Financiën

Thema: financiën

Provincieraad buigt zich over budget 2015

De komende weken buigt de Antwerpse provincieraad zich over het budget 2015.  De deputatie lichtte vandaag haar voorstel toe.  In totaal gaat het over een budget van 255 miljoen euro. Ondanks de noodzakelijke besparingen wil het bestuur door investeringen een positieve koers blijven varen.  

De deputatie legt aan de provincieraad een begroting in evenwicht voor maar het werd een moeilijke evenwichtsoefening. De provincie kiest er immers voor om ook in 2015 geen belastingverhoging in te voeren. Door het afschaffen van het Vlaams provinciefonds slinkt echter het jaarlijks budget opnieuw met 11 miljoen euro, zijnde 5% van het totaalplaatje.
 
Het provinciebestuur blijft overtuigd van het nut – en de noodzaak - van haar taken en de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom werd er gekozen om de besparingen te spreiden en 5 procent te besparen over de middelen van alle beleidsdomeinen heen. Door het niet automatisch vervangen van gepensioneerden en vertrekkers worden 50 functies niet meer voorzien en dalen de loonkosten. Naakte ontslagen worden vermeden door maximaal in te zetten op interne mobiliteit binnen de organisatie. Ook het politieke niveau levert zijn bijdrage aan de besparing door 250.000 euro in te leveren op de kabinetten van gedeputeerden en het verlagen van de subsidies aan de fracties en de politieke partijen (-13%).

Bekijk hier het ATV verslag
 
Tijdens de provincieraad van woensdag 10 december lichtte Ludwig Caluwé de begroting voor zijn bevoegdheden toe.
Verder lezen


Thema: financiën

De provinciebelasting: daar krijg je heel wat voor terug

Elk jaar, rond deze tijd, krijgt elk gezin in onze provincie een aanslagbiljet van de provincie Antwerpen in de brievenbus.

Niemand betaalt graag zonder te weten waarvoor.

Om de belastingbetaler een idee te geven waaraan de provinciebelastingen besteed worden, stuurden we samen met het aanslagbiljet een infographic mee.

Maandag 31 maart 2014 ging de eerste golf brieven de deur uit.

Meer info op http://belastingen.provant.be.
 Thema: financiën

Budgetbespreking 2014 en meerjarenplanning 2014-2019: Financiën

Vanaf 1 januari zal het nieuwe beleids- en beheercyclus (BBC) gehanteerd worden voor de opmaak van het budget en het voeren van de boekhouding zoals voorgeschreven volgens de Vlaamse richtlijnen. Deze methode vertrekt van de doelstellingen met streefwaarden en indicatoren die men wil bereiken met daaraan de benodigde financiële middelen.
 
Net zoals andere lokale besturen dient ook de provincie Antwerpen de tering naar de nering te zetten. De inperking van het budget door de interne staatshervorming en de vermindering van het Vlaams Provinciefonds heeft het provinciebestuur voor een grote uitdaging gezet.

De komende jaren moeten we besparen op de uitgaven en een reële inschatting maken van de ontvangsten. Dit in combinatie met het vervroegd uitbetalen van toekomstige uitgaven, het niet aangaan van leningen, het schrappen van geplande investeringen en de verkoop van provinciaal vastgoed zal de meerjarenbegroting in evenwicht zijn.


DE BEVOEGDHEID 'FINANCIÊN'

Het totale budget van de Provincie Antwerpen bedraagt ongeveer 245 miljoen Euro aan inkomsten en uitgaven. De voorbije drie jaar vertoonde de rekening een tekort dat enkel kon goedgemaakt worden door in te teren op het reservefonds. Daarom zal de nieuwe deputatie de eerste jaren een aantal besparingsingrepen doorvoeren.


Copyright © Caluwe 2015. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook