Actueel

Provincie Antwerpen wacht concrete uitvoering regeerakkoord af

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft kennis genomen van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering. Daarin staan heel wat ingrijpende plannen die de nieuwe Vlaamse regering heeft met betrekking tot het provinciebestuur. Het provinciebestuur wil zo snel mogelijk duidelijkheid omtrent de toekomst en wil in uitgebreid overleg gaan met de Vlaamse overheid, de provincies en de stedelijke en gemeentelijke besturen om deze krachtlijnen concreet en goed uit te werken.

De Antwerpse deputatie vraagt vooral duidelijkheid voor het provinciale personeel. Daarom vragen ze in de eerste plaats duidelijkheid omtrent de toekomst van de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden en omtrent de timing van de provinciale hervormingen.

Momenteel circuleren heel wat scenario’s, de deputatie wil benadrukken dat over de concrete uitwerking nog niets is beslist en dat zij bij elk overleg met de Vlaamse regering de belangen van haar personeel zal verdedigen.

Ook over de toekomstige verhoudingen tussen de ‘provincievrije’ stad Antwerpen en de provincie Antwerpen heerst op dit moment nog onduidelijkheid en is overleg nodig.

Sowieso zal de provincie Antwerpen de haar toegewezen taken zo goed mogelijk blijven uitvoeren. Dit najaar zal ook de meerjarenbegroting herbekeken worden in functie van de op til zijnde hervormingen.


Thema: Actueel

Provincie Antwerpen geeft negatief advies omtrent mogelijke Nederlandse schaliegaswinning aan de Belgische grens

Nederland werkt aan de opmaak van een structuurvisie voor de winning van schaliegas in Nederland. De eerste stap op weg naar deze structuurvisie is een onderzoek naar de milieueffecten (planMER). Tijdens dit proces wordt een consultatieronde gehouden om zo veel mogelijk informatie te verzamelen van betrokkenen, zowel overheden als burgers in Nederland en de aangrenzende gebieden, omtrent de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. Aangezien de mogelijke winningsgebieden grenzen aan onze regio wordt aan de provincie Antwerpen gevraagd om advies te geven.

De Antwerpse deputatie stelt de winning van schaliegas aan de Belgische grens ernstig in vraag en geeft dan ook een negatief advies. Ze wijst op de mogelijke gevolgen voor de bewoning in het grensgebied, op het grondgebied van de provincie Antwerpen, en op de aanwezigheid van heel wat activiteiten aanwezig of nabij zijn die gevoelig zijn aan chemische vervuiling en waarvoor instabiliteit van de onderlaag een risico vormt.

Bij de winning van schaliegas worden chemicaliën geïnjecteerd in de bodem en daarbij wordt het schaliegas houdende gesteente hydraulisch gefractureerd. De winning van schaliegas geeft mogelijk aanleiding tot verontreinigen van de ondergrond en zorgt voor mogelijke instabiliteit van de ondergrond. De winning van schaliegas kan accidentele diffuse emissies van methaan tot gevolg hebben en daardoor bijdragen tot de klimaatopwarming.

Drinkwaterproductie, industrie, geothermie, ondergrondse opslag van aardgas, grondwaterwinningen, bewoning, natuur … . Het gebied aan de grens kent vele activiteiten. De impactzone lijkt zich uit te strekken tot de haven van Antwerpen. Onze haven heeft een concentratie van Seveso-bedrijven, bedrijven die gevaarlijke stoffen behandelen, produceren of opslaan. De veiligheid en de stabiliteit van de ondergrond dient daarom ten alle tijden gewaarborgd te zijn.

Gezien de gevolgen  van schaliegaswinning vandaag onvoldoende eenduidig gekend zijn, vindt de provincie Antwerpen het dan ook niet opportuun om schaliegas te winnen. Ze vraagt dan ook aan de Nederlandse overheid om een onderzoek naar alternatieven op te starten.

Bekijk ook het RTV nieuwsitem over schaliegasboringen en de mogelijke gevolgen


Verder lezen


Thema: Actueel

Een vraag over de provincie? Vind het antwoord op: www.provincieantwerpen.be

Provincie lanceert nieuwe website en 16 submerksites

De provincie Antwerpen lanceert haar nieuwe website www.provincieantwerpen.be. Op meer dan 1000 pagina’s vinden klanten informatie over de provincie Antwerpen, haar beleid, diensten en aanbod. Gemeentebesturen vinden in een apart online deel alle ondersteuning die de provincie Antwerpen de lokale ambtenaren biedt.  Om klantgericht te werken, koos de provincie daarnaast voor 16 submerksites. Zo kregen onder andere de cultuurhuizen, musea,  recreatiedomeinen en provinciale scholen een eigen webstek. Dagelijks heeft de provincie Antwerpen 5500 digitale bezoekers. De nieuwe site kan je zowel raadplegen op PC, als op smartphone en tablet.

Op vrijdag 27 juni lanceerde de provincie Antwerpen haar nieuwe website in de nieuwe huisstijl. Voor de opbouw ervan onderzocht de provincie Antwerpen welke informatie klanten digitaal zoeken, en hoe ze ernaar op zoek gaan. Door de informatie overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren, wil de provincie de klanten snel leiden naar de informatie die ze nodig hebben.


Verder lezen


Thema: Actueel

Antwerpse deputatieleden ontvangen eerste primeurasperges

De Grootmeesters van het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges overhandigden op donderdag 24 april de eerste Vlaamse, witte asperges aan gouverneur Cathy Berx en aan de andere deputatieleden.

De gouverneur en gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters en Rik Röttger zijn blij met dit gezonde én lekkere geschenk. De gouverneur proefde zelfs met veel plezier van een rauwe primeurasperge.

De Grootmeesters van het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges, de heren Louis Cools en Ludo Ivens, waren voor deze bijzondere gelegenheid gehuld in traditionele klederdracht.

Eerste schepen van Puurs Hilde Van der Poorten, de directeur van CC de Kollebloem, de heer Steven Defoor en de evenementencoördinator van de gemeente Puurs, de heer Johan Paridaens, woonden de ceremonie ook bij.

Het is al langer geweten dat Puurs de bakermat is van de Vlaamse, witte asperges. Op dit persmoment kreeg deze edele groente de aandacht die ze verdient.


Thema: Actueel

Antwerpse deputatie proeft Hoogstraten® aardbeien

Het 'Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei' schenkt donderdagochtend 27 maart aan gouverneur Cathy Berx en aan de andere deputatieleden Hoogstraten® aardbeien van de eerste teelt.

De Ghesellen dragen voor deze plechtige overhandiging hun traditionele klederdracht.

Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger en provinciegriffier Danny Toelen kijken al uit naar de komst van de Ghesellen. 

Enkel Koning Philippe proefde de aardbeien al eerder: op 19 maart ontving hij de eerste aardbeien van 2014 van de veiling van Hoogstraten.

 


Thema: Actueel

Kick-off zorgstrategie 2020

copyright Anne Turfkruijer
copyright Anne Turfkruijer
Met ondersteuning van de provincie Antwerpen start de gemeente Zoersel als eerste gemeente in Vlaanderen met de opmaak van één intersectoraal zorgstrategisch plan voor de periode 2015 – 2020.

Alle zorgpartners samen en voor alle zorgbehoevenden (ouderen, mensen met een beperking, zieken, psychiatrische patiënten ...) zal nagegaan worden wat er in de totaliteit nodig is op het vlak van zorg.

Onder andere op vlak van psychiatrische zorg, zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg, ouderenzorg, gezinszorg, aanpassing woonvoorziening ...


Verder lezen


Thema: Actueel

Slotzitting Antwerp Model United Nations

MUN is een organisatie waarbij studenten in de schoenen stappen van ambassadeurs van lidstaten van de VN om te debatteren over actuele kwesties die op de agenda van de VN staan.

De studenten verbeteren op deze wijze hun politieke en academische vaardigheden alsook vaardigheden als spreken in het openbaar, debatteren of onderhandelen. Deze conferenties vinden plaats over heel de wereld.

Bovendien geven de studenten, die over de gehele wereld deelnemen aan deze conferenties, zichzelf de kans om mensen van alle continenten  te leren kennen en een brede waaier aan culturen en opinies te ontdekken.


Thema: Actueel

Project van A.N.A. vzw (Antwerps Netwerk Arbeidszorg).gaat van start in april

Met de steun van het district Berchem en de provincie Antwerpen start de vzw ANA met fietstaxi's. Het concept is simpel: vrijwilligers vervoeren senioren met de fiets naar de winkel zodat ze hun boodschappen kunnen doen. Elke rit kost 3,50 euro van maximaal anderhalf uur.

Vrijwilligers

Het idee is eenvoudig. Senioren kunnen vrijwilligers inschakelen om samen boodschappen te doen. Er werden speciale fietstaxi's besteld waarin de senioren achteraan kunnen plaatsnemen terwijl de vrijwilliger hen naar de winkel rijdt. Achteraan komt een bak om de boodschappen in te laden."
A.N.A. vzw wil het project eerst in Berchem testen, vervolgens kan het uitgebreid worden naar de andere Antwerpse districten.

Berchems districtsschepen Edwin De Cleyn (CD&V), bevoegd voor senioren en armoedebestrijding, is trots op het project. "Dit kadert perfect in onze prioriteiten. We ondersteunen zo twee van onze uitgangspunten in de seniorenwerking, namelijk langer thuiswonen en het bestrijden van de eenzaamheid. Bovendien zullen de meeste vrijwilligers ook mensen zijn die arbeidsbegeleiding volgen.
Zij leren hierbij vaardigheden die nuttig kunnen zijn in de toekomst."

Meer info: www.anavzw.be
 
Verder lezen


Thema: Actueel

Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing

Op 14 februari besliste de Vlaamse Regering in overleg met de Stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen op basis van verschillende studies over de tracékeuze voor de derde Scheldekruising. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het havenbedrijf Antwerpen kiezen eensgezind voor het Oosterweeltracé.

Deze beslissing verenigt een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio. Omwille van de leefbaarheid wordt uitdrukkelijk gekozen om de verbinding onder de stad door te laten lopen vanaf het Sportpaleis. Op basis van het Plan MER werd ook beslist om de exploitatievoorwaarden aan te passen.

De keuze voor het Oosterweeltracé, met een aantal aanpassingen gericht op een betere leefbaarheid, past in de uitvoering van het Masterplan 2020. Het Masterplan 2020 wil op een multimodale wijze de bereikbaarheid, de veiligheid en de leefbaarheid van de Antwerpse regio aanpakken.

Verder lezen


Thema: Actueel

Gedichtendag in het Provinciehuis

 Naar aanleiding van Gedichtendag op 30 januari werd tussen 8 en 9.30 uur in de inkomhal van het PaS door het personeel gedichten voorgelezen.  Enkele personeelsleden lazen een zelfgeschreven gedicht voor!

Iedereen die meedeed, werd beloond met een gratis poëziebundeltje. 
Ook de gouverneur en de gedeputeerden lazen mee!

 Herbekijk hier het VRT-nieuws


Ludwig refereerde met zijn gedicht naar de brandende provincietoren.
Vrij naar "is "laudamus te deum in 's Hertogenbosch"
van Hendrik Tollens
    
En zie op eens betrekt het zwerk 
Daar komt een onweer op
Een zwarte wolk bereikt ons werk
En dekt den torentop
De donder gromt… daar vlamt het licht
En schiet een rossen bliksemschicht
   
De bliksem valt, een rukwind loeit
De toren vliegt in brand!
Hij brandt en blaakt en vlamt en gloeit
Langs elken zuil en wand
En lei en lood en hout en steen
Vliegt ver in vuur en vonken heen
 
De toren brandt, en brandt tot puin
En stort aan kolen neer
Tot driemaal toe leek het zo ruim
Maar elke keer kwam de  brandweer
De toren, hij blijft nog staan
Maar straks, zal hij toch vergaan. 
Dankwoorden van de dienst Cultuur

Allemaal voor het lezen van jullie gedichtenkeuze.
Ik vond het super, werkelijk reuze !
Grappig, serieus, kort of lang
Zonder enige voorkeur of rang
Jullie zijn allemaal fantastisch goed geweest

...En maken deze gedichtendag écht tot een feest !!Thema: Actueel

Provincie wil zichtbaarder zijn voor inwoners

Het Antwerpse provinciebestuur pakt uit met een nieuwe huisstijl. Een kleurrijke driehoek en een bijbehorende frisse look moeten er voor zorgen dat inwoners de provinciale dienstverlening duidelijk herkennen. De provincie heeft een heel verscheiden palet aan dienstverlening, soms is die zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar voor de burger. Een éénvormige huisstijl moet nu duidelijker maken wat de service van de provincie is.

De provincies staan de komende jaren voor heel wat uitdagingen. De provincie Antwerpen wil die

uitdagingen aangaan door een duidelijke plaats in te nemen als een open overheid tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Het nieuwe logo vertrekt vanuit het gegeven dat de provincie verschillende regio’s, steden, gemeenten en mensen verbindt. De basisvorm is een opwaartse driehoek die symbool staat voor de provincie als stuwende kracht. De driehoek is gevuld met een patroon van ongelijke vlakken, ze staan symbool voor de grote diversiteit aan diensten en mensen in onze provincie. De vele kleurschakeringen illustreren dynamiek, diversiteit en innovatie van het provinciaal bestuur.

Naast het logo volgt ook de rest van de huisstijl met deze kleurrijke vlakken. De nieuwe huisstijl is te zien op www.provincieantwerpen.be en zal daarna stelselmatig worden ingevoerd in alle provinciale communicatie. 


Thema: Actueel

Europese projectsubsidies

Er zijn veel verschillende soorten Europese subsidiefondsen waar tal van organisaties aanspraak op

kunnen maken. Jammer genoeg is niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheden hiervan.

Ook bij mensen die al wel hebben gehoord van deze fondsen zijn er vaak nog veel vragen.

Welk fonds past bij mijn project? Hoe gaat het proces in zijn werk? Wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen? Hoe schrijf ik een goed projectvoorstel? Hoe vind ik een Nederlandse, Franse of Engelse partner voor mijn project? De provincie Antwerpen helpt een antwoord te vinden op deze vragen via de dienst Europa.

De Europese Unie werkt met programmaperiodes van zes jaar. Tijdens de periode 2007-2013 werd er mede dankzij dienst Europa in totaal meer dan 84 miljoen euro aan Europese subsidies in de provincie Antwerpen geïnvesteerd. Europa werkt dus in de provincie Antwerpen.

Wat doet dienst Europa?
Er werken verschillende projectmanagers voor dienst Europa met ieder hun eigen expertise over een bepaald fonds. De taken van dienst Europa bestaan onder andere uit:
  • Informeren en sensibiliseren van potentiële projectpromotoren
  • Begeleiden van potentiële projectpromotoren bij de uitbouw van hun projectidee
  • Contacten onderhouden met de verschillende progammasecretariaten
  • Hulp bij zoektocht naar projectpartners in binnen- en buitenland
 


Thema: Actueel

Budgetbespreking 2014 en meerjarenplanning 2014-2019: Provincie Antwerpen focust op een positief beleid

De komende weken buigt de Antwerpse provincieraad zich over het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019.

Bekijk hier de presentatie

 In totaal gaat het over een budget van 260 miljoen in 2014. De besparingen zorgden voor een moeilijke evenwichtsoefening. Eerder al bedroeg die besparing 3%.

In 2014 werd voorzien in een besparing van 8%. De bijkomende besparing van de Vlaamse overheid door een verdere inkrimping van het provinciefonds met 6 miljoen euro heeft nog om extra besparingen gevraagd.

Er wordt patrimonium verkocht, personeel efficiënter ingezet en gefocust op kerntaken. Dit alles om het investeringsbeleid verder mogelijk te maken.

De provincie heeft na moeilijke besprekingen een budget in evenwicht bereikt in het meerjarenplan, maar elke financiële marge is hierbij opgebruikt. De provincie investeert in 2014 in een waaier van beleidsterreinen.

Voor Ludwig Caluwé is dat hoofdzakelijk Economie, Landbouw, Financiën, Infrastructuur en Vastgoed.

Bekijk hier het ATV-nieuws


Bekijk hier het RTV-nieuws


Lees hier de persberichten

Copyright © Caluwe 2014. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook