ook niet opportuun om schaliegas te winnen. Ze vraagt dan ook aan de Nederlandse overheid om een onderzoek naar alternatieven op te starten.

Bekijk ook het RTV nieuwsitem over schaliegasboringen en de mogelijke gevolgen


Verder lezen


Thema: Actueel

Een vraag over de provincie? Vind het antwoord op: www.provincieantwerpen.be

Provincie lanceert nieuwe website en 16 submerksites

De provincie Antwerpen lanceert haar nieuwe website www.provincieantwerpen.be. Op meer dan 1000 pagina’s vinden klanten informatie over de provincie Antwerpen, haar beleid, diensten en aanbod. Gemeentebesturen vinden in een apart online deel alle ondersteuning die de provincie Antwerpen de lokale ambtenaren biedt.  Om klantgericht te werken, koos de provincie daarnaast voor 16 submerksites. Zo kregen onder andere de cultuurhuizen, musea,  recreatiedomeinen en provinciale scholen een eigen webstek. Dagelijks heeft de provincie Antwerpen 5500 digitale bezoekers. De nieuwe site kan je zowel raadplegen op PC, als op smartphone en tablet.

Op vrijdag 27 juni lanceerde de provincie Antwerpen haar nieuwe website in de nieuwe huisstijl. Voor de opbouw ervan onderzocht de provincie Antwerpen welke informatie klanten digitaal zoeken, en hoe ze ernaar op zoek gaan. Door de informatie overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren, wil de provincie de klanten snel leiden naar de informatie die ze nodig hebben.


Verder lezen


Thema: Actueel

Kick-off zorgstrategie 2020

copyright Anne Turfkruijer
copyright Anne Turfkruijer
Met ondersteuning van de provincie Antwerpen start de gemeente Zoersel als eerste gemeente in Vlaanderen met de opmaak van één intersectoraal zorgstrategisch plan voor de periode 2015 – 2020.

Alle zorgpartners samen en voor alle zorgbehoevenden (ouderen, mensen met een beperking, zieken, psychiatrische patiënten ...) zal nagegaan worden wat er in de totaliteit nodig is op het vlak van zorg.

Onder andere op vlak van psychiatrische zorg, zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg, ouderenzorg, gezinszorg, aanpassing woonvoorziening ...


Verder lezen


Thema: Actueel

Provincie wil zichtbaarder zijn voor inwoners

Het Antwerpse provinciebestuur pakt uit met een nieuwe huisstijl. Een kleurrijke driehoek en een bijbehorende frisse look moeten er voor zorgen dat inwoners de provinciale dienstverlening duidelijk herkennen. De provincie heeft een heel verscheiden palet aan dienstverlening, soms is die zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar voor de burger. Een éénvormige huisstijl moet nu duidelijker maken wat de service van de provincie is.

De provincies staan de komende jaren voor heel wat uitdagingen. De provincie Antwerpen wil die

uitdagingen aangaan door een duidelijke plaats in te nemen als een open overheid tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Het nieuwe logo vertrekt vanuit het gegeven dat de provincie verschillende regio’s, steden, gemeenten en mensen verbindt. De basisvorm is een opwaartse driehoek die symbool staat voor de provincie als stuwende kracht. De driehoek is gevuld met een patroon van ongelijke vlakken, ze staan symbool voor de grote diversiteit aan diensten en mensen in onze provincie. De vele kleurschakeringen illustreren dynamiek, diversiteit en innovatie van het provinciaal bestuur.

Naast het logo volgt ook de rest van de huisstijl met deze kleurrijke vlakken. De nieuwe huisstijl is te zien op www.provincieantwerpen.be en zal daarna stelselmatig worden ingevoerd in alle provinciale communicatie. 

Copyright © Caluwe 2015. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook